Samsung spúšťa prvú pohybom ovládanú aplikáciu Angry Birds vo svojich Smart TV

Spo­loč­nosť Sam­sung ozná­mi­la ce­los­ve­to­vé spus­te­nie ap­li­ká­cie An­gry Birds v Sam­sung te­le­ví­zo­roch SMART TV. Pou­ží­va­te­lia si tak mô­žu úpl­ne po pr­výk­rát za­hrať An­gry Birds na veľ­kej te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke a okú­siť tak maximál­ne pohl­cu­jú­ci a inter­ak­tív­ny zá­ži­tok z hry, s vy­uži­tím ov­lá­da­nia hry vlas­tný­mi ges­ta­mi. Hrá­či mô­žu po­hy­bom ru­ky ov­lá­dať hru, vrá­ta­ne na­ťa­ho­va­nia pra­ku a ak­ti­vo­va­nia uni­kát­nych schop­nos­tí kaž­dé­ho ope­ren­ca.

„Sam­sung Smart TV sa sta­ne pr­vým te­le­ví­zo­rom svoj­ho dru­hu, kto­rý pou­ží­va­te­ľom pos­kyt­ne sve­to­vo naj­po­pu­lár­nej­šiu hru v úpl­ne no­vom roz­me­re. Tým­to kro­kom sa zá­ro­veň sna­ží­me nas­to­liť no­vý smer, kto­rým sa bu­dú SMART te­le­ví­zo­ry Sam­sung ube­rať," uvie­dol Kyun­gsik Ke­vin Lee, vice­pre­zi­dent, od­de­le­nie Vi­sual Dis­play Bu­si­ness v Sam­sung Elec­tro­nics.

Vďa­ka zá­bav­ným a fa­reb­ným her­ným pos­ta­vám si An­gry Birds za­mi­lo­va­li fa­nú­ši­ko­via po ce­lom sve­te. Od uve­de­nia v no­vem­bri 2009 má ap­li­ká­cia na svo­jom kon­te viac než mi­liar­du stiah­nu­tí.

Na pr­vej hre pre SMART TV, kto­rá vy­uží­va tech­no­ló­giu Mo­tion Con­trol, Sam­sung v pos­led­ných ro­koch veľ­mi úz­ko spo­lup­ra­co­val so spo­loč­nos­ťou Ro­vio. Cie­ľom bo­lo čo naj­lep­šie vy­užiť pok­ro­či­lé tech­no­ló­gie spo­loč­nos­ti Sam­sung pre ap­li­ká­ciu An­gry Birds v te­le­ví­zo­roch SMART TV.

V Euró­pe sa hra na Sam­sung SMART TV spúš­ťa 20. jú­la a dos­tup­ná bu­de na mo­de­loch te­le­ví­zo­rov z ro­ku 2012, kto­ré sú vy­ba­ve­né fun­kciou Smart Inter­ac­tion, a po up­da­te na naj­nov­šiu ver­ziu fir­mvé­ru.

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter