ČR:Súťaž: Skryté klenoty GIGABYTE

Pro fa­ce­boo­ko­vé fa­nouš­ky: ukaž­te star­ší kous­ky od GI­GA­BY­TE a vy­hraj­te no­vou zá­klad­ní des­ku ze sé­rie 7

GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., před­ní vý­rob­ce zá­klad­ních de­sek a gra­fic­kých ka­ret, ozná­mil soutěž „Skry­té kle­no­ty GI­GA­BY­TE". Při příle­ži­tos­ti os­la­vy 25 let vsr­dci průmys­lu spo­čí­ta­čo­vý­mi kom­po­nen­ta­mi, vy­zý­vá GI­GA­BY­TE své fa­nouš­ky na Fa­ce­boo­ku, aby sdí­le­li vi­dea a fot­ky je­jich star­ších ses­tav pos­ta­ve­ných na kom­po­nen­tech od GI­GA­BY­TE. Čím star­ší, tím lep­ší! Je zde ta­ké mož­nost zú­čas­tnit se hla­so­vá­ní o nej­lep­ší vi­deo či sní­mek, kte­rý ve vás pro­bu­dí nos­tal­gii.

Ukaž­te nám své skry­té kle­no­ty od GI­GA­BY­TE - zde je ná­vod, jak se může­te zú­čas­tnit:
1. krok - Do­kaž­te, že nás má­te rá­di

Abys­te se moh­li zú­čas­tnit, klikněte na na­šich fa­ce­boo­ko­vých GI­GA­BY­TE Mot­her­board Tech na tla­čít­ko „To se mi lí­bí". Pou­ze na­ši fa­nouš­ci a od­běra­te­lé mo­hou vstou­pit na strán­ku se soutěží a zob­ra­zit si příspěvky os­tat­ních soutěží­cích.

2. krok - Připoj­te své vi­deo či sní­mek

Nah­raj­te na soutěžní strán­ku fot­ku své­ho sta­ré­ho kle­no­tu od GI­GA­BY­TE. Může­te ta­ké přidat od­ka­zy na YouTu­be vi­dea.

Ja­ko účas­tník soutěže bu­de­te mít mož­nost dát souh­las kto­mu, aby by­ly ze soutěžní strán­ky „Skry­té kle­no­ty GI­GA­BY­TE" zob­ra­zo­vá­ny ak­tua­li­za­ce na va­ší zdi - dí­ky to­mu bu­de­te okam­žitě in­for­mo­vá­ni o hla­so­vá­ní a ko­men­tářích tý­ka­jí­cích se va­še­ho příspěvku.

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLOGYOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter