ZyXEL predstavuje mobilnú aplikáciu pre storage

ZyXEL dnes uvá­dza na trh no­vú mo­bil­nú fun­kciu pre do­má­cich uží­va­te­ľov. No­vé mul­ti­me­diál­ne server­y ra­du ZyXEL NSA300 vy­uží­va­jú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu Pol­kast, kto­rá umož­ňu­je uží­va­te­ľom jed­no­du­cho sa pri­po­jiť zo svo­jich tab­le­tov a chyt­rých te­le­fó­nov pria­mo k mul­ti­me­diál­ne­mu server­u. Ap­li­ká­cia je pos­ta­ve­ná na vy­tvo­re­ní vlas­tné­ho osob­né­ho clou­du, kto­rý za­ru­čí bez­peč­ný vzdia­le­ný prís­tup k mul­ti­me­diál­nym kniž­ni­ciam. Pou­ží­va­te­lia pro­duk­tov ZyXEL si od­te­raz mô­žu uží­vať mul­ti­me­diál­ny ob­sah nie len do­ma, ale aj na ces­tách.

Vďa­ka mul­ti­me­diál­nym server­om ZyXEL si mô­žu uží­va­te­lia slo­bod­ne uk­la­dať a spúš­ťať mul­ti­me­diál­ny ob­sah ako napr. di­gi­tál­ne fo­tog­ra­fie, do­má­ce vi­deá, HD audio a vi­deo sú­bo­ry, a zdie­ľať ich so svo­jou ro­di­nou ale­bo pria­teľ­mi. S vy­uži­tím služ­by osob­né­ho clou­du Pol­kast mô­žu uží­va­te­lia pro­duk­tov ZyXEL zís­kať prís­tup k ti­síc­kam sú­bo­rov a sle­do­vať ulo­že­né vi­deá s po­mo­cou bez­plat­nej mo­bil­nej ap­li­ká­cie Pol­kast.

Na roz­diel od ve­rej­ných clou­dov ne­má osob­ný cloud ZyXEL žiad­ny veľ­kost­ný li­mit a ne­vy­ža­du­je ča­so­vo ná­roč­né up­loa­do­va­nie a downloa­do­va­nie. Keď ste pri­po­je­ný ku rov­na­kej lo­kál­nej sie­ti, vy­uži­je mo­bil­ná ap­li­ká­cia Pol­kast na stiah­nu­tie sú­bo­ru bez­drô­to­vú WiFi sieť. No­vá fun­kcia osob­né­ho clou­du je te­raz zdar­ma k dis­po­zí­cii pre všet­kých uží­va­te­ľov mul­ti­me­diál­nych server­ov NSA300 a mô­že­te si ju stiah­nuť z app pre­daj­ní iTu­nes a An­droid Mar­ket. Vi­deo pred­sta­vu­jú­ce tú­to mo­bil­nú ap­li­ká­ciu si mô­že­te po­zrieť na http://youtu.be/m0r3l88omI8.

V dneš­nej do­be uží­va­te­lia oča­ká­va­jú, že zos­ta­nú pri­po­je­ní ku svo­jim dá­tam vždy a vša­de. To do­ká­že no­vý mul­ti­me­diál­ny server NSA300 so ši­ro­kou po­nu­kou fun­kcií a ino­va­tív­na tech­no­ló­gia osob­né­ho clou­du. NSA300 je vo svo­jej trie­de naj­lep­šou voľ­bou, zvlášť keď chce­te pris­pô­so­biť svoj ži­vot­ný št­ýl mo­der­né­mu di­gi­tál­ne­mu ve­ku.

In­for­má­cie o mo­de­loch NSA a ich fun­kciách náj­de­te na webo­vých strán­kach www.zyxel.com ale­bo www.zyxel.cz.

Zdroj: ZyXELOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter