ČR: NETGEAR predstavuje unikátny dohľadový systém

Spo­leč­nost NET­GEAR, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), ce­losvěto­vý do­da­va­tel tech­no­lo­gic­ky pok­ro­či­lých znač­ko­vých sí­ťo­vých řeše­ní pro do­má­cí uži­va­te­le, fi­rem­ní sítě a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, dnes před­sta­vi­la kom­plexní IP doh­le­do­vý sys­tém NET­GEAR Rea­dy­NAS Sur­veillan­ce. Jed­ná se o pr­vní řeše­ní na tr­hu kom­bi­nu­jí­cí IP vi­deo tech­no­lo­gie s flexibil­ní­mi mož­nos­tmi pro vy­bu­do­vá­ní spo­leh­li­vé­ho, dos­tup­né­ho a snad­no ov­la­da­tel­né­ho doh­le­do­vé­ho sys­té­mu.

Me­zi největší před­nos­ti no­vé­ho doh­le­do­vé­ho sys­té­mu patří:
• Roz­šíření da­to­vých úlo­žišť Rea­dy­NAS o fun­kce sí­ťo­vé­ho vi­deo­re­kor­dé­ru.
• Mi­mořádně prop­ra­co­va­né fun­kce pro in­te­li­gen­tní vy­hle­dá­vá­ní, sprá­vu, přeh­rá­vá­ní, zá­lo­ho­vá­ní a mo­ni­to­ring zá­znamů.
• Zpra­co­vá­ní HD vi­dea z až 16 IP ka­mer sou­časně (3Mpx - 2 048 × 1 536 - mo­de­ly pod­po­ru­jí­cí H.264 vi­deo) na je­di­ném za­říze­ní Rea­dy­NAS Ultra, Pro ne­bo kte­rém­ko­li z rac­ko­vých mo­delů.
• Mož­nost kom­bi­no­vá­ní větší­ho množ­ství za­říze­ní Rea­dy­NAS pro vy­uži­tí ví­ce ka­mer.
• Mož­nost vý­běru z ví­ce než 1 000 kom­pa­ti­bil­ních ka­mer 35 vý­robců, včetně mo­delů s pa­no­ra­ma­tic­ký­mi ob­jek­ti­vy či pod­po­rou tech­no­lo­gie ON­VIF.
• Ochra­na původ­ní­ho zá­zna­mu před úmysl­nou změnou po­mo­cí vo­doz­naků.
• Více­ná­sob­né náh­le­dy z jed­né ka­me­ry.
• E-ma­py s in­di­ká­to­rem.
• Pod­po­ra dual strea­mu z jed­né IP ka­me­ry.
• Snad­né a in­tui­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní ve webo­vém proh­lí­že­či.
• Pok­ro­či­lé vzdá­le­né ov­lá­dá­ní a pod­po­ra přís­tu­pu z mo­bil­ních za­říze­ní - App­le iP­ho­ne, iPad, Blac­kBerry, An­droid OS.
• 30den­ní zku­šeb­ní li­cen­ce zku­šeb­ní li­cen­ce zdar­ma.

Men­ší fir­my či po­boč­ky větších or­ga­ni­za­cí, stejně ja­ko řada mo­der­ních do­mác­nos­tí, pre­fe­ru­jí vý­kon­ná so­fis­ti­ko­va­ná řeše­ní pro ochra­nu je­jich fy­zic­ké­ho ma­jet­ku; přitom ale čas­to na­rá­že­jí na prob­lé­my s ne­dos­ta­tečně ši­ro­kou fun­kční zá­klad­nou ne­bo příliš vy­so­ký­mi nák­la­dy. Doh­le­do­vý sys­tém NET­GEAR Rea­dy­NAS Sur­veillan­ce do­ká­že vy­užít a spo­jit čtyři klí­čo­vé ty­py za­říze­ní a je­jich hlav­ní fun­kce v ce­nově vel­mi dos­tup­ný a snad­no ov­la­da­tel­ný sys­tém:

  • No­vý software NET­GEAR Rea­dy­NAS Sur­veillan­ce Network Vi­deo Re­cor­der (NVR) pro sí­ťo­vý zá­znam vi­dea, kte­rý na­bí­zí in­te­li­gen­tní vy­hle­dá­vá­ní, di­gi­tál­ní vo­doz­na­ky, e-ma­po­vou tech­no­lo­gii či pa­ra­lel­ní pod­po­ru až 16 ka­mer, včetně HD mo­delů či pro­duktů s vy­so­kým roz­li­še­ním. Vi­deo může být přeh­rá­vá­no na webu ne­bo v mo­bil­ních za­říze­ních, přičemž jsou pod­po­ro­vá­na i za­říze­ní App­le iP­ho­ne, iPad ne­bo smar­tpho­ny s ope­rač­ním sys­té­mem An­droid a Blac­kBerry.
  • Pro­duk­to­vá řada da­to­vých úlo­žišť NET­GEAR Rea­dy­NAS pos­ky­tu­je špič­ko­vou plat­for­mu pro uk­lá­dá­ní vi­deí. Napřík­lad mo­de­ly Pro 2 pod­po­ru­jí da­to­vý tok až 80 Mb/s (240 fps @1.3M, H.264).
  • Přepí­na­če NET­GEAR Pro­Sa­fe Smart a mo­de­ly z ro­di­ny řidi­tel­ných přepí­načů na­bí­ze­jí klí­čo­vé fun­kce - pod­po­ru VLAN, PoE (Power over Et­her­net, na­pá­je­ní prostřed­nic­tvím et­her­ne­to­vé sítě) s mož­nos­tí vzdá­le­né­ho vy­pí­ná­ní, QoS, mož­nost sto­ho­vá­ní a snad­né uve­de­ní do pro­vo­zu.
  • K dis­po­zi­ci je pět li­cen­cí nás­tro­je NET­GEAR Network Ma­na­ge­ment Software (NMS200). Ten­to software před­sta­vu­je uce­le­nou plat­for­mu pro sprá­vu za­říze­ní NET­GEAR a za­jiš­ťu­je tak snad­né připo­je­ní, kon­fi­gu­ra­ci a mo­ni­to­ro­vá­ní všech da­to­vých úlo­žišť a přepí­načů v sí­ti. Dal­ší li­cen­ce lze v případě potřeby do­kou­pit.

„Dí­ky doh­le­do­vé­mu cen­tru NET­GEAR Rea­dy­NAS Sur­veillan­ce už ne­mu­sí­me pla­tit za dra­hý 16ka­me­ro­vý sys­tém a nák­lad­né­ho CCTV kon­zul­tan­ta - ve sku­teč­nos­ti to­tiž potřebu­je­me pou­ze jed­no­du­ché řeše­ní, kte­ré do­ká­že pra­co­vat s na­ší stá­va­jí­cí infra­struk­tu­rou," řekl Ro­bert Cor­te­se ze spo­leč­nos­ti 7 Bam­boo Ka­rao­ke Loun­ge. „Sys­tém Sur­veillan­ce nah­rá­vá v reál­ném 1280p HD roz­li­še­ní, spl­ňu­je všech­ny na­še bez­peč­nos­tní po­ža­dav­ky a na­víc téměř ne­za­tí­ží roz­po­čet."

„Bez­peč­nos­tní průmysl je eko­no­mic­ky vel­mi od­ol­ný i během ob­do­bí re­ce­se, zej­mé­na kvů­li nárůstu reál­ných i domnělých hro­zeb v ob­do­bí fi­nan­ční ne­jis­to­ty," řekl Pus­han Rin­nen, ředi­tel vý­zku­mu ve spo­leč­nos­ti Gar­tner Inc. „Oče­ká­vá­me, že pop­táv­ka po doh­le­do­vých sys­té­mech bu­de i na­dá­le vy­so­ká a SMB zá­kaz­ní­ky os­lo­ví zej­mé­na uce­le­ná řeše­ní."

„NET­GEAR Rea­dy­NAS Sur­veillan­ce přiná­ší pro­fe­sio­nál­ní kva­li­tu do seg­men­tu doh­le­do­vých sys­témů pro men­ší a středně vel­ké fir­my," řekl Matt Pah­nke, se­nior ma­na­žer pro pro­duk­to­vý mar­ke­ting ve spo­leč­nos­ti NET­GEAR. „Již dříve jsme se sta­li glo­bál­ním líd­rem v ob­las­ti chyt­rých přepí­načů a uni­fi­ko­va­ných da­to­vých úlo­žišť, ny­ní na trh s potěše­ním přiná­ší­me nej­šir­ší kom­bi­na­ci snad­no pou­ži­tel­ných a up­ra­vo­va­tel­ných doh­le­do­vých sys­témů pro par­tne­ry i kon­co­vé uži­va­te­le."

Ce­na a dos­tup­nost
Doh­le­do­vý sys­tém NET­GEAR Rea­dy­NAS Sur­veillan­ce je k dis­po­zi­ci buď v po­době 30den­ní zku­šeb­ní ver­ze (li­cen­ce pro 16 ka­mer) zdar­ma ne­bo ve formě sa­mos­tat­ných li­cen­cí s do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nou 1 900 Kč (RNNVR01L-10000S) za jed­not­li­vou li­cen­ci, resp. 3 400 Kč (RNNVR02L-10000S) za dvě li­cen­ce ne­bo 6 000 Kč (RNNVR04L-10000S) za čtyři li­cen­ce; na větší ob­jed­náv­ky ne­bo při sou­čas­né kou­pi s da­to­vým úlo­žištěm Rea­dy­NAS se up­lat­ňu­jí dal­ší množ­stev­ní sle­vy.

Zá­kaz­ní­ci ma­jí rovněž k dis­po­zi­ci spe­ciálně ses­ta­ve­ný ba­lík pro­duktů se zvý­hodněnou ce­nou, tzv. Sur­veillan­ce kit (RNDP2NVRB-100EUS). Sou­čás­tí to­ho­to ba­lí­ku je da­to­vé úlo­žiště Rea­dy­NAS Pro 2 s dvěma přein­sta­lo­va­ný­mi 1TB pev­ný­mi dis­ky, čtyři li­cen­ce softwaru Rea­dy­NAS Sur­veillan­ce a os­mi­por­to­vý gi­ga­bi­to­vý přepí­nač GS108P s QoS pro op­ti­ma­li­za­ci přenosů vi­dea, na­pá­je­ním po et­her­ne­tu (PoE) s mož­nos­tí vzdá­le­né­ho vy­pí­ná­ní a do­ži­vot­ní zá­ru­kou; do­po­ru­če­ná kon­co­vá ce­na to­ho­to ba­lí­ku pro­duktů je sta­no­ve­na na 19 000 Kč s DPH.

Ví­ce in­for­ma­cí
Ví­ce in­for­ma­cí o doh­le­do­vém sys­té­mu NET­GEAR Rea­dy­NAS Sur­veillan­ce lze naj­ít na webo­vých strán­kách www.net­gear.cz/bu­si­ness/pro­ducts/za­lo­ho­va­ni/sur­veillan­ce, stejně ja­ko na webu Přeh­led všech ak­tuálně dos­tup­ných softwaro­vých roz­šíření (add-onů) pro da­to­vá úlo­žiště NET­GEAR Rea­dy­NAS je k dis­po­zi­ci na webu www.rea­dy­nas.com/?cat=36.

Zdroj: NETGEAROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter