OCENENIE: Excelentných vedcov ocenili Cenou SAV

Vý­znam­ných slo­ven­ských ved­cov s ús­pech­mi nie­len u nás ale aj v za­hra­ni­čí oce­ni­la dnes Slo­ven­ská aka­dé­mia vied (SAV). Ce­ny SAV roz­dá­va pra­vi­del­ne na Smo­le­nic­kom zá­mku pri príl­eži­tos­ti vý­ro­čia svoj­ho vzni­ku. Ten­to rok ich ude­li­li päť. Za mo­nog­ra­fiu Me­cha­no­che­mis­try in Na­nos­cien­ce and Mi­ne­rals En­gi­nee­ring si ce­nu od­nie­sol Pe­ter Ba­láž z Ústa­vu geo­tech­ni­ky SAV. Pet­ro­vi Šve­co­vi z Fy­zi­kál­ne­ho ús­ta­vu SAV pat­rí za vý­sled­ky v rám­ci me­dzi­ná­rod­nej ve­dec­kej spo­lup­rá­ce v ob­las­ti amor­fných a na­nok­ryš­ta­lic­kých ko­vo­vých sys­té­mov. SAV oce­ni­la aj ko­lek­tív pod ve­de­ním Ga­brie­ly Du­de­ko­vej, a to za di­elo Na ces­te k mo­der­nej že­ne (Ka­pi­to­ly z de­jín ro­do­vých vzťa­hov na Slo­ven­sku).

Jed­na z Cien SAV pu­tu­je i ko­lek­tí­vu auto­rov v zlo­že­ní Oľ­ga Kri­ža­no­vá, Lu­cia Csa­de­ro­vá, So­ňa Hu­de­co­vá, Ju­raj Ko­pá­ček, Ri­chard Kvet­ňan­ský, Ľubo­mí­ra Len­če­šo­vá, Ka­rol On­driáš, Sil­via Pas­to­re­ko­vá, Zde­na Su­lo­vá a Mar­ta Šíro­vá. Uz­na­nie zís­ka­li za sú­bor ve­dec­ko-vý­skum­ných prác, za­obe­ra­jú­cich sa mo­du­lá­ciou vy­bra­ných me­ta­bo­lic­kých dráh re­gu­lo­va­ných váp­ni­kom v ná­do­ro­vých bun­kách. Päť­člen­ný tím pra­cov­ní­kov Ústa­vu po­ly­mé­rov SAV (Má­ria Omas­to­vá, Ma­tej Mi­ču­šík, Sil­via Pod­hrad­ská, Ka­ta­rí­na Mos­náč­ko­vá, Klaudia Cza­ni­ko­vá) oce­ni­li za sú­bor ve­dec­ko-vý­skum­ných prác v inter­dis­cip­li­nár­nom vý­sku­me elek­tric­ky vo­di­vých po­ly­mé­rov, po­ly­mér­nych kom­po­zi­tov a na­no­kom­po­zi­tov.

SAV ude­li­la ce­nu aj za me­dzi­ná­rod­nú spo­lup­rá­cu v ro­ku 2012. Pat­rí pra­cov­ní­ko­vi Che­mic­ké­mu ús­ta­vu SAV Mi­lo­šo­vi Hri­co­ví­ni­mu za vý­sled­ky v me­dzi­ná­rod­ných pro­jek­toch, tý­ka­jú­cich sa štruk­tú­ry, dy­na­mic­kých vlas­tnos­tí a me­dzi­mo­le­ku­lo­vých inter­ak­cií bio­lo­gic­ky ak­tív­nych sa­cha­ri­dov. Pra­cov­níč­ke Ústa­vu kra­jin­nej eko­ló­gie SAV Ve­ro­ni­ke Pis­co­vej pat­rí Ce­na SAV pre mla­dé­ho ve­dec­ké­ho pra­cov­ní­ka za ve­dec­kú štú­diu Zme­ny ve­ge­tá­cie Ta­tier na vy­bra­ných lo­ka­li­tách ov­plyv­ne­ných člo­ve­kom.

Päť cien ude­li­li aj za po­pu­la­ri­zá­cii ve­dy. Jed­nu z nich od­ov­zda­li Mi­ros­la­vo­vi Sa­ni­go­vi z Ústa­vu eko­ló­gie le­sa SAV za ce­lo­ži­vot­né ak­ti­vi­ty s pri­hliad­nu­tím na množ­stvo kniž­ných pub­li­ká­cií a me­diál­nych vý­stu­pov. Za ve­dec­ko-po­pu­la­ri­zač­nú a vzde­lá­va­ciu čin­nosť ude­li­li ce­nu aj ko­lek­tí­vu rie­ši­te­ľov pro­jek­tu Expe­ri­men­tal reali­za­tion of the mag­ne­tic cloak pod ve­de­ním Fe­do­ra Gömöry­ho z Elek­tro­tech­nic­ké­ho ús­ta­vu SAV. In­grid Pa­pa­jo­vej z Pa­ra­zi­to­lo­gic­ké­ho ús­ta­vu SAV pat­rí za vý­sled­ky v rám­ci po­pu­la­ri­zač­né­ho pro­jek­tu s náz­vom Ces­ta mla­dých k ve­de na­ži­vo. Po­pu­la­ri­zač­né ak­ti­vi­ty a množ­stvo me­diál­nych vý­stu­pov v prob­le­ma­ti­ke slo­bo­dy pre­ja­vu a iných ve­dec­ko-po­pu­la­ri­zač­ných tém vy­nies­li oce­ne­nie Jo­ze­fo­vi Vo­zá­ro­vi z Ústa­vu štá­tu a prá­va SAV. Me­dzi laureát­mi je aj re­dak­tor­ka RTVS - Slo­ven­ské­ho roz­hla­su Ľubi­ca Šaj­do­vá, kto­rú oce­ni­la SAV za ce­lo­ži­vot­né di­elo v ob­las­ti ve­dec­kej žur­na­lis­ti­ky.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter