Spoločnosť EGE prechádza na novú verziu IFS aplikácií 7.5

Spo­loč­nosť EGE, kto­rej ak­ti­vi­ty sú za­me­ra­né pre­dov­šet­kým na do­dáv­ky špe­ciál­nych za­ria­de­ní pre pot­re­by elek­tro­tech­nic­ké­ho prie­mys­lu a ener­ge­ti­ky do­ma aj v za­hra­ni­čí, sa po ôs­mich ro­koch pou­ží­va­nia pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru IFS ap­li­ká­cií roz­hod­la pre pre­chod na vy­ššiu ver­ziu 7.5.

V ro­ku 2003 sa spo­loč­nosť EGE roz­hod­la pre náh­ra­du exis­tu­jú­ce­ho ERP sys­té­mu DI­ALOG od spo­loč­nos­ti AL­TEC no­vým mo­der­ným in­for­mač­ným sys­té­mom. Po ná­roč­nom vý­be­ro­vom ko­na­ní, na kto­rom sa zú­čas­tni­li všet­ci vý­znam­ní do­dá­va­te­lia ERP v Čes­kej re­pub­li­ke, zví­ťa­zi­la spo­loč­nosť AL­TEC s po­nu­kou sys­té­mu IFS ap­li­ká­cie. Hlav­ným dô­vo­dom ví­ťaz­stva AL­TEC-u bo­li jed­nak dob­ré skú­se­nos­ti z pred­chá­dza­jú­cej de­sať­roč­nej spo­lup­rá­ce, ale aj dob­ré re­fe­ren­cie.

Do ru­tin­nej pre­vádz­ky bol sys­tém IFS ap­li­ká­cie uve­de­ný po de­väť­me­sač­nej im­ple­men­tá­cii v ja­nuá­ri 2004. Spo­loč­nosť EGE sa sta­la v ďal­ších ro­koch jed­ným z naj­vys­pe­lej­ších pou­ží­va­te­ľov sys­té­mu IFS ap­li­ká­cie v ČR - sys­tém IFS pou­ží­va v EGE 110 pou­ží­va­te­ľov pri ria­de­ní všet­kých dô­le­ži­tých pod­ni­ko­vých pro­ce­sov, aký­mi sú ria­de­nie a plá­no­va­nie vý­ro­by, tech­nic­ká príp­ra­va vý­ro­by, ria­de­nie skla­dov, ná­ku­pu, pre­da­ja, zá­kaz­níc­kych vzťa­hov (CRM), úč­tov­níc­tvo a fi­nan­cie, con­trolling a sprá­va ma­jet­ku.

„Jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších vý­hod, kto­ré roz­hod­li o pre­cho­de na no­vú ver­ziu, je no­vé pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ver­zie 7.5 - IFS En­terpri­se Explo­rer. Pri­ná­ša pou­ží­va­te­ľom pod­stat­ne vy­šší kom­fort, jed­no­du­ché a in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie. No­vý sys­tém bu­de vďa­ka svo­jej mo­der­nej tech­no­ló­gii tak­tiež ľah­šie pris­pô­so­bi­teľ­ný in­di­vi­duál­nym ná­ro­kom pou­ží­va­te­ľov a bu­de mož­né jed­no­du­cho a s men­ší­mi nák­lad­mi reali­zo­vať je­ho in­teg­rá­ciu s ďal­ší­mi sof­tvé­ro­vý­mi pro­duk­tmi v pod­ni­ku - napr. s CAD ap­li­ká­cia­mi," ho­vo­rí Sta­nis­lav Ji­rouch, ria­di­teľ pre tech­ni­ku a roz­voj EGE.

Hlav­ný­mi klad­mi na­sa­de­né­ho rie­še­nia sú pre zá­kaz­ní­ka ro­bus­tnosť sys­té­mu, šká­lo­va­teľ­nosť, vy­so­ká mie­ra spo­ľah­li­vos­ti, dob­rá pod­po­ra do­dá­va­te­ľa a mož­nosť rie­še­nie pruž­ne up­ra­vo­vať pod­ľa vlas­tných po­trieb.

„Spus­te­nie no­vej ver­zie plá­nu­je­me na za­čia­tok ro­ku 2013, už dnes však zva­žu­je­me in­ten­zív­nej­šie vy­uží­va­nie ďal­ších do­te­raz ne­vyu­ží­va­ných ale­bo len čias­toč­ne vy­uží­va­ných mo­du­lov sys­té­mu IFS ap­li­ká­cie. Jed­ná sa napr. o mo­dul Ria­de­nie údr­žby, Pro­jek­to­vé ria­de­nie a mo­du­ly ur­če­né pre pod­po­ru ma­na­žér­skych roz­hod­nu­tí," do­dá­va Sta­nis­lav Ji­rouch.

Zdroj: EGEOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter