AVG Technologies získala prestížne ocenenie Useful Social Media Award 2012

AVG Tech­no­lo­gies (NY­SE: AVG), pos­ky­to­va­teľ inter­ne­to­vej a mo­bil­nej bez­peč­nos­ti pre 114 mi­lió­nov ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov, s hr­dos­ťou ozna­mu­je, že zís­kal pres­tíž­ne oce­ne­nie za vy­uži­tie so­ciál­nych mé­dií Most So­cial Bu­si­ness 2012. Oce­ne­nie zís­kal v rám­ci sláv­nos­tné­ho ce­re­mo­niá­lu Use­ful So­cial Me­dia Awards 2012, kto­rý bol sú­čas­ťou sum­mi­tu na té­mu kor­po­rát­ne­ho vy­uží­va­nia so­ciál­nych mé­dií v New Yor­ku.

AVG ob­sa­di­la naj­vyš­šiu prieč­ku, a po­ra­zi­la tak viac ako 100 fi­riem, kto­ré sa do sú­ťa­že prih­lá­si­li. Do už­šej no­mi­ná­cie sa spo­loč­nosť dos­ta­la po­tom, čo ju v pr­vom ko­le vy­bra­lo viac ako 50 ti­síc hla­su­jú­cich. O ko­neč­nom ví­ťa­zo­vi roz­hod­la od­bor­ná po­ro­ta, kto­rá bo­la zlo­že­ná z naj­výz­nam­nej­ších špe­cia­lis­tov na kor­po­rát­ne vy­uži­tie so­ciál­nych mé­dií.

AVG Tech­no­lo­gies ako pr­vá spo­loč­nosť pos­ky­tu­jú­ca bez­peč­nost­ný sof­tvér do­siah­la mi­lión fa­nú­ši­kov na Fa­ce­boo­ku. Na Twit­te­ri po­čet ak­tív­nych nas­le­dov­ní­kov pre­sia­hol 100 ti­síc. Fa­nú­ši­ko­via sa ak­tív­ne za­pá­ja­jú do dis­ku­sií i pros­tred­níc­tvom Lin­ke­dIn, blo­gu spo­loč­nos­ti ale­bo YouTu­be.

„Sme veľ­mi hr­dí na na­še ús­pe­chy vo sve­te so­ciál­nych mé­dií a tiež na to, že sme dos­ta­li to­to oce­ne­nie, obzvlášť keď si uve­do­mí­me, aká ťaž­ká kon­ku­ren­cia tu bo­la," po­ve­da­la Jill Hun­ley, vice­pre­zi­den­tka AVG pre glo­bál­ne so­ciál­ne mé­diá.

Pod­ľa vy­jad­re­ní od­bor­nej po­ro­ty, „prá­ve spo­loč­nosť AVG si naj­viac za­slú­ži­la vy­hrať, a to z mno­hých dô­vo­dov - jed­ným z hlav­ných je ich ho­lis­tic­ký a kom­plex­ný prís­tup k so­ciál­nym mé­diám. To, akým spô­so­bom sa spo­loč­nosť in­teg­ro­va­la do rôz­nych ob­chod­ných sfér, je úžas­né, je líd­rom nie­len vo svo­jom vlas­tnom od­bo­re, ale i na­prieč všet­ký­mi od­bor­mi,". Ako do­da­li: „Nej­de však len o to. Spô­sob, akým vy­uží­va­jú so­ciál­ne mé­diá k to­mu, aby zís­ka­li spät­nú väz­bu na pro­duk­ty, a ako sú schop­ní tie­to in­for­má­cie za­po­jiť pria­mo do vý­vo­jo­vé­ho pro­ce­su jed­not­li­vých pro­duk­tov, je je­di­neč­ný čo do roz­sa­hu i vý­zna­mu. Sú sku­toč­ne spo­loč­nos­ťou, kto­rá vie vy­uží­vať so­ciál­ne mé­diá tak, aby pra­co­va­li nie len pre nich."

Use­ful So­cial Me­dia, us­po­ria­da­teľ an­ke­ty pat­rí me­dzi uz­ná­va­né auto­ri­ty na po­li vy­uži­tia so­ciál­nych mé­dií pre kor­po­rát­ne úče­ly.

Zůstaň­te v kon­tak­tu s AVG na so­ciál­ních mé­diích
Pro ak­tuál­ní zprá­vy sle­duj­te AVG na Twit­te­ru: www.twit­ter.com/of­fi­cia­lAV­Gnews No­vé tren­dy a ana­lý­zy ze svě­ta ma­lých pod­niků sle­duj­te na blo­gu AVG pro ma­lé pod­ni­ky na http://small-bu­si­ness.blog.avg.com/Staň­te se fa­nouš­kem AVG na Fa­ce­boo­ku: http://www.fa­ce­book.com/AVGFreeCZ

Nav­štiv­te AVG Newsroom zde: www.avg.com/press-re­lea­ses-news

Zdroj: AVG TechnologiesOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter