Zdravotnícka univerzita plánuje nákup IT za 3,6 milióna eur

Slo­ven­ská zdra­vot­níc­ka uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve (SZU) plá­nu­je ná­kup in­for­mač­né­ho sys­té­mu v pred­pok­la­da­nej hod­no­te vy­še 3,6 mi­lió­na eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Uvá­dza sa to v pred­bež­nom ozná­me­ní, kto­ré vy­šlo vo Ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia.

Sys­tém bu­de slú­žiť na pod­po­ru vý­skum­no-vý­vo­jo­vých ak­ti­vít v ob­las­ti en­vi­ron­men­tál­ne­ho zdra­via, skrí­nin­gu no­vo­ro­den­cov a te­le­me­di­cí­ny. Ta­kis­to bu­de na­po­má­hať pri vy­uží­va­ní zís­ka­ných poz­nat­kov vo vzde­lá­va­com pro­ce­se. Plá­no­va­ný dá­tum vy­hlá­se­nia ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia je 17. júl 2012. Pros­tried­ky na za­kú­pe­nie in­for­mač­né­ho sys­té­mu chce uni­ver­zi­ta zís­kať z fon­dov Európ­skej únie, kon­krét­ne z ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj.

Slo­ven­ská zdra­vot­níc­ka uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve je štát­na vy­so­ká ško­la uni­ver­zit­né­ho ty­pu pô­so­bia­ca v re­zor­te Mi­nis­ter­stva zdra­vot­níc­tva SR. Vznik­la od 1. sep­tem­bra 2002 ako práv­ny nás­tup­ca Slo­ven­skej postgra­duál­nej aka­dé­mie me­di­cí­ny.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter