ZyXEL NBG-419Nv2 - Výkonný, bezpečný a „zelený“ WiFi Router

ZyXEL pred­sta­vu­je no­vý rou­ter ur­če­ný pre do­má­cich uží­va­te­ľov. Vy­zna­ču­je sa vy­so­kou pre­no­so­vou rých­los­ťou vďa­ka 802.11n, je prip­ra­ve­ný na hry i mul­ti­mé­diá a je šetr­ný k ži­vot­né­mu pros­tre­diu.

Pre hry, aj vi­deo
Vďa­ka rých­lej tech­no­ló­gii 802.11n je no­vý ZyXEL skve­lý nie len pre on-li­ne hrá­čov sie­ťo­vých hier, pre kto­rých je dô­le­ži­té níz­ke ones­ko­re­nie na sie­ti, ale aj pre fil­mo­vých fa­nú­ši­kov, kto­rí sle­du­jú fil­my v HD roz­lí­še­ní. Rou­ter je to­tiž schop­ný vzdu­chom pre­niesť až 300 Mb/s, čo s re­zer­vou sta­čí aj pre naj­ná­roč­nej­šie fil­my. Vďa­ka tech­no­ló­gii Wi-Fi Mul­ti­mé­dia (WMM) do­ká­že rou­ter auto­ma­tic­ky roz­poz­nať typ pre­no­su dát a sám ur­čí prio­ri­tu. Te­le­fo­no­va­nie po­mo­cou VoIP, hra­nie on-li­ne hier a strea­mo­va­nie vi­dea tak bu­de pre­bie­hať bez chýb.

Easy mód, Expert mód
Rad rou­te­rov po­nú­ka príl­iš jed­no­du­ché pros­tre­die, v kto­rom si ne­mô­že skú­se­ný uží­va­teľ nas­ta­viť žiad­ne pa­ra­met­re. Nao­pak, po­lop­ro­fe­sio­nál­ne pro­duk­ty sú pre bež­ných do­má­cich uží­va­te­ľov príl­iš zlo­ži­té. NBG-419N vy­ho­vie kaž­dé­mu - po­nú­ka to­tiž dva pre­vádz­ko­vé mó­dy. V „Easy" mó­de do­ká­že rou­ter na­kon­fi­gu­ro­vať úpl­ne kaž­dý, všet­ko je veľ­mi jed­no­du­ché, v „Expert" mó­de za­se skú­se­ný uží­va­teľ mô­že vy­ko­nať ľu­bo­voľ­né nas­ta­ve­nie kaž­dej čas­ti rou­te­ra.

Úspor­ný
NBG-419N je šetr­ný k ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Po­nú­ka mož­nosť vy­pnúť bez­drô­to­vú časť Wi-Fi v za­da­nom ča­se pria­mo vo webo­vom roz­hra­ní rou­te­ra. Na­vy­še je mož­né Wi-Fi rých­lo ak­ti­vo­vať ale­bo deak­ti­vo­vať tla­čid­lom na rou­te­ri. Vy­pnu­tie bez­drô­to­vej čas­ti nie len zní­ži spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie, ale na­vy­še nie je z an­té­ny vy­ža­ro­va­né žiad­ne mik­rovl­nné žia­re­nie. Ďal­šou vý­ho­dou bez­drô­to­vej čas­ti je, že jej vý­kon je mož­né re­gu­lo­vať v šies­tich kro­koch. Po­kiaľ nech­ce­te pok­rý­vať veľ­ký pries­tor, jed­no­du­cho vý­kon zní­ži­te. To sa pre­ja­ví priaz­ni­vo na spot­re­be, aj na prí­tom­nos­ti mik­rovĺn.

Pri­po­je­nie jed­ným klik­nu­tím
Pri­po­je­nie bez­drô­to­vé­ho klien­ta už ne­mô­že byť jed­no­duch­šie. Vďa­ka tla­čid­lu WPS (Wi-Fi Pro­tec­ted Se­tup) sta­čí pre pri­po­je­nie jed­no klik­nu­tie. Za­bud­ni­te na zlo­ži­té za­dá­va­nie kľú­čov a he­siel. Na­vy­še je WPS maximál­ne bez­peč­ný.

Úpl­ná bez­peč­nosť
Sa­moz­rej­mos­ťou je prí­tom­nosť naj­nov­ších tech­no­ló­gií z ob­las­ti bez­peč­nos­ti. Bez­drô­to­vý pre­nos je za­bez­pe­če­ný po­mo­cou WEP, WPA ale­bo WPA2, NBG-419N je od­ol­ný pro­ti DoS i iným úto­kom z inter­ne­tu. Ne­chý­ba­jú ani ďal­šie tech­no­ló­gie, kto­ré za­ru­ču­jú rou­te­ru vy­so­kú úro­veň bez­peč­nos­ti.

Zdroj: ZyXELOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter