ČR: Smart Grids – Česká republika v predstihu

Čes­ká spo­leč­nost WS trends, ap­li­kač­ní par­tner Inter­Sys­tems v ob­las­ti pok­ro­či­lých softwaro­vých řeše­ní pro ener­ge­ti­ku, je pr­vním reali­zá­to­rem Smart Grid v Čes­ké re­pub­li­ce. His­to­ric­ky pr­vní pro­jekt Smart Grid v Če­chách, je­hož zá­kla­dem je uni­kát­ní řeše­ní pro ma­na­ge­ment chyt­rých sí­tí s náz­vem Smart Grid Ma­na­ge­ment Sys­tem (SGMS), byl za­há­jen v břez­nu 2010, do­kon­čen v zá­ří 2011 a v sou­čas­nos­ti je v ru­tin­ním pro­vo­zu v chyt­ré sí­ti spo­leč­nos­ti LU­MEN Inter­na­tio­nal. LU­MEN Inter­na­tio­nal je největším pro­vo­zo­va­te­lem lo­kál­ních dis­tri­buč­ních sí­tí v ČR a zá­ro­veň největším tu­zem­ským vý­rob­cem so­lár­ní ener­gie. Zá­kla­dem sys­té­mu SGMS je ino­va­tiv­ní ob­jek­to­vá da­ta­bá­ze Inter­Sys­tems CACHÉ.

Pri­már­ní­mi cí­li pro­jek­tu by­ly mo­ni­to­ring a sprá­va ob­no­vi­tel­ných zdrojů ener­gie, kon­tro­la množ­ství a kva­li­ty dis­tri­buo­va­né ener­gie v reál­ném ča­se a mož­nost v krát­kých (až mi­nu­to­vých) inter­va­lech sle­do­vat ak­tuál­ní spotřeby jed­not­li­vých od­běrných míst. Přís­tup ke sle­do­va­ným hod­no­tám je umožněn on-li­ne z webo­vé­ho proh­lí­že­če. Veš­ke­rá da­ta jsou auto­ma­tic­ky ar­chi­vo­vá­na, průběžně vy­hod­no­co­vá­na a v po­ža­do­va­né formě re­por­to­vá­na jed­not­li­vým od­děle­ním. Auto­ma­ti­zo­vá­na jsou ta­ké pra­vi­del­ná den­ní hlá­še­ní ope­rá­to­ro­vi tr­hu s elektřinou, kte­rá nah­ra­di­la dřívější zpra­co­vá­vá­ní dat ve for­má­tu MS Excel.

Pro­jekt im­ple­men­ta­ce SGMS ve spo­leč­nos­ti LU­MEN Inter­na­tio­nal byl na­víc před­pok­la­dem pro dal­ší roz­voj sys­témů so­lár­ních elek­trá­ren a pro připo­jo­vá­ní no­vých ob­no­vi­tel­ných zdrojů do sí­tí spo­leč­nos­ti LU­MEN. Sys­tém umož­ňu­je říze­ní dis­tri­bu­ce a spotřeby elek­tric­ké ener­gie v rám­ci jed­not­li­vých lo­kál­ních dis­tri­buč­ních sous­tav a vý­znam­nou měrou tak přis­pí­vá k bu­do­vá­ní pr­vních ener­ge­tic­ky auto­nom­ních „os­trov­ních sys­témů" v ČR.

V sou­čas­nos­ti pro­jekt za­hr­nu­je téměř 4 000 chyt­rých elek­troměrů, vo­doměrů a ply­noměrů a vzhle­dem k do­sa­vad­ní­mu úspěšné­mu pro­vo­zu SGMS je přip­ra­vo­vá­no je­ho roz­šíření na lo­kál­ní dis­tri­buč­ní sítě spo­leč­nos­ti LU­MEN v za­hra­ni­čí. „Vý­ho­dy pr­vní „chyt­ré sítě" br­zy po­cí­tí ta­ké zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti LU­MEN," ko­men­tu­je příno­sy SGMS Jan Svo­bo­da, tech­nic­ký ředi­tel spo­leč­nos­ti WS trends. „SGMS umož­ňu­je souběž­ný mo­ni­to­ring vý­ro­by, dis­tri­bu­ce a spotřeby ener­gie. To vše v reál­ném ča­se a s ná­vaz­nos­tí na účet­ní prog­ra­my umož­ňu­je flexibilně up­ra­vo­vat ce­no­vé ta­ri­fy pod­le mo­men­tál­ní­ho ob­je­mu ener­gie v sí­ti," do­dá­vá.

Mi­mořádně rych­lé zpra­co­vá­ní tran­sak­cí, rych­lý vý­voj webo­vých ap­li­ka­cí a ma­siv­ní roz­šiřitel­nost a re­por­ting tran­sak­čních údajů v reál­ném ča­se - vše s mi­ni­mál­ní­mi po­ža­dav­ky na ad­mi­nis­tra­ci a vý­po­čet­ní vý­kon - za­jiš­ťu­je ino­va­tiv­ní ob­jek­to­vá da­ta­bá­ze Inter­Sys­tems CACHÉ. Ta­to vy­so­ce vý­kon­ná da­ta­bá­ze je na­víc doplněna o in­teg­rač­ní nás­troj Inter­Sys­tems En­semb­le a ana­ly­tic­ko-ma­na­žer­ský mo­dul Inter­Sys­tems Deep­See za­jiš­ťu­jí­cí fun­kce pod­ni­ko­vé in­te­li­gen­ce. „Všech­ny na­še ap­li­ka­ce jsou tak pos­ta­ve­né na ro­bus­tní a tech­no­lo­gic­ky uce­le­né plat­formě, kte­rá do­ká­že průběžně uk­lá­dat a zpra­co­vá­vat de­sít­ky ti­síc zá­znamů za se­kun­du. To je rych­lost, kte­rou ne­do­ká­že na­bíd­nout žá­dná ji­ná tech­no­lo­gie na tr­hu," říká Jan Svo­bo­da, tech­nic­ký ředi­tel spo­leč­nos­ti WS trends. A do­dá­vá: „Pod­le na­šich vý­počtů nám ten­to vý­kon umož­ní zpra­co­vá­vat da­ta z jed­no­ho mi­lio­nu di­gi­tál­ních měřidel na je­di­ném průmys­lo­vém server­u o běžném vý­ko­nu."

Zdroj: WS trendsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter