GFI Software ponúka riešenie zálohovania dát v cloude: príležitosť na zvýšenie príjmov poskytovateľov služieb

Spo­loč­nosť GFI Software, pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ infra­štruk­tú­ry pre ma­lé a stred­ne veľ­ké pod­ni­ky (SMB), oh­lá­si­la GFI MAX Ma­na­ged On­li­ne Bac­kup, ďal­šiu služ­bu pos­ta­ve­nú na clou­do­vej plat­for­me GFI MAX Re­mo­te­Ma­na­ge­ment. No­vá služ­ba umož­ňu­je pos­ky­to­va­te­ľom ria­de­ných slu­žieb (MSP) po­nú­kať svo­jim zá­kaz­ní­kom v rám­ci svo­jich slu­žieb bez­peč­né zá­lo­ho­va­nie dát v ča­se, keď na tr­hu prud­ko ras­tie do­pyt po on­li­ne zá­lo­ho­va­ní.

Pod­ni­ky sa stá­le viac ob­ra­ca­jú na služ­by on­li­ne zá­lo­ho­va­nia vďa­ka zvy­šu­jú­cim sa pot­re­bám bez­peč­né­ho uk­la­da­nia dát a ochra­ny pred prí­rod­ný­mi poh­ro­ma­mi. Ok­rem prí­no­sov z poh­ľa­du ob­chod­nej kon­ti­nui­ty mô­žu pod­ni­ky, kto­ré vy­uží­va­jú clou­do­vé úlo­žis­ko lep­šie ria­diť svo­je nák­la­dy a čas pot­reb­ný na ob­no­vu dát v prí­pa­de neo­ča­ká­va­nej uda­los­ti či ne­ho­dy. Naj­nov­šia sprá­va ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner pred­po­ve­dá, že do kon­ca ro­ku 2012 sa vďa­ka ne­dáv­nym zá­pla­vám v Thaj­sku, kto­ré de­ci­mu­jú veľ­kú časť glo­bál­nych ka­pa­cít na vý­ro­bu pev­ných dis­kov, zvý­šia nák­la­dy na pev­né dis­ky o 5 % až 20 %.

Tie­to nák­la­dy kom­bi­no­va­né s expo­nen­ciál­nym ras­tom ob­je­mu ge­ne­ro­va­ných dát, kto­ré pod­ni­ky pot­re­bu­jú uk­la­dať, nú­tia spo­loč­nos­ti hľa­dať no­vé spô­so­by ria­de­nia svo­jich IT nák­la­dov bez to­ho, aby obe­to­va­li vý­kon­nosť svo­jich úlož­ných ka­pa­cít. A to vy­tvá­ra no­vé príl­eži­tos­ti pre pos­ky­to­va­te­ľov MSP a ich po­nu­ku on­li­ne zá­lo­ho­va­nia. Pod­ľa naj­nov­šie­ho pries­ku­mu me­dzi zá­kaz­ník­mi GFI MAX, kto­rý sa us­ku­toč­nil na glo­bál­nej par­tner­skej kon­fe­ren­cii GFI, sa zis­ti­lo, že pos­ky­to­va­te­lia ria­de­ných slu­žieb oča­ká­va­jú naj­vý­raz­nej­ší ná­rast pos­ky­to­va­ných clou­do­vých slu­žieb prá­ve v ob­las­ti on­li­ne zá­lo­ho­va­nia.

„Clou­do­vé zá­lo­ho­va­nie je pri­ro­dze­ným kom­po­nen­tom slu­žieb, kto­ré na­ši MSP par­tne­ri pos­ky­tu­jú pros­tred­níc­tvom plat­for­my GFI MAX," po­ve­dal Alis­tair For­bes, ge­ne­rál­ny ma­na­žér ob­chod­nej jed­not­ky GFI MAX v spo­loč­nos­ti GFI Software. „To­to je na­ša štvr­tá kľú­čo­vá tech­no­lo­gic­ká in­teg­rá­cia v rám­ci plat­for­my GFI MAX, kto­rá roz­ši­ru­je por­tfó­lio slu­žieb po­nú­ka­ných zá­kaz­ní­kom na­ši­mi MSP par­tner­mi. GFI MAX Ma­na­ged On­li­ne Bac­kup im umož­ňu­je zvy­šo­vať svoj ob­rat pos­ky­to­va­ním ce­no­vo vý­hod­né­ho, vy­so­ko účin­né­ho, šif­ro­va­né­ho zá­lo­ho­va­nia v sú­la­de s tým, ako ras­tie po­čet zá­ujem­cov o clou­do­vé služ­by."

Fun­kcie a prí­no­sy GFI MAX Ma­na­ged On­li­ne Bac­kup za­hŕňa­jú:
• Vý­kon­né za­bez­pe­če­nie so za­šif­ro­va­ným zá­lo­ho­va­ním - Dá­ta sú šif­ro­va­né v kaž­dom kro­ku zá­lo­ho­va­cie­ho pro­ce­su, čo za­is­ťu­je kom­plet­né za­bez­pe­če­nie sú­bo­rov, sys­té­mo­vých sta­vov, sie­ťo­vých zdie­ľa­ní, vý­men­ných úlo­žísk, da­ta­báz SQL server­a, Mic­ro­soft Exchan­ge a VMware snap­sho­tov tak v lo­kál­nom sys­té­mu, ako aj v clou­de.

• Níz­ka spot­re­ba šír­ky pás­ma - Vďa­ka vy­uži­tiu tech­no­ló­gie de­dup­li­ká­cie dát sú dá­ta zá­lo­ho­va­né len prí­ras­tko­vo, čo re­du­ku­je čas a ka­pa­ci­tu inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia pot­reb­nú na udr­ža­nie dá­to­vých úlo­žísk v ak­tua­li­zo­va­nom sta­ve.

• Rých­la ob­no­va so „Speed Vault" - schop­nosť si­mul­tán­ne zá­lo­ho­vať dá­ta v lo­kál­nom sys­té­me i v clou­de do­vo­ľu­je zá­kaz­ní­kom pris­tu­po­vať k lo­kál­nym dá­tam rých­lo a ľah­ko.

• Ľah­ké pos­ky­to­va­nie slu­žieb - IT ad­mi­nis­trá­to­ri mô­žu špe­ci­fi­ko­vať, kto­ré sú­bo­ry a ad­re­sá­re sú zá­lo­ho­va­né a vy­tvo­riť rozvrh, kto­rý naj­lep­šie napĺňa pot­re­by or­ga­ni­zá­cie.

• Kom­plexné re­por­to­va­nie - fun­kcia Dai­ly Sa­fe­ty Check mo­ni­to­ru­je ús­pech kaž­do­den­né­ho zá­lo­ho­va­nia a pre­zen­tu­je in­for­má­cie o všet­kých zá­lo­ho­va­cích ak­ti­vi­tách v rám­ci de­fi­no­va­nej pe­rió­dy, vrá­ta­ne in­for­má­cií o vy­uží­va­ní a nák­la­doch s cie­ľom de­monštro­vať zá­kaz­ní­ko­vi hod­no­tu pos­ky­to­va­ných slu­žieb.

• Plat­ba pod­ľa vy­uži­tia slu­žieb - Nák­la­dy na rie­še­nie sú sta­no­vo­va­né pod­ľa ob­je­mu ulo­že­ných dát, čo umož­ňu­je pos­ky­to­va­te­ľom MSP vy­ho­vieť mož­nos­tiam roz­poč­tu aké­ho­koľ­vek zá­kaz­ní­ka bez oh­ľa­du na je­ho veľ­kosť a pri­tom pos­ky­to­vať pro­fi­ta­bil­né služ­by.

Ras­tú­ce por­tfó­lio ria­de­ných slu­žieb
GFI MAX Ma­na­ged On­li­ne Bac­kup je naj­nov­šia služ­ba pos­ta­ve­ná na plat­for­me GFI MAX Re­mo­te­Ma­na­ge­ment. Pros­tred­níc­tvom kon­so­li­do­va­né­ho poh­ľa­du v rám­ci das­hboar­du GFI MAX Re­mo­te­Ma­na­ge­ment spra­vu­jú pos­ky­to­va­te­lia ria­de­ných slu­žieb (MSP) na di­aľ­ku sie­te všet­kých svo­jich zá­kaz­ní­kov. Pos­ky­to­va­te­lia ria­de­ných slu­žieb mô­žu tiež na­sa­diť vzdia­le­nú sprá­vu anti­ví­rov, patch ma­na­ge­ment a ske­no­va­nie zra­ni­teľ­nos­ti, ako aj reali­zo­vať sprá­vu po­čí­ta­čov a pra­cov­ných sta­níc v sie­ti. Ok­rem to­ho mô­žu na­sa­diť GFI MAX MailPro­tec­tion, clou­do­vú ver­ziu e-mai­lo­vej bez­peč­nos­ti a GFI MAX Mai­lAr­chi­ve, clou­do­vé rie­še­nie ar­chi­vá­cie elek­tro­nic­kej poš­ty. GFI MAX tiež umož­ňu­je in­teg­rá­ciu s plat­for­ma­mi PSA (Pro­fes­sio­nal Servic­es Auto­ma­tion) od fi­riem Auto­task, Con­nectwise a ďal­ších.

Viac in­for­má­cií o rie­še­niach GFI MAX náj­de­te na http://www.gfi.cz/it-ma­na­ged-servic­es-software/.

Zdroj: GFI SoftwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter