ČR: NETGEAR predstavuje lacný univerzálny router JNR3210

Spo­leč­nost NET­GEAR, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), ce­losvěto­vý do­da­va­tel tech­no­lo­gic­ky pok­ro­či­lých znač­ko­vých sí­ťo­vých řeše­ní pro do­má­cí uži­va­te­le, fi­rem­ní sítě a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, dnes ofi­ciálně uvedl na čes­ký a slo­ven­ský trh no­vý vý­kon­ný gi­ga­bi­to­vý rou­ter JNR3210 s dvěma od­ní­ma­tel­ný­mi 2dBi an­té­na­mi, pro­ce­so­rem 620 MHz, pamě­tí 8/128 MB, USB por­tem pro sdí­le­ní da­to­vých mé­dií, tis­ká­ren či mul­ti­fun­kcí a hud­by, a bo­ha­tou fun­kční vý­ba­vou. Hardwaro­vá plat­for­ma rou­te­ru přiná­ší vy­ni­ka­jí­cí vý­kon, od­ez­vu a paměť i pro bu­dou­cí roz­šíření fun­kcí.

Me­zi největší před­nos­ti rou­te­ru NET­GEAR JNR3210 patří:
• Dvě od­ní­ma­tel­né 2dBi an­té­ny.
• Gi­ga­bi­to­vá LAN se čtyřmi por­ty.
• USB roz­hra­ní pro připo­je­ní tis­kár­ny ne­bo mul­ti­fun­kce (Rea­dyS­HA­RE Prin­ter), exter­ní­ho da­to­vé­ho úlo­žiště (Rea­dyS­HA­RE Sto­ra­ge), ne­bo rep­ro­duk­to­ru (Rea­dyS­HA­RE Mu­sic) pro cen­tra­li­zo­va­né přeh­rá­vá­ní hud­by od­kud­ko­li v do­sa­hu do­má­cí sítě.
• Čes­ké a slo­ven­ské uži­va­tel­ské roz­hra­ní.
• Jed­no­du­chá a rych­lá in­sta­la­ce pro po­čí­ta­če i mo­bil­ní za­říze­ní ty­pu App­le iPad či dal­ších tab­letů a smar­tphonů prostřed­nic­tvím uti­li­ty NET­GEAR Ge­nie (bez nut­nos­ti pou­ži­tí CD). Uti­li­ta Ge­nie zá­ro­veň za­jis­tí snad­nou sprá­vu ce­lé sítě.
• „Ro­di­čov­ská kon­tro­la" Li­ve Pa­ren­tal Con­trols (LPC).
• Fun­kce opa­ko­va­če (re­pea­te­ru).
NET­GEAR Fast La­ne - mik­rot­la­čít­ko pro vy­hra­ze­ní šířky pás­ma zvo­le­né­mu po­čí­ta­či.
• Mik­rot­la­čít­ka pro vy­pí­ná­ní Wi-Fi sítě i ce­lé­ho přís­tro­je.
• Tla­čít­ko WPS pro rych­lé a bez­peč­né připo­je­ní ji­ných Wi-Fi za­říze­ní.
• Pok­ro­či­lý QoS.
• Měření ob­je­mu sta­že­ných dat.
• NET­GEAR Downloa­der - sta­ho­vá­ní sou­borů z inter­ne­tu bez pou­ži­tí PC (Bit­To­rent fun­kce, HTTP, FTP).
• Guest network (síť pro návštěvní­ky).

Bez­drá­to­vý rou­ter NET­GEAR JNR3210 je vy­so­ce uni­ver­zál­ní za­říze­ní s vý­bor­ným vý­ko­nem i do­sa­hem, kte­ré us­po­ko­jí ná­roč­né uži­va­te­le v kan­ce­lářích i do­mác­nos­tech. Dí­ky kom­pa­ti­bi­litě s Wire­less-N300 stan­dar­dem pos­ky­tu­je rych­lost až 300 Mbit/s pro za­jištění spo­leh­li­vé­ho souběžné­ho sta­ho­vá­ní dat, strea­mo­vá­ní vi­dea a hud­by, hra­ní on-li­ne her či třeba VoIP ko­mu­ni­ka­ci. Rou­ter do­ká­že vý­razně pot­la­čit ztrá­ty při přeno­su dat na vel­ké vzdá­le­nos­ti a přes překáž­ky a na­víc lze rovněž snad­no prod­lou­žit do­sah bez­drá­to­vé sítě - obě an­té­ny jsou to­tiž od­ní­ma­tel­né, tak­že je sta­čí nah­ra­dit vý­konnější­mi mo­de­ly.

Dí­ky fun­kci NET­GEAR Fast La­ne mo­hou uži­va­te­lé v případě potřeby snad­no upřed­nos­tnit pro­voz kon­krét­ní­ho po­čí­ta­če a za­jis­tit mu op­ti­mál­ní „por­ci" sí­ťo­vé­ho vý­ko­nu; tu­to fun­kci lze ak­ti­vo­vat jak v ad­mi­nis­tra­ci rou­te­ru, tak i vůbec popr­vé sa­mos­tat­ným tla­čít­kem přímo na tě­le rou­te­ru.

Bo­ha­té mož­nos­ti vy­uži­tí USB por­tu
Mo­del JNR3210 je vy­ba­ven i USB por­tem, je­hož prostřed­nic­tvím lze připo­jit exter­ní USB da­to­vá úlo­žiště k sí­ti a po­hodlně sdí­let da­ta me­zi vše­mi uži­va­te­li sítě, případně za­po­jit do USB roz­hra­ní tis­kár­nu či mul­ti­fun­kci (MFP) a po­hodlně bez­drá­tově tis­knout. Uži­va­te­lé ma­jí mož­nost připo­jit do USB roz­hra­ní rou­te­ru do­kon­ce i USB rep­ro­duk­to­ry a přeh­rá­vat je­jich prostřed­nic­tvím ob­lí­be­né pís­nič­ky z ja­ké­ho­ko­li za­říze­ní připo­je­né­ho v sí­ti.

Zej­mé­na pro příz­niv­ce sta­ho­vá­ní sou­borů z inter­ne­tu je ur­če­na sku­pi­na fun­kcí NET­GEAR Downloa­der. Je­jich prostřed­nic­tvím lze sta­ho­vat sou­bo­ry z inter­ne­tu bez pou­ži­tí PC; pod­po­ro­vá­ny jsou ka­ná­ly Bit­Torrent, HTTP i FTP. Vý­ho­dou to­ho­to sys­té­mu je předev­ším mno­hem niž­ší spotřeba ener­gie rou­te­ru op­ro­ti tra­dič­ní­mu po­čí­ta­či a pod­po­ra až 3MB/s sta­ho­vá­ní dat - ta­to rych­lost před­sta­vu­je nej­vyš­ší hod­no­tu ve své třídě.

In­teg­ro­va­ný čtyřpor­to­vý přepí­nač gi­ga­bi­to­vé­ho et­her­ne­tu eli­mi­nu­je ome­ze­nou neprůchod­nost sítě při přeno­su dat me­zi 100Mbit/s ka­be­lo­vým připo­je­ním a bez­drá­to­vým připo­je­ním 802.11n, čas­tou u stan­dar­dních směro­vačů, tak­že všech­ny pro­váděné ope­ra­ce jsou rych­lej­ší, efek­tivnější a uži­va­te­lé mo­hou sdí­let vel­ké sou­bo­ry (ty­pu např. HD vi­dea) maximál­ní mož­nou rych­los­tí. Připo­je­ní k inter­ne­tu lze reali­zo­vat po­mo­cí gi­ga­bi­to­vé­ho WAN por­tu.

Rou­ter na­bí­zí uce­le­nou vý­ba­vu i pro bez­peč­nost přená­še­ných dat. Ve vý­čtu bez­peč­nos­tních pro­to­kolů ne­chy­bí kromě ob­li­gát­ní­ho WEP ani mno­hem mo­dernější a bez­pečnější WPA i WPA2 včetně PSK. Za­říze­ní pod­po­ru­je fun­kci rych­lé­ho nas­ta­ve­ní za­bez­pe­če­ní Wi-Fi Pro­tec­ted Se­tup (WPS), dí­ky níž sta­čí pou­hé stis­knu­tí je­di­né­ho tla­čít­ka pro okam­ži­té a auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­ní za­bez­pe­če­né­ho bez­drá­to­vé­ho připo­je­ní. Ten­to způsob je mno­hem rych­lej­ší op­ro­ti ruč­ní­mu nas­ta­ve­ní za­bez­pe­če­ní, a ta­ké mno­hem po­hodlnější, pro­to­že si ne­mu­sí­te pa­ma­to­vat žá­dné hes­lo. S mo­de­lem JNR3210 je do­má­cí síť chráněna i pro­ti útokům z inter­ne­tu - dí­ky SPI a NAT fi­rewal­lu a ochraně pro­ti útokům DoS (De­nial-of-servic­e).

Pr­vní kro­ky s rou­te­rem zvlád­ne bez prob­lé­mu kaž­dý uži­va­tel prostřed­nic­tvím NET­GEAR Ge­nie in­sta­la­ce bez CD, kte­rá auto­ma­tic­ky pro­ve­de veš­ke­ré potřeb­né kon­fi­gu­rač­ní pro­ce­sy - JNR3210 te­dy jed­no­du­še sta­čí pou­ze za­po­jit a za­čít pou­ží­vat. Ro­di­če ne­bo třeba IT ad­mi­nis­trá­toři mo­hou vy­uží­vat uži­teč­nou fun­kci Li­ve Pa­ren­tal Con­trols pro blo­ko­vá­ní zvo­le­né­ho inter­ne­to­vé­ho ob­sa­hu či ap­li­ka­cí a zís­ká­ní přeh­le­du o ak­ti­vi­tách dě­tí ne­bo za­městnanců na inter­ne­tu. Ne­chy­bí ani za­jištění kva­li­ty slu­žeb QoS na bá­zi WMM či mož­nost vy­pnu­tí bez­drá­to­vé čás­ti za­říze­ní i ce­lé­ho přís­tro­je sa­mos­tat­ným tla­čít­kem.

„Sí­ťo­vá za­říze­ní NET­GEAR před­sta­vu­jí nap­ros­tou tech­no­lo­gic­kou špič­ku sou­čas­nos­ti," řekl Aleš Mud­ruň­ka, re­gio­nál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti NET­GEAR pro Čes­kou Re­pub­li­ku, Slo­ven­sko a Ma­ďar­sko. „Na­še no­vin­ka JNR3210 je ur­če­na vel­mi ši­ro­ké­mu spek­tru uži­va­telů, kteří oče­ká­va­jí ne­jen vý­kon­ný přís­troj, ale ta­ké maximál­ní ce­no­vou dos­tup­nost, kte­ré je běžně ob­vyk­lá pou­ze pro nez­nač­ko­vé přís­tro­je z asij­ské pro­duk­ce."

Kromě mo­de­lu JNR3210 s od­ní­ma­tel­ný­mi an­té­na­mi ma­jí zá­kaz­ní­ci nově k dis­po­zi­ci rovněž Wi-Fi rou­ter NET­GEAR JNR3000, kte­rý se li­ší pou­ze in­teg­ro­va­ný­mi an­té­na­mi a neob­sa­hu­je USB roz­hra­ní.

Ce­na a dos­tup­nost
Gi­ga­bi­to­vý Wi-Fi rou­ter NET­GEAR JNR3210 je již v pro­de­ji v sí­tí všech ob­chod­ních par­tnerů spo­leč­nos­ti NET­GEAR, stejně ja­ko mo­del JNR3000. Do­po­ru­če­ná kon­co­vá ce­na je sta­no­ve­na na 1 600 Kč s DPH v případě rou­te­ru JNR3210, resp. 1 250 Kč s DPH v případě mo­de­lu JNR3000.

Ví­ce in­for­ma­cí o gi­ga­bi­to­vém Wi-Fi rou­te­ru NET­GEAR JNR3210 lze naj­ít na webo­vých strán­kách www.net­gear.cz/ho­me/pro­ducts/sdi­le­ni/wifi150300/JNR3210.aspx.

Zdroj: NETGEAROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter