Wooky uvádza svoju prvú e-atramentovú čítačku a ďalšie novinky

Spo­loč­nosť Wooky pred­sta­ví v tom­to ro­ku svo­ju pr­vú elek­tro­nic­kú do­ty­ko­vú čí­tač­ku e-kníh eWooky. Po ús­pe­chu sé­rie tab­le­tov Wooky uve­de­ných kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka sa na trh dos­tá­va no­vin­ka v po­do­be e-at­ra­men­to­vej čí­tač­ky elek­tro­nic­kých kníh. Avi­zo­va­né za­ria­de­nie so se­bou pri­ná­ša aj ďal­šie vy­lep­še­nia. Ako u jej pred­chod­cov, bu­de aj eWooky vy­ba­ve­ná pl­nou lo­ka­li­zá­ciou a pri­po­je­ním Wi-Fi. Vďa­ka rov­no­men­nej ap­li­ká­cii umož­ňu­je čí­tač­ka ná­kup elek­tro­nic­kých kníh a ča­so­pi­sov z par­tner­ských e-sho­pov. Všet­ky slo­ven­ské i za­hra­nič­né ti­tu­ly sú k dis­po­zí­cii v slo­ven­skom a čes­kom ja­zy­ku, viac ako 1300 z nich je úpl­ne za­dar­mo. Kva­lit­né a na ov­lá­da­nie veľ­mi jed­no­du­ché za­ria­de­nie sa na­vy­še mô­že po­pý­šiť bez­kon­ku­ren­čnou ce­nou.

„Čí­tač­ka eWooky, rov­na­ko ako Wooky Tab­let Rea­der a Wooky Tab­let 2.0, je kva­lit­né lo­ka­li­zo­va­né za­ria­de­nie, kto­ré nie­len pl­ne pod­po­ru­je slo­ven­či­nu, je šetr­né k zra­ku, má vý­bor­nú vý­drž ba­té­rie, ale je na­vy­še ce­no­vo dos­tup­né kaž­dé­mu. Ve­rím, že uve­de­ním e-at­ra­men­to­vej čí­tač­ky eWooky eš­te viac pod­po­rí­me roz­mach e-kníh na slo­ven­skom a čes­kom tr­hu. Rok 2012 je vý­znam­ným medz­ní­kom v roz­vo­ji po­pu­la­ri­ty e-kníh, kto­ré sú prak­tic­kým spo­loč­ní­kom v pod­sta­te kde­koľ­vek" , ho­vo­rí Lu­káš No­vák, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Wooky a.s.

eWooky - re­vo­lú­cia e-kníh na Slo­ven­sku
No­vá čí­tač­ka eWooky je vy­ba­ve­ná 6´´ do­ty­ko­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 600x800 pixelov a pri­po­je­ním na inter­net pros­tred­níc­tvom Wi-Fi. Ok­rem mož­nos­ti čí­ta­nia elek­tro­nic­kých kníh a ča­so­pi­sov po­nú­ka tak­tiež množ­stvo ďal­ších mož­nos­tí vy­uži­tia ako sur­fo­va­nie na inter­ne­te, pre­hlia­da­nie ob­ráz­kov a fo­tog­ra­fií, či po­čú­va­nie hud­by. Pre vy­šší kom­fort ov­lá­da­nia slú­žia boč­né tla­čid­lá. Čí­tač­ka eWooky ohú­ri aj svo­jou dl­hou vý­dr­žou ba­té­rie s ultra­níz­kou spot­re­bou ener­gie, kto­rá udr­ží čí­tač­ku v stand-by re­ži­me ce­lý me­siac. Ne­za­ned­ba­teľ­ná je aj pa­mäť za­ria­de­nia, kto­rá poj­me 4GB dát a je roz­ší­ri­teľ­ná pros­tred­níc­tvom SD kar­ty až na 32GB. Čí­tač­ka pod­po­ru­je for­má­ty do­ku­men­tov Wooky ek­ni­hy, epub, PDF, HTML a TXT.

Fun­kcio­na­li­ta su­per­čí­tač­ka Wooky a služ­ba „nah­raj vlast­ný do­ku­ment"
Su­per­čí­tač­ka je no­vá mož­nosť na plat­for­me Wooky - pou­ží­va­te­lia už ne­mu­sia mať nie­koľ­ko ap­li­ká­cií, aby sa dos­ta­li ku kni­hám zo všet­kých kniž­níc. Te­raz je vďa­ka su­per­čí­tač­ke mož­né pre­po­jiť všet­ky uží­va­teľ­ské úč­ty. Sta­čí sa pri­po­jiť s jed­ným z tak­to pre­po­je­ných úč­tov do ap­li­ká­cie Wooky čí­tač­ka ale­bo do eWooky. Všet­ky svo­je kni­hy bu­dú mať uží­va­te­lia v jed­nej čí­tač­ke bez oh­ľa­du na to, v kto­rom z Wooky ob­cho­dov ich kú­pi­li. Vďa­ka sof­tvé­ru je mož­né veľ­mi jed­no­du­cho vy­uží­vať elek­tro­nic­ký ob­sah až v šies­tich rôz­nych za­ria­de­niach. Uží­va­te­ľo­vi pri­tom sta­čí in­šta­lá­cia a je­di­ná re­gis­trá­cia. Elek­tro­nic­ká kniž­ni­ca je po­tom uží­va­te­ľo­vi k dis­po­zí­cii na všet­kých dos­tup­ných za­ria­de­niach - stol­nom po­čí­ta­či, no­te­boo­ku, net­boooku, mo­bil­nom te­le­fó­ne či tab­le­te. Ap­li­ká­cia Wooky je pod­po­ro­va­ná naj­roz­ší­re­nej­ší­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi - iOS, An­droid a Sym­bian, Win­dows (XP, Wista 7), Win­dows Mo­bi­le a Win­dows Pho­ne. Na čí­ta­nie elek­tro­nic­kých kníh a ča­so­pi­sov je v čí­tač­kách eWooky prip­ra­ve­ná ap­li­ká­cia, po­mo­cou kto­rej je mož­né pre­hlia­dať, na­ku­po­vať a čí­tať elek­tro­nic­ký ob­sah. Sta­čí si na za­čiat­ku ourych­lé re­gis­trá­cie vy­tvo­riť účet. Uží­va­teľ tak zís­ka prís­tup ako na inter­ne­to­vý ob­chod, tak do svo­jej elek­tro­nic­kej kniž­ni­ce. Ap­li­ká­ciu si na­vy­še mô­že nain­šta­lo­vať aj do po­čí­ta­ča ale­bo smar­tfó­nu. Vďa­ka ap­li­ká­cii eWooky umož­ňu­je čí­tač­ka ná­kup elek­tro­nic­kých kníh z par­tner­ských e-sho­pov. Ti­sí­ce če­ských i za­hra­nič­ních ti­tu­lov je k dis­po­zí­cii v čes­kom a slo­ven­skom ja­zy­ku, viac ako 1300 z nich na­vy­še úpl­ne za­dar­mo. Eš­te pred sa­mot­ným ná­ku­pom je pri kaž­dej kni­he k dis­po­zí­cii bez­plat­ná ukáž­ka. Pri čí­ta­ní kníh je mož­né vy­tvo­riť v texte zá­lož­ky a bez dl­hé­ho hľa­da­nia sa ke­dy­koľ­vek k roz­čí­ta­nej kni­he vrá­tiť ale­bo s textom ďa­lej pra­co­vať.

Ďal­šou no­vin­kou, kto­rú spo­loč­nosť Wooky ako pr­vá uvá­dza na trh, je mož­nosť nie­len kni­hu pros­tred­níc­tvom čí­tač­ky kú­piť, ale tiež rov­no za­pla­tiť cez mo­bil­ný te­le­fón u všet­kých ope­rá­to­rov mo­bil­ných sie­tí. Sta­čí od­súh­la­siť su­mu a potvr­diť, že uží­va­teľ chce za­pla­tiť cez mo­bil­ný te­le­fón, a ob­ra­tom bu­de mať kni­hu stiah­nu­tú vo svo­jej čí­tač­ke.

Pre pl­no­hod­not­ný uží­va­teľ­ský kom­fort Wooky uvie­dlo aj ďal­šiu služ­bu pre pou­ží­va­te­ľov ap­li­ká­cie Wooky - pre­vod e-kni­hy e-mai­lom. Ide o pre­vod aké­ho­koľ­vek for­má­tu e-kni­hy do for­má­tu pod­po­ro­va­né­ho ap­li­ká­ciou Wooky jed­no­du­chým za­sla­ním do­ku­men­tu e-mai­lom. Pri re­gis­trá­cii dos­ta­ne kaž­dý uží­va­teľ vy­ge­ne­ro­va­ný e-mail, na kto­rý mô­že za­slať svo­ju e-kni­hu v ľu­bo­voľ­nom for­má­te (Word, PDF, a pod.). Do 15 mi­nút mu bu­de ob­ra­tom za­sla­ná je­ho e-kni­ha pre­ve­de­ná do for­má­tu Wooky ek­ni­hy, kto­rá sa mu auto­ma­tic­ky na­čí­ta do kniž­ni­ce. Všet­ky svo­je e-kni­hy si tak mô­že pou­ží­va­teľ pre­ze­rať na jed­nom mies­te.

Zdroj: WookyOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter