Optická sieť Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Čin­nosť Ústa­vu in­for­ma­ti­ky spo­čí­va vo ve­dec­kej a vý­skum­nej prá­ci v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky, in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, teórie ria­de­nia, ro­bo­ti­ky a ume­lej in­te­li­gen­cie.

Or­ga­ni­zo­va­ná je v od­de­le­niach a kla­die dô­raz na vý­skum­né sme­ry ako su na­no- a mik­ro-štruk­tú­ry, návrh a tes­to­va­nie čís­li­co­vých sys­té­mov ale­bo tiež spra­co­va­nie re­či a ob­ra­zu.

Pr­vot­né roz­de­le­nie sig­ná­lu tej­to op­tic­kej sie­te za­is­ťu­jú dva co­re swit­che MGS-3712F, kto­ré sú u pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu ob­ľú­be­né ako ag­re­gač­né. Nás­led­ne ce­lá infra­štruk­tú­ra je tvo­re­ná zo swit­chov GS2200 a na pre­po­je­nie me­dzi tra­sa­mi a jed­not­li­vý­mi uz­la­mi bo­li pou­ži­té SFP mo­du­ly SFP-LX-10-D .

Reali­zá­cia pro­jek­tu pre­beh­la hlad­ko vďa­ka spo­lup­rá­ci od­bor­ní­kov zo slo­ven­skej po­boč­ky fir­my ZyXEL s tech­nic­kým od­de­le­ním Ústa­vu in­for­ma­ti­ky. Zod­po­ved­ný tech­nik a správ­ca sie­te ús­ta­vu Ing. Ľubo­mír Ob­že­ra k to­mu po­ve­dal: „Náš hlav­ný zá­mer bol pre­chod na op­tic­kú sieť, kon­so­li­dá­cia a up­gra­de ak­tív­nej čas­ti infra­štruk­tú­ry. Sú­čas­ťou na­šich po­žia­da­viek bo­lo do­siah­nu­tie vy­ššej prie­pus­tnos­ti na sie­ti, spo­ľah­li­vosť a od­ol­nosť vo­či po­ru­chám za­ria­de­ní, kto­ré sú pri­po­je­né na sie­ti. Za­ria­de­nia od ZyXE­Lu nám tie­to po­žia­dav­ky spl­ni­li, na­viac v pri­ja­teľ­nej ce­ne."

Zdroj: ABOXS CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter