Sony Mobile získala štyri ocenenia red dot za dizajn svojich produktov

So­ny Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tions ("So­ny Mo­bi­le") dnes potvr­di­lo, že zís­ka­lo šty­ri oce­ne­nia red dot 2012 v ka­te­gó­rii Pro­duk­to­vé­ho di­zaj­nu a na­vy­še jed­no čes­tné uz­na­nie. Po­ro­ta, zlo­že­ná zo za­hra­nič­ných exper­tov, vy­hod­no­ti­la pro­jek­ty na zá­kla­de kľú­čo­vých kri­té­rií, kto­ré ok­rem iné­ho za­hŕňa­li mie­ru ino­vá­cie, er­go­no­mic­ké vlas­tnos­ti, ži­vot­nosť a eko­lo­gic­kú zod­po­ved­nosť. Pre­zen­tá­cia oce­ne­ní pre­bie­ha­la v ne­mec­kom Es­se­ne 2. Jú­la.

„Di­zajn je pre So­ny Mo­bi­le zá­sad­ným vý­cho­dis­kom fi­lo­zo­fie vý­vo­ja pro­duk­tov a tie­to oce­ne­nia sú dô­ka­zom kva­li­ty di­zaj­nu na­šich Xpe­ria smar­tfó­nov a prís­lu­šen­stva ra­dy Smart Ac­ces­so­ries, kto­ré de­monštru­jú na­šu sna­hu po­núk­nuť zá­kaz­ní­kom bo­ha­tý zá­ži­tok z pou­ží­va­nia smar­tfó­nov, bez pot­re­by ob­me­dzo­vať sa v ich fun­kčnos­ti ale­bo di­zaj­ne," vy­svet­li­la Jean­na Kim­bré, ria­di­teľ­ka Crea­ti­ve Pro­duct De­sign pre So­ny Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tion.

Oce­ne­né pro­duk­ty
Xpe­ria ac­ti­ve, Xpe­ria ion, Smart Wire­less Head­set pro a Smar­tDock pre Xpe­ria ion, zís­ka­li oce­ne­nie red dot v ka­te­gó­rii Pro­duk­to­vé­ho di­zaj­nu a Xpe­ria ray zís­ka­la čes­tné uz­na­nie. Vý­znam oce­ne­ní de­monštru­je zá­vä­zok So­ny Mo­bi­le pos­kyt­núť štý­lo­vý, vy­so­ko prep­ra­co­va­ný di­zajn v rám­ci ce­lé­ho pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia.

• Xpe­ria ac­ti­ve - po­nú­ka nád­her­ný dis­plej od­ol­ný vo­či poš­kria­ba­niu, po­mo­cou kto­ré­ho je mož­né te­le­fón ov­lá­dať i mok­rý­mi pr­sta­mi, a kto­rý je dob­re či­ta­teľ­ný i v jas­nom sl­neč­nom svet­le. Dis­plej je na­vy­še ob­klo­pe­ný a chrá­ne­ný pev­ným hli­ní­ko­vým rá­mom. Slo­va­mi po­ro­ty: „všet­ky de­tai­ly uka­zu­jú ro­bus­tnosť a vy­ni­ka­jú­cu uží­va­teľ­skú prí­ve­ti­vosť, pri­čom nep­res­tá­va­jú preu­ka­zo­vať vy­so­kú kva­li­tu pre­ve­de­nia."

• Xpe­ria ion - sa pý­ši veľ­kým dis­ple­jom pok­rý­va­jú­cim ce­lú pred­nú stra­nu prís­tro­ja. Jed­no­du­ché, ale účel­né pre­ve­de­nie, kto­ré vy­tvá­ra do­jem, že sa te­le­fón v dla­ni vzná­ša. Po­ro­ta oce­ni­la je­ho „kon­trast me­dzi čier­nym dis­ple­jom a hli­ní­ko­vou za­dnou stra­nou, kto­rý vy­tvá­ra na už pr­vý poh­ľad do­jem vy­so­kej kva­li­ty, pod­po­re­ný vy­so­ko pre­cíz­nym spra­co­va­ním."

• Prís­lu­šen­stvo Smar­tDock pro Xpe­ria ion umož­ňu­je vďa­ka svoj­mu sklo­nu ľah­ké sle­do­va­nie dis­ple­ja te­le­fó­nu po vlo­že­ní do do­ku. Je­ho de­cen­tné a pri­tom vy­so­ko kva­lit­né pre­ve­de­nie dá­va vy­nik­núť mno­hým fun­kciám za­ria­de­nia, me­dzi kto­ré pat­rí ľah­ké pri­po­je­nie klá­ves­ni­ce, my­ši, te­le­ví­zo­ra s vy­so­kým roz­lí­še­ním, či mno­hých ďal­ších za­ria­de­ní. Po­ro­tu si dok zís­kal svo­jím „hlad­kým a ne­ná­pad­ným pre­po­je­ním s vlo­že­ným smar­tfó­nom."

• Dis­krét­ny, nev­tie­ra­vý di­zajn Smart Wire­less Head­set pro ste­reo slú­chadiel, je pri­ro­dze­ne mi­ni­ma­lis­tic­ký a at­rak­tív­ny pre ši­ro­ké spek­trum uží­va­te­ľov v roz­lič­ných pra­cov­ných ob­las­tiach.

• Ten­ký, dy­na­mic­ký tvar Xpe­ria ray sa per­fek­tne ho­dí do dla­ne va­šich rúk. Hli­ní­ko­vé stra­ny An­droid smar­tfó­nu vy­tvá­ra­jú po­zi­tív­ny do­ty­ko­vý zá­ži­tok, pri­čom pos­ky­tu­je dl­hú ži­vot­nosť a pré­mio­vú kva­li­tu.

Sú­ťaž red dot de­sign award je jed­nou z naj­väč­ších a naj­viac uz­ná­va­ných sú­ťa­ží di­zaj­nu na sve­te, kto­rá kaž­do­roč­ne zís­ka­va viac ako 14 000 prih­lá­šok zo 70 kra­jín sve­ta.

Zdroj: Sony Mobile CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter