Prečo Microsoft kúpil za 1,2 miliardy dolárov Yammer?

microsoft_yammer.jpg Po rôz­nych špe­ku­lá­ciách, kto­ré sa ob­ja­vo­va­li už nie­koľ­ko týž­dňov, Mic­ro­soft v pon­de­lok potvr­dil, že za 1,2 mld. do­lá­rov ku­pu­je fi­rem­nú so­ciál­nu sieť Yam­mer, kto­rá sa ozna­ču­je ako „Fa­ce­book pre fir­my". Jej pou­ží­va­te­lia mô­žu vkla­dať prís­pev­ky, ob­ráz­ky, vi­deá, an­ke­ty a iný ob­sah, na kto­rý mô­žu po­tom os­tat­ní rea­go­vať. Je to te­da aká­si kom­bi­ná­cia Goog­le Docs a súk­rom­né­ho Fa­ce­boo­ku, ur­če­ná pre pod­ni­ky. Yam­mer v ro­ku 2011 za­zna­me­nal ná­rast 132 % a je­ho príj­my pre­siah­li 22 mi­lió­nov do­lá­rov. Mic­ro­soft však za­tiaľ ne­vys­vet­lil, ako mie­ni vy­užiť no­vú ak­vi­zí­ciu.

Pre­čo te­da sof­tvé­ro­vý gi­gant za­pla­til viac ako mi­liar­du do­lá­rov za start-up? V mé­diách sa na tú­to té­mu ob­ja­vi­li rôz­ne teórie.

  1. Mic­ro­soft chce no­vým bran­dom ob­no­viť svoj imidž. Dô­vo­dy sú rov­na­ké ako pri kú­pe Sky­pu. Mic­ro­soft mal vlas­tné rie­še­nie na vi­deo­čet Lync, ale to ne­zís­ka­lo veľ­kú ob­ľú­be­nosť u pou­ží­va­te­ľov, pri­čom Sky­pe mal is­tú pres­tíž. Yam­mer sa ta­kis­to stá­va čo­raz po­pu­lár­nej­ším, vy­uží­va ho 200 000 spo­loč­nos­tí po ce­lom sve­te.
  2. Mic­ro­soft sa chce dos­tať do biz­ni­su so­ciál­nych sie­tí. V ob­las­ti pod­ni­ko­vých so­ciál­nych sie­tí fir­ma za­os­tá­va za kon­ku­ren­tmi, ako sú Orac­le, Sa­les­for­ce či IBM. Ne­ja­ký čas sí­ce pra­co­val na pro­jek­te Of­fi­ce Talk, ale na­po­kon od ne­ho upus­til. Yam­mer sa mô­že stať sú­čas­ťou ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce spo­lu s ap­li­ká­cia­mi Word, Excel, En­tou­ra­ge. Yam­mer má tak­mer 5 mi­lió­nov fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov, pri­čom Mic­ro­soft si uve­do­mu­je, že prá­ve ta­ké­to ap­li­ká­cie pred­sta­vu­jú preň ďal­šiu mé­tu.
  3. Mic­ro­soft mô­že pou­žiť Yam­mer na rek­la­mu. Server Tech­Crunch kon­šta­to­val, že pre Mic­ro­soft bu­de veľ­kou vý­zvou náj­sť spô­sob, ako vy­užiť Yam­mer na zís­ka­nie ďal­ších pe­ňa­zí. V sú­čas­nos­ti iba 20 % re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov Yam­me­ra pla­tí za nad­štan­dar­dné služ­by, tie os­tat­né sú k dis­po­zí­cii za­dar­mo. Mic­ro­soft by to­to čís­lo mo­hol zvý­šiť, dis­po­nu­je to­tiž veľ­kou pre­daj­nou si­lou a mno­hý­mi pre­daj­ný­mi ka­nál­mi. Po­dob­ný prob­lém rie­ši Mic­ro­soft aj so Sky­pom - ne­dáv­no ozná­mil za­ve­de­nie no­vých rek­lam­ných slu­žieb.

Mic­ro­soft však kú­pou ne­zís­ka­va iba tech­no­ló­giu, ale aj 350 za­mes­tnan­cov, kto­rí pra­cu­jú s clou­dom. Z ich skú­se­nos­tí bu­de môcť ťa­žiť aj pri ďal­ších pro­duk­toch a za­chy­tiť no­vé tren­dy na tr­hu.

Zdroj: mo­ney.msn.com
tech­crunch.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter