Pardubická spoločnosť RETIA je úspešná so špeciálnym softvérom pre záznam a analýzu hlas

Čes­kí ved­ci a prog­ra­má­to­ri si mô­žu pri­pí­sať ďal­ší ús­pech. Par­du­bic­ká spo­loč­nosť RE­TIA sa ok­rem vo­jen­ských prog­ra­mov za­obe­rá aj vý­vo­jom a ino­vá­cia­mi špe­ciál­ne­ho sys­té­mu Re­Dat, kto­rý úpl­ne uni­kát­ne za­zna­me­ná­va a ana­ly­zu­je hla­so­vú kon­ver­zá­ciu. A to ako te­le­fo­nic­kú, tak aj tú inter­per­so­nál­nu, te­da ta­kú, kto­rá pre­bie­ha nap­rík­lad na po­boč­kách. Za pos­led­ných šesť me­sia­cov RE­TIA uzav­re­la hneď nie­koľ­ko vý­znam­ných pro­jek­tov. "Vy­hra­li sme nie­koľ­ko­ko­lo­vý ten­der ma­ďar­skej Raif­fei­sen­bank, ús­peš­ne im­ple­men­tu­je­me Re­Dat u vý­znam­ných fín­skych bez­peč­nos­tných zlo­žiek a sme tes­ne pred pod­pi­som roz­sia­hlych kon­trak­tov v Juž­nej Ame­ri­ke," vy­me­nú­va ús­pe­chy pos­led­ných me­sia­cov Jiří Kris­tek, člen pred­sta­ven­stva zod­po­ved­ný za pro­jekt Re­Dat. Vý­voj slu­žieb a rie­še­ní tak hrá čo­raz dô­le­ži­tej­šiu úlo­hu. Pod­ľa Kris­tka sa za­hra­nič­né tr­žby na cel­ko­vých príj­moch Re­Da­tu dos­ta­li už na tre­ti­nu cel­ko­vé­ho ob­ra­tu.

Krí­za ob­chod­ným mo­to­rom
Par­du­bic­ká RE­TIA pri­tom pat­rí k líd­rom do­má­ce­ho tr­hu so zá­zna­mo­vý­mi sys­té­my. Vý­vo­já­ri sa v di­ví­zii Re­Dat dl­ho­do­bo ve­nu­jú zá­zna­mu a ana­lý­ze hla­su a jej vy­uži­tiu ko­mer­čný­mi sub­jek­ta­mi. Sys­te­ma­tic­ká prá­ca, zdá sa, za­čí­na pri­ná­šať ovo­cie. "V mi­nu­lom ro­ku sme uvied­li na trh nie­koľ­ko no­vi­niek. Bol to nie­len prev­rat­ný zá­znam a ana­lý­za mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie pod ozna­če­ním Re­Dat Mo­bi­le­Re­cor­der, ale tiež sme roz­ší­ri­li zá­klad­ný sys­tém, kto­rý dos­tal ná­zov Re­Dat eXpe­rien­ce," upo­zor­ňu­je Kris­tek. Ok­rem ve­dec­ké­ho vý­vo­ja sa RE­TIA za­me­ra­la na za­hra­nič­né tr­hy. „Eko­no­mic­ká krí­za priam roz­tá­ča náš biz­nis. Sle­do­va­nie efek­ti­vi­ty za­mes­tnan­cov, ope­rá­to­rov v call cen­trách ale­bo chy­bo­vých hlá­se­ní na dis­pe­čin­goch, je to­tiž stá­le vý­znam­nej­šie. Jed­ným z nás­tro­jov zni­žo­va­nia nák­la­dov a zá­ro­veň do­siah­nu­tie väč­šej efek­ti­vi­ty je to­tiž vy­uži­tie ino­vač­né­ho tech­nic­ké­ho rie­še­nia," vy­svet­ľu­je Jiří Kris­tek a jed­ným dy­chom do­dá­va: „Náš ob­chod­ný a mar­ke­tin­go­vý tím od­vá­dza skve­lú prá­cu. Za­me­ria­va sa to­tiž nie­len na Euró­pu, ale svo­ju po­zor­nosť sús­tre­dí aj na roz­ví­ja­jú­ce sa tr­hy. Dnes sme veľ­mi ďa­le­ko v ro­ko­va­niach s vý­znam­ným od­be­ra­te­ľom v Juž­nej Ame­ri­ke a zá­ro­veň sa uchá­dza­me o ve­rej­nú zá­kaz­ku v jed­nom z in­dic­kých štá­tov."

V Euró­pe si RE­TIA pri­pi­su­je ok­rem vý­znam­ných par­tnerstiev s te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi a ban­ko­vý­mi sub­jek­tmi tiež zá­kaz­ku s vý­znam­nou bez­peč­nos­tnou zlož­kou Fín­ska. Veľ­mi vý­znam­né je aj uzat­vo­re­nie zmlu­vy s ma­ďar­skou Reif­fei­sen­bank.

Pre efek­tív­nej­šiu kon­tro­lu mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie
Mi­nu­lo­roč­ná no­vin­ka Re­Dat Mo­bi­le­Re­cor­der pred­sta­vu­je pre­lo­mo­vú fun­kciu, kto­rá náj­de svo­je up­lat­ne­nie nie­len v kon­tak­tných cen­trách a dis­pe­čin­goch, ale aj u mno­hých spo­loč­nos­tí, kto­rých za­mes­tnan­ci pou­ží­va­jú v roz­ší­re­nej mie­re mo­bil­né te­le­fó­ny," ho­vo­rí Jiří Kris­tek, člen pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti RE­TIA a pou­ka­zu­je na sku­toč­nosť, že vďa­ka tej­to ino­vá­cii je te­raz mož­né spra­vo­vať nie­len ho­vo­ry, ale aj texto­vé sprá­vy. Me­dzi hlav­né vý­ho­dy no­vin­ky pat­rí za­bez­pe­če­nie a preu­ká­za­teľ­nosť mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie, čo mô­že po­môcť zrý­chliť roz­ho­do­va­cie pro­ce­sy a tiež za­bra­ňu­je zneu­ží­va­niu napr. mo­bil­ných slu­žob­ných te­le­fó­nov. Niek­to­ré spo­loč­nos­ti chcú ob­me­dziť pou­ží­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov za­mes­tnan­ca­mi len na pra­cov­né zá­le­ži­tos­ti. „Te­raz sme schop­ní spra­vo­vať a uk­la­dať nie­len všet­ky mo­bil­né hla­so­vé zá­zna­my na za­bez­pe­če­ný server a nás­led­ne ich pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Re­Dat eXpe­rien­ce ana­ly­zo­vať, ale do­ká­že­me za­zna­me­ná­vať aj všet­ky od­chá­dza­jú­ce a pri­chá­dza­jú­ce sms," ho­vo­rí Jiří Kris­tek a zá­ro­veň do­dá­va, že no­vin­ka zni­žu­je aj ri­zi­ko úni­ku ob­chod­ných in­for­má­cií. Nes­por­nou vý­ho­dou je bez­prob­lé­mo­vé rie­še­nie spo­rov so zá­kaz­ník­mi ale­bo prí­pad­né bu­dú­ce spo­ry a súd­ne tro­vy. Av­šak vý­skum na hla­so­vých ana­lý­zach neus­tá­le pok­ra­ču­je.

Zá­kaz­ní­ci spo­loč­nos­ti RE­TIA pod­ľa Kris­tka veľ­mi oce­ňu­jú aj no­vú služ­bu za­bez­pe­čo­va­nú po­mo­cou tých­to sys­té­mov, kto­rú pred­sta­vu­je ana­lý­za tzv. osob­nej ko­mu­ni­ká­cie. „Ide o ana­lý­zu ho­vo­rov so zá­kaz­ník­mi na prie­hrad­kách," vy­svet­ľu­je Jiří Kris­tek a up­res­ňu­je, že do­po­siaľ ta­ké­to ho­vo­ry ne­bo­lo mož­né mo­ni­to­ro­vať.

Zdroj: RETIAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter