V Malej Fatre nájdu turisti informácie na dotykovom displeji

In­for­mač­né stre­dis­ko ochra­ny prí­ro­dy v osa­de Šte­fa­no­vá v Ma­lej Fat­re je opäť v pre­vádz­ke. Náv­štev­ní­kom pos­kyt­ne in­for­má­cie o prí­rod­ných za­ují­ma­vos­tiach Ná­rod­né­ho par­ku Ma­lá Fat­ra, chrá­ne­ných dru­hoch ras­tlín a ži­vo­čí­chov, aj ra­du o vhod­nej tra­se na tu­ris­tic­ký vý­let. Agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­val Ma­roš Sta­no z Od­bo­ru ko­mu­ni­ká­cie Mi­nis­ter­stva ži­vot­né­ho pros­tre­dia.

In­for­mač­né stre­dis­ko bu­de ot­vo­re­né po­čas pra­cov­ných dní od 9:00 do 17:00 do kon­ca augus­ta. Mi­mo pra­cov­ný čas je náv­štev­ní­kom vo vcho­de do stre­dis­ka k dis­po­zí­cii do­ty­ko­vý inter­ak­tív­ny mo­ni­tor s in­for­má­cia­mi o ná­rod­nom par­ku. Náv­štev­ní­ci bu­dú mať v stre­dis­ku mož­nosť po­zrieť si film o Ma­lej Fat­re. Stre­dis­ko bu­de po­čas naj­bliž­ších dní or­ga­ni­zo­vať vý­sta­vu drav­cov.

In­for­mač­né stre­dis­ko Šte­fa­no­vá sa vy­uží­va pre­dov­šet­kým na vý­cho­vu k ochra­ne prí­ro­dy a kra­ji­ny. Ko­na­jú sa tu ak­ti­vi­ty pre ško­ly, ako zá­žit­ko­vé hry či pred­náš­ky pre ši­ro­kú ve­rej­nosť. Na­chá­dza sa ved­ľa par­ko­vis­ka pred osa­dou Šte­fa­no­vá vo Vrát­nej do­li­ne. Viac in­for­má­cii mož­no náj­sť na inter­ne­to­vej strán­ke štát­nej ochra­ny prí­ro­dy www.sopsr.sk.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter