Software AG sa umiestnila v kvadrante lídrov pre Systematic SOA Infrastructure Projects

Software AG dnes ozná­mi­la, že sa umies­tni­la me­dzi líd­ra­mi v hod­no­te­ní ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner v ne­dáv­no pub­li­ko­va­nom vý­sku­me Ma­gic Quad­rant for Ap­pli­ca­tion Infra­struc­tu­re for Sys­te­ma­tic SOA Infra­struc­tu­re Pro­jects. Ana­ly­tic­ká sprá­va Ma­gic Quad­rant po­rov­ná­va­la do­dá­va­te­ľov mid­dleware pro­duk­tov pre bu­do­va­nie infra­štruk­tú­ry, kto­rá umož­ní sú­čin­nosť a sprá­vu rôz­nych ap­li­ká­cií.

Vý­skum­ná sprá­va kon­šta­tu­je: „Me­dzi líd­rov na tr­hu za­ra­ďu­je­me tých do­dá­va­te­ľov, kto­rí ma­jú v po­nu­ke pok­ro­či­lé fun­kcio­na­li­ty pre ESB (En­terpri­se Servis­e Bus), sa­du pre­ve­re­ných mož­nos­tí or­ches­trá­cie a kom­plexnú sa­du tech­no­ló­gií pre Go­ver­nan­ce SOA. Pro­duk­ty tých­to do­dá­va­te­ľov sa vo vý­raz­nej mie­re pou­ží­va­jú bez oh­ľa­du na od­vet­vie ale­bo geog­ra­fic­kú po­lo­hu. Pou­ží­va­jú sa sa­mos­tat­ne ale­bo v kom­bi­ná­cii pri rie­še­ní roz­sia­hlych pro­jek­tov SOA infra­štruk­tú­ry, kto­rých beh je kri­tic­kým fak­to­rom pre čin­nosť ale­bo pod­ni­ka­nie. Po­čet in­šta­lá­cií sa po­hy­bu­je rá­do­vo v nie­koľ­ko sto­viek pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pou­ží­va­jú ce­lú šká­lu tech­no­ló­gií pre SOA infra­štruk­tú­ru, a rá­do­vo ti­sí­ce (naj­me­nej 3 000) po­pu­lár­nej­ších sa­mos­tat­ných kom­po­nen­tov (pre­dov­šet­kým pro­duk­ty ESB)."

„V Software AG sme veľ­mi pyš­ní, že sme zís­ka­li oce­ne­nie ako lí­der tr­hu s nás­troj­mi pre SOA infra­štruk­tú­ru, a že do­dá­va­me ten naj­mo­der­nej­ší a naj­ino­va­tív­nej­ší sof­tvér," po­ve­dal Dr. Wolfram Jost, šéf vý­vo­ja spo­loč­nos­ti Software AG. „Na­ša tech­no­ló­gia a know-how po­má­ha­jú zá­kaz­ní­kom do­siah­nuť vy­ššiu efek­ti­vi­tu v pre­vádz­ke i v prá­ci so zá­kaz­ník­mi ale­bo do­dá­va­teľ­mi."

Spo­loč­nosť Gar­tner vo svo­jom hod­no­te­ní po­su­dzo­va­la pro­duk­to­vý rad web­Met­hods. V jad­re toh­to kom­plexné­ho ra­du nás­tro­jov, kto­rý sa pou­ží­va pre roz­siah­le in­teg­rá­cie , je vý­kon­ná zber­ni­ca slu­žieb ESB (En­terpri­se Servic­e Bus) a flexibil­né úlo­žis­ko, kto­ré je zá­kla­dom pre plat­for­mu SOA.

Širo­ké spek­trum or­ga­ni­zá­cií na ce­lom sve­te pou­ží­va tech­no­ló­gie Software AG, aby vy­bu­do­va­li a spra­vo­va­li SOA infra­štruk­tú­ru. SOA sa sta­la de fac­to zá­klad­nou ar­chi­tek­tú­rou pre in­teg­rá­ciu biz­nis ka­ná­lov a auto­ma­ti­zá­ciu pro­ce­sov. Stá­va sa pre­fe­ro­va­nou ar­chi­tek­tú­rou pre za­vá­dzanie mo­bil­ných a cloud tech­no­ló­gií. V pod­sta­te všet­ky pod­ni­ko­vé mo­bil­né ap­li­ká­cie vy­ža­du­jú na­po­je­nie na exis­tu­jú­cu fun­kčnú lo­gi­ku a za­po­je­nie clou­do­vých tech­no­ló­gií vy­ža­du­je ich in­teg­rá­ciu do exis­tu­jú­cich sys­té­mov ale­bo ap­li­ká­cií. Oba tie­to tren­dy umož­ňu­jú zlo­mo­vé zme­ny v spo­loč­nos­tiach, kto­ré im umož­nia zní­žiť nák­la­dy, zlep­šiť pro­duk­ti­vi­tu i spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov a zvý­šiť kon­ku­ren­čnú vý­ho­du.

„In­ves­tí­cie do SOA sa bo­ha­to zú­ro­čia v okam­ži­ku, keď spo­loč­nos­ti za­čnú ob­ja­vo­vať mo­bil­ný svet a clou­dy," poz­na­me­nal Jost. „Spo­loč­nos­ti si uve­do­mu­jú, že SOA je naj­lep­šou ar­chi­tek­tú­rou pre na­sa­de­nie mo­bil­ných ap­li­ká­cií, in­teg­rá­ciu clou­do­vých slu­žieb a vy­uží­va­nie roz­hra­nia API (Ap­pli­ca­tion Prog­ram­ming Inter­fa­ces) pre biz­nis fun­kcio­na­li­ty. Náš rad nás­tro­jov web­Met­hods ako je­di­ná po­nú­ka kom­plex­ný a in­teg­ro­va­ný prís­tup k tvor­be infra­štruk­tú­ry pre aké­koľ­vek vy­uži­tie SOA."

Hod­no­te­nou ver­ziou bo­la web­Met­hod­sSui­te 8.2.2, kto­rá bo­la vy­da­ná v de­cem­bri 2011. No­vá ver­zia 9.0 bu­de pred­sta­ve­ná v ok­tób­ri na kon­fe­ren­cii Pro­cessWorld v ame­ric­kom Orlan­de. Viac in­for­má­cií na www.pro­cessworld.com.

Pod­rob­né zne­nie sprá­vy vý­skum­nej spo­loč­nos­ti Gar­tner náj­de­te na www.softwareag.com/re­cog­ni­tion.

Zdroj: Software AGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter