Absolventi chcú zarábať 826 eur, firmy im dajú o niečo viac

Ab­sol­ven­ti vy­so­kých škôl oča­ká­va­jú, že bu­dú v prie­me­re za­rá­bať 826 eur me­sač­ne. V sku­toč­nos­ti im za­mes­tná­va­te­lia po­nú­ka­jú pla­ty vo vý­ške 837 eur, čo je o 11 eur viac ako si pý­ta­jú. Naj­vyš­šie oča­ká­va­nia ma­jú ab­sol­ven­ti in­for­ma­tic­kých, elek­tro­tech­nic­kých a eko­no­mic­kých sme­rov. Svo­je pla­to­vé oča­ká­va­nia op­ro­ti sku­toč­nos­ti naj­viac pre­há­ňa­jú ab­sol­ven­ti v Pre­šov­skom a Ni­trian­skom kra­ji. Úda­je vy­ply­nu­li z pla­to­vé­ho pries­ku­mu Pla­ty.sk a zo ži­vo­to­pi­sov uve­rej­ne­ných na por­tá­li Pro­fe­sia.sk.

Pla­to­vé oča­ká­va­nia ľu­dí vy­chá­dza­jú z to­ho, čo dek­la­ru­jú vo svo­jich ži­vo­to­pi­soch na por­tá­li Pro­fe­sia.sk. V prie­me­re ab­sol­ven­ti po vy­štu­do­va­ní vy­so­kej ško­ly oča­ká­va­jú, že me­sač­ne bu­dú za­rá­bať 826 eur. Sku­toč­ný plat ab­sol­ven­ta po vy­so­kej ško­le je pri­tom pod­ľa on­li­ne pla­to­vé­ho pries­ku­mu Pla­ty.sk v prie­me­re 837 eur.

„Vo všeo­bec­nos­ti pla­tí, že pla­to­vé oča­ká­va­nia ľu­dí sú v prie­me­re niž­šie, ako bý­va­jú reál­ne pla­ty. Ab­sol­ven­ti oča­ká­va­jú prib­liž­ne toľ­ko, koľ­ko bu­dú za­rá­bať. Pod­hod­no­cu­jú sa v oča­ká­va­ných pla­toch mi­ni­mál­ne," po­ve­dal Mi­ros­lav Dra­vec­ký, ma­na­žér pre pla­to­vý pries­kum Pla­ty.sk v spo­loč­nos­ti Pro­fe­sia.

Ta­buľ­ka 1: Po­rov­na­nie oča­ká­va­ných a sku­toč­ných pla­tov ab­sol­ven­tov VŠ II. stup­ňa a ľu­dí s rov­na­kým vzde­la­ním a praxou

http://www.profesia.sk/images/info/Newsletter/06_merces_Upr.jpg

Zdroj: Pro­fe­sia.sk, Pla­ty.sk

„Mla­dí ľu­dia z ge­ne­rá­cie, kto­rá nas­tu­pu­je na trh prá­ce, ma­jú v po­va­he, že sa ne­bo­ja vy­pý­tať si za svo­ju prá­cu aj vy­ššiu od­me­nu, ako ľu­dia vo vy­ššom ve­ku. Člo­vek, kto­rý je za­ťa­že­ný hypo­té­kou a mu­sí ži­viť ro­di­nu, si zá­ro­veň ne­mô­že do­vo­liť zos­tať bez prá­ce a pre­to ochot­nej­šie pri­jí­ma aj hor­šie pla­te­né za­mes­tna­nie," do­dal Dra­vec­ký.

Naj­lep­šie chcú za­rá­bať in­for­ma­ti­ci
Na vý­ške oča­ká­va­ných pla­tov ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl sa od­rá­ža, aký je do­pyt na tr­hu prá­ce po od­bo­re, kto­rý vy­štu­do­va­li. Naj­vyš­šie pla­to­vé oča­ká­va­nia ma­jú ab­sol­ven­ti, kto­rí vy­štu­do­va­li tech­nic­ké sme­ry, naj­mä in­for­ma­tic­ké. Za tech­nik­mi nas­le­du­jú ab­sol­ven­ti, kto­rí vy­štu­do­va­li fa­kul­ty za­me­ra­né na ma­naž­ment.

V prie­me­re ab­sol­vent Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií zo Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty oča­ká­va, že bu­de za­rá­bať 1348 eur me­sač­ne. Ab­sol­vent Fa­kul­ta ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty plá­nu­je po skon­če­ní ško­ly za­rá­bať 1125 eur me­sač­ne pri­čom prie­mer­ný hru­bý me­sač­ný plat v in­for­mač­ných tech­no­ló­giách je 1427 eur.

Ta­buľ­ka 2: Prie­mer­né oča­ká­va­né pla­ty ab­sol­ven­tov jed­not­li­vých fa­kúlt slo­ven­ských vy­so­kých škôl

Priemerné očakávané platy absolventov jednotlivých fakúlt slovenských vysokých škôl

Zdroj: Pro­fe­sia.sk

Pre­šov­ča­nia po vy­so­kej ško­le sa pre­ce­ňu­jú. Re­gión ich ne­do­ká­že us­po­ko­jiť
Pla­ty ťa­ha­jú na­hor ľu­dia, kto­rí po vy­so­kej ško­le zos­ta­nú pra­co­vať v hlav­nom mes­te. Prie­mer­ný plat ab­sol­ven­ta po vy­so­kej ško­le je v Bra­tis­lav­skom kra­ji 938 eur me­sač­ne. Naj­niž­šie pla­ty ma­jú ľu­dia po vy­so­kej ško­le nao­pak v Pre­šov­skom kra­ji, kde me­sač­ne za­ro­bia 668 eur.

„Su­ma, kto­rú do­ká­žu za­ro­biť v Pre­šov­skom kra­ji ab­sol­ven­ti s vy­so­kou ško­lou, zod­po­ve­dá prib­liž­ne slo­ven­ské­mu prie­mer­né­mu pla­tu stre­doš­ko­lá­ka s ma­tu­ri­tou bez praxe," po­ve­dal Dra­vec­ký.

Ta­buľ­ka 3: Po­rov­na­nie prie­mer­ných oča­ká­va­ných a reál­nych pla­tov ab­sol­ven­tov

Porovnanie priemerných očakávaných a reálnych platov absolventov

Zdroj: Pro­fe­sia.sk, Pla­ty.sk

Pla­to­vé oča­ká­va­nia naj­viac pre­há­ňa­jú ab­sol­ven­ti v Pre­šov­skom a Ni­trian­skom kra­ji, kde oča­ká­va­jú, že bu­dú za­rá­bať o 12% resp. o 8% viac ako im po­nú­ka­jú fir­my. Naj­reál­nej­šie oča­ká­va­nia ma­jú ab­sol­ven­ti v Ko­šic­kom a Ži­lin­skom kra­ji. Nao­pak, ab­sol­ven­ti v Bra­tis­lav­skom kra­ji sa vo svo­jich pla­to­vých oča­ká­va­niach mier­ne pod­ce­ňu­jú.

Pra­cov­ný por­tál Pro­fe­sia.sk os­la­vu­je ten­to rok 15. ro­kov fun­go­va­nia na inter­ne­to­vom tr­hu prá­ce. Za ten čas sa z ne­ho stal lí­der v ob­las­ti on­li­ne rec­ruit­men­tu a spo­ľah­li­vý par­tner nie­len pre fir­my, kto­ré hľa­da­jú za­mes­tnan­cov, ale aj pre ľu­dí, kto­rí si hľa­da­jú prá­cu.

Zdroj: profesia.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter