TEMPEST oslavuje 20 ROKOV

TEM­PEST sa za dvad­sať ro­kov pô­so­be­nia na tr­hu prep­ra­co­val me­dzi naj­väč­ších pos­ky­to­va­te­ľov IT slu­žieb v kra­ji­ne. Ma­na­žé­ri spo­loč­nos­ti vi­dia za ús­pech­mi fir­my naj­mä ľu­dí, kva­lit­nú prá­cu a zod­po­ved­né roz­hod­nu­tia.

TEM­PEST za­ča­li v ro­ku 1992 bu­do­vať ľu­dia z aka­de­mic­ké­ho pros­tre­dia. Po­mo­cou svo­jich ve­do­mos­tí a ci­tu pre roz­hod­nu­tia i vý­ber ľu­dí za­ča­li fir­mu orien­to­vať na služ­by a pri­da­nú hod­no­tu. Na pre­lo­me mi­lé­nia bol TEM­PEST etab­lo­va­ným hrá­čom v in­for­ma­ti­ke, kto­rý pos­ky­to­val služ­by vý­znam­ným pod­ni­kom a re­zor­tom. Po­čas pr­vej i dru­hej de­ká­dy TEM­PEST rás­tol z poh­ľa­du vý­sled­kov i ľud­ských zdro­jov. Kľú­čo­vým ak­ce­le­rá­to­rom fir­my bo­lo spo­je­nie spo­loč­nos­tí TEM­PEST a UNIT v ro­ku 2005, kto­ré fir­mu po­su­nu­lo me­dzi líd­rov. Po­čas pos­led­ných pia­tich ro­kov TEM­PEST rás­tol tak, že ho De­loit­te dvak­rát oce­nil 4. prieč­kou v ka­te­gó­rií „Big 5" - reb­rí­ček naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich IT spo­loč­nos­tí z cen­trál­nej Euró­py s tr­žba­mi nad 25 mi­lió­nov eur. Roč­né tr­žby TEM­PEST-u sú dnes po­rov­na­teľ­né s tr­žba­mi nad­ná­rod­ných pos­ky­to­va­te­ľov IT, kto­rí pô­so­bia na Slo­ven­sku. Tím fir­my v sú­čas­nos­ti tvo­rí 250 ľu­dí, kto­rí dis­po­nu­jú kom­plexnou mno­ži­nou od­bor­ných kom­pe­ten­cií. TEM­PEST-u dô­ve­ru­je viac ako 200 fi­riem a or­ga­ni­zá­cií z tak­mer všet­kých ko­mer­čných od­vet­ví i ve­rej­nej sprá­vy.

"Keď sme fir­mu za­kla­da­li nik­to z nás ne­tu­šil, že tu bu­de­me aj o 20 ro­kov. Ve­ri­li sme však, že IT má zmy­sel a že vy­tvo­rí­me tím, od­hod­la­ný nie­čo bu­do­vať. TEM­PEST sú ľu­dia. Vy­ni­ka­jú­ci, zoh­ra­tí tech­no­ló­go­via, ob­chod­ní­ci a ma­na­žé­ri, ale aj pria­te­lia. Tí­to ľu­dia vy­tvo­ri­li jed­né­ho z naj­väč­ších pos­ky­to­va­te­ľov IT slu­žieb na Slo­ven­sku," ko­men­tu­je 20 ro­kov spo­loč­nos­ti Pe­ter Ko­tu­liak, pred­se­da do­zor­nej ra­dy a je­den zo za­kla­da­te­ľov TEM­PEST-u.

„Sil­né tech­no­lo­gic­ké zá­ze­mie, sil­ná orien­tá­cia na zá­kaz­ní­ka, zdra­vé vzťa­hy na všet­kých úrov­niach a dl­ho­do­bé roz­váž­ne ria­de­nie fir­my sú spo­loč­ným me­no­va­te­ľom dneš­né­ho ús­peš­né­ho TEM­PEST-u. Sme ra­di, že vďa­ka dô­ve­re, kva­lit­nej prá­ci a zod­po­ved­né­mu pod­ni­ka­niu pri­ná­ša­me 20 ro­kov tech­no­ló­gie a služ­by, kto­ré po­má­ha­jú na­šim zá­kaz­ní­kom rásť," hod­no­tí pô­so­be­nie

TEM­PEST-u Pe­ter Krás­ny, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a pred­se­da pred­sta­ven­stva.

Viac in­for­má­cií o spo­loč­nos­ti TEM­PEST, o ľu­ďoch, his­tó­rii fir­my, pro­jek­toch i po­du­ja­tiach náj­de­te na www.tem­pest.sk/20.

Zdroj: TEMPESTOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter