Dell investuje 60 miliónov USD do budúcnosti dát

Mi­chael Dell pred­sta­vil na ne­dáv­nej kon­fe­ren­cii For­tu­ne's Brain­storm Tech zá­mer in­ves­to­vať 60 mi­lió­nov USD do za­čí­na­jú­cich fi­riem, tzv. star­tu­pov, kto­ré sa za­me­ria­va­jú na ino­va­tív­ne úlo­žis­ka dát. Ten­to krok je v lí­nií tran­sfor­má­cie spo­loč­nos­ti Dell od vý­ro­by har­dvé­ru k tvor­be prog­re­sív­nych biz­nis rie­še­ní.

Dell Ven­tu­res, in­ves­tič­ná di­ví­zia spo­loč­nos­ti, sa za­me­ria­va na iden­ti­fi­ko­va­nie kľú­čo­vých tech­no­ló­gií bu­dúc­nos­ti a pod­po­ru ino­va­tív­nych fi­riem. Naj­nov­šia ini­cia­tí­va po­mô­že 5 až 10 star­tu­pom, kto­ré pod­ni­ka­jú v ob­las­tiach cloud com­pu­tin­gu, server­ov, networ­kin­gu a vir­tua­li­zá­cie.

„Mi­chael Dell stá­le vi­zio­nár­sky ve­die spo­loč­nosť s dô­ra­zom na per­spek­tív­ne ob­las­ti a at­rak­tív­ne rie­še­nia. Ne­dáv­na ak­vi­zí­cia fir­my Wyse Tech­no­lo­gy ale­bo zá­mer in­ves­to­vať do Quest Software potvr­dzu­jú kon­zis­ten­tné sme­ro­va­nie do ob­las­ti rie­še­ní, aj stá­le svie­ži pod­ni­ka­teľ­ský duch Del­lu," ho­vo­rí Pa­vol Var­ga, ria­di­teľ pre ob­lasť fi­rem­ných rie­še­ní Dell Slo­ven­sko a Ra­kús­ko.

Zdroj: DellOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter