Najväčší záujem je o absolventov FIIT STU

pocitac-internet.jpg Spo­loč­nosť Pro­fe­sia pred pia­ti­mi rok­mi po pr­výk­rát vy­hod­no­ti­la po­ra­die fa­kúlt a uni­ver­zít slo­ven­ských vy­so­kých škôl pod­ľa to­ho, aký je zá­ujem za­mes­tná­va­te­ľov o ab­sol­ven­tov tých­to fa­kúlt. Na vr­cho­le reb­ríč­ka sa už päť ro­kov dr­žia fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky. Naj­viac sa pre­pa­dol zá­ujem o ab­sol­ven­tov sta­veb­ných fa­kúlt.

V ro­ku 2011 ma­li naj­lep­šie šan­ce na tr­hu prá­ce za­mes­tnať sa ab­sol­ven­ti, kto­rí štu­do­va­li na Fa­kul­te in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty. Za ni­mi nas­le­do­va­li ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty. Tre­tí v po­ra­dí at­rak­ti­vi­ty pre za­mes­tná­va­te­ľov bo­li ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty me­dzi­ná­rod­ných vzťa­hov Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty.

V pr­vej dvad­siat­ke naj­lep­ších ab­sol­ven­tov na tr­hu prá­ce bo­lo 11 fa­kúlt tech­nic­ké­ho za­me­ra­nia. Naj­čas­tej­šie, šesťkrát, sa me­dzi ús­peš­ný­mi fa­kul­ta­mi ob­ja­vi­li fa­kul­ty so za­me­ra­ním na in­for­ma­ti­ku.

Štu­du­jú na sek­re­tár­ky a asis­ten­tov

Ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty in­for­ma­tic­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU vo svo­jich ži­vo­to­pi­soch uvá­dza­jú, že by chce­li pra­co­vať naj­mä ako prog­ra­má­to­ri, IT ana­ly­ti­ci, sof­tvé­ro­ví in­ži­nie­ri, IT tes­te­ri a správ­co­via in­for­mač­né­ho sys­té­mu.

Zo ži­vo­to­pi­sov, kto­ré nás­led­ne aj za­šlú fir­mám, vy­plý­va, že sa svoj­ho dek­la­ro­va­né­ho zá­uj­mu dr­žia a sku­toč­ne sa uchá­dza­jú o mies­ta, kto­ré zod­po­ve­da­jú ich kva­li­fi­ká­cii.

Po­dob­ná si­tuácia je aj pri ab­sol­ven­toch Fa­kul­ty ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty. Jej ab­sol­ven­ti rea­gu­jú naj­čas­tej­šie na po­zí­cie, na kto­ré ma­jú kva­li­fi­ká­ciu zo ško­ly. Ok­rem nich sa však uchá­dza­jú aj o me­nej kva­li­fi­ko­va­né po­zí­cie, kto­rých je na tr­hu viac a je ľah­šie sa na nich up­lat­niť. Ide o po­zí­ciu ob­chod­ný zá­stup­ca a ad­mi­nis­tra­tív­ny pra­cov­ník.

Svo­je vzde­la­nie v prá­ci však už ne­vyu­ží­va­jú ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty me­dzi­ná­rod­ných vzťa­hov Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty. Už pria­mo vo svo­jom ži­vo­to­pi­se dek­la­ru­jú, že chcú pra­co­vať na po­zí­ciách pod ich úrov­ňou vzde­la­nia. Chce­li by sa za­mes­tnať na po­zí­ciách ad­mi­nis­tra­tív­nych pra­cov­ní­kov, re­fe­ren­tov, asis­ten­tov ale­bo of­fi­ce ma­na­žé­rov. Nás­led­ne na po­zí­cie, kde sta­čí stre­doš­kol­ské vzde­la­nie, aj rea­gu­jú.

Na po­zí­cie ad­mi­nis­tra­tív­nych pra­cov­ní­kov rea­gu­jú aj ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU ale­bo Fa­kul­ta ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho.

Po­čet štu­den­tov pri­ja­tých na pr­vé dve fa­kul­ty v reb­ríč­ku stú­pol

V ro­ku 2007 na ve­rej­né vy­so­ké ško­ly do­ved­na pri­ja­li ško­ly pod­ľa šta­tis­ti­ky Ústa­vu in­for­má­cií a prog­nóz škol­stva 35 533 štu­den­tov, do ro­ku 2011 po­čet no­vop­ri­ja­tých štu­den­tov pod­ľa šta­tis­ti­ky UIPŠ kle­sol na 30 680.

Po­zi­tí­vom je, že po­čet štu­den­tov na Fa­kul­te in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU (pr­vej v reb­ríč­ku zá­uj­mu za­mes­tná­va­te­ľov) od ro­ku 2007 stú­pol z vte­daj­ších 288 štu­den­tov na 431 štu­den­tov v ro­ku 2011.

Mier­ne stú­pol aj po­čet štu­den­tov dru­hej v po­ra­dí, Fa­kul­ty ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky na Ži­lin­skej uni­ver­zi­te, z 336 na 383 no­vop­ri­ja­tých štu­den­tov.

Za päť ro­kov kle­sol zá­ujem spo­me­dzi top 20 fa­kúlt o ab­sol­ven­tov Fa­kul­ty hos­po­dár­skej in­for­ma­ti­ky Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty, Fa­kul­ty pod­ni­ko­vé­ho ma­naž­men­tu, Ná­ro­do­hos­po­dár­skej fa­kul­ty z rov­na­kej uni­ver­zi­ty a Fa­kul­ta ma­naž­men­tu z Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho. Spo­me­dzi všet­kých fa­kúlt ve­rej­ných vy­so­kých škôl za päť ro­kov naj­viac kle­sol zá­ujem za­mes­tná­va­te­ľov o ab­sol­ven­tov sta­veb­ných fa­kúlt. Ďal­ší vý­raz­ný pre­pad za­zna­me­na­li Fa­kul­ta hut­níc­ka na Tech­nic­kej uni­ver­zi­te v Ko­ši­ciach a Sta­veb­ná fa­kul­ta na Ži­lin­skej uni­ver­zi­te.

Zdroj: ProfesiaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter