Najväčšia slovenská séria volejbalových turnajov Beach Open Series v plnom prúde

BOS_1.jpg Na Slo­ven­sku pre­bie­ha už po štvr­tý raz naj­väč­šia let­ná sé­ria tur­na­jov v plá­žo­vom vo­lej­ba­le s náz­vom Beach Open Se­ries. Sé­ria po­zos­tá­va z cel­ko­vo pät­nás­tich ot­vo­re­ných tur­na­jov na Slo­ven­sku a v Čes­kej re­pub­li­ke, s účas­ťou tak­mer 1 500 ak­tív­nych hrá­čov - nad­šen­cov, ako aj pro­fe­sio­ná­lov. Je­den z naj­ús­peš­nej­ších let­ných tur­na­jov v plá­žo­vom vo­lej­ba­le sa ko­ná ten­to rok aj vďa­ka pod­po­re hlav­né­ho par­tne­ra Expert Elek­tro.

BOS_2.jpg Sé­ria tur­na­jov v plá­žo­vom vo­lej­ba­le Beach Open Se­ries od­štar­to­va­la pred štyr­mi rok­mi s cie­ľom pos­kyt­núť hrá­čom vo­lej­ba­lu a nad­šen­com mož­nosť za­sú­ťa­žiť si na tur­na­joch v rám­ci zá­pad­né­ho Slo­ven­ska v čo mož­no naj­pria­teľ­skej­šom du­chu. Pos­tup­ne sa aj vďa­ka par­tne­rom pro­jek­tu roz­rást­la sé­ria tur­na­jov po ce­lom Slo­ven­sku a ten­to rok sa aj za po­mo­ci hlav­né­ho par­tne­ra Expert Elek­tro po­da­ri­lo sé­riu roz­ší­riť do Čes­kej re­pub­li­ky.

„Sé­riu sa nám po­da­ri­lo poz­dvih­núť na me­dzi­ná­rod­nú úro­veň. V rám­ci pät­nás­tich tur­na­jov Beach Open Se­ries 2012 sa ko­na­jú aj dva veľ­ké tur­na­je v Čes­kej re­pub­li­ke. Kaž­dý rok sa tur­na­jov po­čas me­sia­cov máj až august zú­čas­tní viac než 1 000 ak­tív­nych hrá­čov. Spo­lu s hráč­mi a par­tner­mi pro­jek­tu tvo­rí­me ak­tuál­ne naj­väč­šiu sé­riu plá­žo­vé­ho vo­lej­ba­lu na Slo­ven­sku s me­dzi­ná­rod­nou pô­sob­nos­ťou. Cie­ľom je neus­tá­le roz­ši­ro­va­nie tur­na­jov, skva­lit­ňo­va­nie servis­u pre hrá­čov, pro­fe­sio­na­li­zá­cia a naj­mä, roz­ší­re­nie dru­hé­ho naj­sle­do­va­nej­šie­ho let­né­ho olym­pij­ské­ho špor­tu me­dzi ma­su ľu­dí. Aj vďa­ka par­tne­ro­vi akým je Expert Elek­tro sa mô­že­me hr­diť vý­sled­kom, kto­rý je na Slo­ven­sku je­di­neč­ný - viac ako ti­síc hrá­čov, 5 000 di­vá­kov a tak­mer 20 000 eur roz­da­ných vo vý­hrach a „pri­ze mo­ney"," po­ve­dal Jo­zef Or­go­náš, or­ga­ni­zá­tor sé­rie Beach Open Se­ries.

BOS_3.jpg Beach Open Se­ries je me­dzi­ná­rod­ná sé­ria ot­vo­re­ných tur­na­jov v plá­žo­vom vo­lej­ba­le a zá­ro­veň naj­väč­šia sé­ria v tom­to špor­te na Slo­ven­sku. Ak ste te­da fa­nú­ši­kom vo­lej­ba­lu, ne­náj­de­te lep­šie špor­to­vé po­du­ja­tie toh­to dru­hu. Po­čet ak­tív­ne štar­tu­jú­cich hrá­čov za se­zó­nu sa po­hy­bu­je me­dzi 1 300-1 500 špor­tov­ca­mi z ce­lé­ho Slo­ven­ska. Pr­vý, pre­mié­ro­vý roč­ník sé­rie sa ko­nal v ro­ku 2009. Niek­to­ré tur­na­je dnes však pí­šu už svo­ju viac ako de­sať­roč­nú his­tó­riu. Už vo štvr­tom roč­ní­ku za­stre­šu­je sé­ria tur­na­jov ce­lé zá­pad­né a stred­né Slo­ven­sko a dve veľ­ko­mes­tá v Čes­kej re­pub­li­ke. Na tur­na­joch sa mô­že zú­čas­tniť sku­toč­ne kto­koľ­vek - na plá­žo­vý vo­lej­bal net­re­ba ve­ľa, len chuť, ener­giu a lop­tu.

Zdroj: Jozef Orgonáš, Beach Open SeriesOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter