Slovenský dizajn opäť zaujal Electrolux

Slo­ven­sko má opäť svo­je za­stú­pe­nie v už­šom vý­be­re pres­tíž­nej di­zaj­nér­skej sú­ťa­že Elec­tro­lux De­sing Lab. Po mi­nu­lo­roč­nom trium­fe Adriá­na Man­ko­vec­ké­ho je ďal­šou slo­ven­skou kan­di­dát­kou Iva­na Ha­via­ro­vá. Iva­na sa pre­sa­di­la me­dzi 1 200 štu­den­tmi a mo­men­tál­ne je me­dzi osem­de­siat­kou pred­fi­ná­lo­vých prác. Od­bor­ná po­ro­ta v naj­bliž­ších týž­dňoch vy­be­rie de­sať fi­na­lis­tov do ok­tób­ro­vé­ho fi­ná­le, na kto­rom štu­den­ti od­pre­zen­tu­jú svo­je rie­še­nia.

Elec­tro­lux De­sign Lab je kaž­do­roč­ná ce­los­ve­to­vá sú­ťaž štu­den­tov di­zaj­nu, kto­rej ví­ťaz zís­ka šes­ťme­sač­nú pla­te­nú stáž v di­zaj­no­vom cen­tre Elec­tro­luxu, ako aj fi­nan­čnú od­me­nu. Té­mou 10. roč­ní­ka sú­ťa­že je zá­ži­tok z di­zaj­nu. Do­má­ce spot­re­bi­če ma­jú roz­ví­jať zmys­lo­vé vne­my uží­va­te­ľov. Po­ro­ta bu­de ve­no­vať extra po­zor­nosť vzhľa­du jed­not­li­vých návr­hov a ma­te­riá­lom tvo­ria­cich povrch spot­re­bi­čov.

Sú­ťaž­né návr­hy by ma­li od­rá­žať hod­no­ty škan­di­náv­ske­ho di­zaj­nu, to zna­me­ná, že ma­jú mať jed­no­du­ché in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie a zá­ro­veň byť at­rak­tív­ne a ele­gan­tné. Ve­rí­me, že Iva­nin návrh spl­ní pred­sta­vy po­ro­ty. Dr­ží­me jej pal­ce!

Mi­nu­lo­roč­ný ví­ťaz Adrián Man­ko­vec­ký, štu­dent ate­lié­ru In­dus­trial De­sign VŠVU za­ujal po­ro­tu so svo­jim spot­re­bi­čom bu­dúc­nos­ti Por­tab­le Spot Clea­ner. Dve čas­ti pre­nos­né­ho spot­re­bi­ča sa od se­ba od­de­ľu­jú a časť od­evu sa vlo­ží me­dzi ne. Je­den zo šty­roch auto­ma­tic­kých prog­ra­mov od­strá­ni nep­rí­jem­ný zá­pach ale­bo škvr­nu po­mo­cou ne­ga­tív­ne na­bi­tých iónov a pa­ry. Ener­giu za­ria­de­nie čer­pá z bio ba­té­rie, vy­ro­be­nej na bá­ze cuk­ru. Niet di­vu, že sa Adrián stal ví­ťa­zom.

Zdroj: ElectroluxOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter