Košický ANTIK začal dodávať pre nemecký Macrosystem miniatúrne USB transkodéry

Ko­šic­ká hi-tech fir­ma ANTIK Tech­no­lo­gy do­da­la pr­vú vý­rob­nú sé­riu ultra­kom­pak­tných za­ria­de­ní pre kon­ver­ziu vi­deo­záz­na­mu vo vy­so­kom roz­lí­še­ní (FullHD). Za­ria­de­nia v tva­re pri­po­mí­na­jú­com USB kľúč bu­dú na­sa­de­né vo vý­rob­koch naj­vyš­šie­ho seg­men­tu, kto­ré do­dá­va do­má­cim a pro­fe­sio­nál­nym zá­kaz­ní­kom spo­loč­nosť Mac­ro­sys­tem, dcé­ra ne­mec­ké­ho kon­cer­nu LOEWE. Klient ANTI­Ku ich bu­de naj­bliž­šie pre­zen­to­vať aj na veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky IFA v Berlí­ne v sep­tem­bri toh­to ro­ka.

„Do­dáv­ka pre dcé­ru LOEWE, kto­rá je pré­mio­vou znač­kou v spot­reb­nej elek­tro­ni­ke bo­la ná­roč­ná, naj­mä z dô­vo­du pot­re­by spl­ne­nia po­žia­da­viek klien­ta na extrém­ne vy­so­kú kva­li­tu ob­ra­zu, kto­rý vzni­ká na vý­stu­pe náš­ho za­ria­de­nia," vy­svet­ľu­je Igor Kol­la, šéf spo­loč­nos­ti ANTIK Tech­no­lo­gy. „Oča­ká­va­ný ob­jem pre­da­ja sí­ce ne­do­sa­hu­je v pré­mio­vom seg­men­te stá­ti­sí­ce, ako je to v bež­ných do­má­cich vý­rob­koch, no stu­peň pri­da­nej hod­no­ty vďa­ka uni­kát­nos­ti tech­nic­ké­ho rie­še­nia, kto­ré sme do­da­li to bo­ha­to vy­va­žu­je," do­dá­va Kol­la.

Ultra­kom­pakt­ný H.264 tran­sko­dér pred­sta­vu­je pos­led­ný stu­peň mi­nia­tu­ri­zá­cie za­ria­de­ní pre tran­skó­do­va­nie a tran­sra­ting vi­dea vo vy­so­kom roz­lí­še­ní v reál­nom ča­se. Sr­dcom vý­rob­ku je vy­so­ko­vý­kon­ný gra­fic­ký čip ka­nad­skej spo­loč­nos­ti ViXS. Di­zajn od ANTI­Ku umož­ňu­je tran­sko­dér jed­no­du­cho pri­po­jiť pros­tred­níc­tvom USB por­tu a ob­sa­hu­je aj vstup pre Mic­roSD kar­ty. Op­ro­ti sof­tvé­ro­vým rie­še­niam umož­ňu­je viac ako de­sať­ná­sob­ne rých­lej­šie tran­skó­do­va­nie pri rov­na­kej ale­bo vy­ššej kva­li­te vý­sled­né­ho ob­ra­zu. ANTIK plá­nu­je do Ne­mec­ka do­dať do kon­ca bu­dú­ce­ho ro­ka USB tran­skó­de­ry v hod­no­te 1,4 mil. USD.

Zdroj: ANTIK TechnologyOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter