Regionálnym riaditeľom divízie HP Software sa stal Radovan Dršata

Spo­loč­nosť HP ozna­mu­je roz­ší­re­nie svoj­ho stre­doeuróp­ske­ho ma­na­žér­ske­ho tí­mu. Na po­zí­cii re­gio­nál­ne­ho ria­di­te­ľa di­ví­zie HP Software pre Čes­kú re­pub­li­ku, Ma­ďar­sko a Slo­ven­sko nas­tú­pil od jú­na Ra­do­van Dr­ša­ta (49). Je­ho pria­mym na­dria­de­ným sa stal An­dreas Stej­skal, ria­di­teľ HP Software v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py (CEE).

V no­vej po­zí­cii je Ra­do­van Dr­ša­ta na úze­mí „svoj­ho" re­gió­nu zod­po­ved­ný naj­mä za pl­ne­nie ob­chod­ných cie­ľov, roz­voj no­vých ak­ti­vít i po­diel na tr­hu a ria­de­nie me­dzi­ná­rod­né­ho tí­mu špe­cia­lis­tov, kto­rí za­bez­pe­ču­jú pod­po­ru všet­kých čias­toč­ných sú­čas­tí roz­sia­hle­ho sof­tvé­ro­vé­ho por­tfó­lia HP.

Pred svo­jim prí­cho­dom do HP Ra­do­van Dr­ša­ta pra­co­val v IBM, kde za­stá­val nie­koľ­ko ma­na­žér­skych po­zí­cií pre čes­ký, stre­doeuróp­sky a vý­cho­doeuróp­sky re­gión - vy­bu­do­val a ria­dil tím špe­cia­li­zo­va­ný na kon­ku­renč­ný sof­tvér, roz­ví­jal stra­te­gic­ké out­sour­cin­go­vé služ­by, vie­dol ob­chod­né ak­ti­vi­ty rie­še­ní Lo­tus Software a bol ta­kis­to zod­po­ved­ný za ria­de­nie sof­tvé­ro­vej di­ví­zie IBM v ČR. Do IBM pri­šiel z pos­tu ria­di­te­ľa ra­kús­kej po­boč­ky spo­loč­nos­ti Ra­tio­nal Software, kto­rú kú­pi­lo IBM v ro­ku 2003. Ra­do­van Dr­ša­ta má vy­še dvad­sať­roč­né skú­se­nos­ti z pô­so­be­nia v me­dzi­ná­rod­nej ob­las­ti IT.

„Do­ká­zať ús­peš­ne ria­diť roz­voj a pre­vádz­ku jed­nej z naj­dy­na­mic­kej­ších di­ví­zií HP je ob­rov­skou vý­zvou pre kaž­dé­ho vr­cho­lo­vé­ho ma­na­žé­ra," po­ve­dal Jan Ka­me­ní­ček, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ HP Čes­ká re­pub­li­ka. „Ra­do­van Dr­ša­ta má za se­bou rad ús­pe­chov na európ­skom sof­tvé­ro­vom tr­hu a som pres­ved­če­ný, že je­ho skú­se­nos­ti spo­lu so špič­ko­vým por­tfó­liom HP Software sú tou naj­lep­šou kom­bi­ná­ciou pre tr­va­lý rast sof­tvé­ro­vej di­ví­zie na na­šom tr­hu."

Ra­do­van Dr­ša­ta ži­je od ro­ku 1991 v Ra­kús­ku. Je ab­sol­ven­tom ČVUT v Pra­he, kde v ro­ku 1986 do­kon­čil štú­dium na elek­tro­tech­nic­kej fa­kul­te, po­tom zís­kal eš­te dok­to­rát na Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­te Vie­deň a ti­tul MBA z Ca­li­for­nia Sta­te Uni­ver­si­ty Hayward.

Ra­do­van Dr­ša­ta je že­na­tý a má dve dos­pe­lé dcé­ry. Me­dzi je­ho ko­níč­ky pat­rí jo­ga, nor­dic wal­king, hor­ské bi­cyk­le a ná­ra­zo­vo li­te­rár­na čin­nosť - do­te­raz pub­li­ko­val dve kni­hy v češ­ti­ne „Ko­lí­ne, Ko­lí­ne… stá­lo to za to" (2008) a „Mod­ré pat­ky" (2011).

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter