Developer Inter IKEA Centre Group zaviedol pre zamestnancov benefity šité na mieru

De­ve­lo­per In­ter IKEA Cen­tre Group (IICG), kto­rý v Čes­ku a na Slo­ven­sku vlas­tní a ma­na­žu­je ná­kup­né cen­trá Avion, za­vie­dol pre za­mes­tnan­cov od toh­to ro­ka tzv. flexibil­né be­ne­fi­ty. Ide o uni­kát­ny sys­tém in­di­vi­duál­ne­ho od­me­ňo­va­nia za­mes­tnan­cov, kto­rí si sa­mi zvo­lia ob­lasť ale­bo služ­bu, na kto­rú vy­uži­jú roč­ný prís­pe­vok od za­mes­tná­va­te­ľa. Pra­cov­ní­ci naj­čas­tej­šie vy­uží­va­jú prís­pe­vok na kur­zy cu­dzieho ja­zy­ka a nad­štan­dar­dnú le­kár­sku sta­ros­tli­vosť.

„Za­ve­de­ním flexibil­ných be­ne­fi­tov sme nie­len pod­po­ri­li spo­koj­nosť za­mes­tnan­cov, ale aj po­sil­ni­li jed­nu z inter­ných hod­nôt spo­loč­nos­ti, »hod­no­tu za pe­nia­ze«. Po­nú­ka­me slo­bo­du - to, čo má pre na­šich spo­lup­ra­cov­ní­kov hod­no­tu. V kaž­dej spo­loč­nos­ti to­tiž pra­cu­jú ľu­dia rôz­ne­ho ve­ku, poh­la­via, zá­uj­mov atď. Kaž­dý z nich oce­ní in­di­vi­duál­ny prís­tup, kto­rý us­po­ko­jí prá­ve je­ho pot­re­by a že­la­nia," uvied­la Len­ka Chuwa, ria­di­teľ­ka ľud­ských zdro­jov IICG ČR/SR. No­vý prís­tup k be­ne­fi­tom - na­zý­va­ný aj ka­fe­té­ria - pod­ľa nej pri­ná­ša kaž­dé­mu za­mes­tnan­co­vi mož­nosť vy­brať si rôz­no­ro­dé ak­ti­vi­ty či služ­by do ur­či­tej fi­nan­čnej vý­šky. Ide o ak­ti­vi­ty či služ­by sú­vi­sia­ce so zdra­vím, vzde­lá­va­ním ale­bo bu­dúc­nos­ťou ako nap­rík­lad prís­pe­vok na hro­mad­nú dop­ra­vu, na strá­že­nie de­tí, kur­zy cu­dzieho ja­zy­ka, prís­pe­vok na pois­te­nie či na nad­štan­dar­dnú le­kár­sku sta­ros­tli­vosť.

Ok­rem flexibil­ných be­ne­fi­tov IICG ČR/SR pos­ky­tu­je za­mes­tnan­com aj tzv. všeo­bec­né a lo­kál­ne bo­nu­sy - nap­rík­lad zľa­vy na ná­kup v jed­not­li­vých ná­kup­ných cen­trách Avion Shop­ping Park, dar­če­ko­vé pou­ka­zy pri vý­ro­čiach, team­buil­din­go­vé ak­ti­vi­ty pre za­mes­tnan­cov či ovoc­né dni.

Ve­de­li ste, že v ro­ku 2011 bol:
- v IICG ČR a SR po­mer mu­žov a žien 51 % : 49 %?
- v IICG ČR a SR po­mer mu­žov a žien na ma­na­žér­skych po­zí­ciách 58 % : 42 %?<

Zdroj: Inter IKEA Centre GroupOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter