Kanvica Electrolux AquaSense: S čistou vodou za letnými zážitkami

Ne­ba­ví vás po­ze­rať sa na oby­čaj­nú fľa­šu s vo­du na va­šom pra­cov­nom ale­bo ku­chyn­skom sto­le? Po­lož­te si naň ele­gan­tnú filtrač­nú kan­vi­cu Elec­tro­lux AquaSen­se. Poh­ľad na prie­zrač­nú ná­do­bu, pl­nú kva­lit­nej a os­vie­žu­jú­cej vo­dy, vy­vo­lá­va chuť vy­beh­núť do prí­ro­dy či ľah­núť si na pláž. Zvuk filtru­jú­cej sa te­ku­ti­ny vás na oka­mih une­sie od prá­ce k pred­sta­ve prí­jem­ných let­ných ak­ti­vít.

S filtrač­nou kan­vi­cou Elec­tro­lux AquaSen­se zís­ka­te kva­lit­nú vo­du rých­lo a bez ná­ma­hy. Je­di­neč­ný a ino­va­tív­ny filtrač­ný sys­tém PU­READ­VAN­TA­GE filtru­je vo­du v šty­roch fá­zach. Fil­ter od­bú­ra­va vod­ný ka­meň spô­so­bu­jú­ci nep­rí­jem­nú chló­ro­vú chuť. Na­vy­še od­stra­ňu­je niek­to­ré zdra­viu škod­li­vé ťaž­ké ko­vy (meď a olo­vo) a pes­ti­cí­dy. Filtro­va­ná vo­da po­má­ha aj do­má­cim spot­re­bi­čom, pre­to­že za­bra­ňu­je vzni­ku vod­né­ho ka­me­ňa a predl­ží tak ich ži­vot­nosť.

Hlav­nou vý­ho­dou filtrá­cie Elec­tro­lux AquaSen­se je jej extra rých­losť, kto­rá neu­be­rá na kva­li­te. Kan­vi­ca spá­ja škan­di­náv­sky duch ele­gan­cie s er­go­no­mic­kým di­zaj­nom. Jej štíh­le te­lo per­fek­tne sad­ne do dve­rí chlad­nič­ky. K dis­po­zí­cii je v dvoch fa­reb­ných va­riá­ciách, kla­sic­kej bie­lej a ele­gan­tnej mod­rej. Je­den fil­ter pre­čis­tí zhru­ba 150 lit­rov vo­dy. In­di­ká­tor ži­vot­nos­ti vám uká­že, ke­dy je pre op­ti­mál­ny vý­kon pot­reb­né vy­me­niť fil­ter.

Tech­nic­ké úda­je:
Filtrač­ná kan­vi­ca
EWFLJ1 (bie­le vy­ho­to­ve­nie), EWFLJ4 (mod­ré vy­ho­to­ve­nie) - ka­pa­ci­ta filtro­va­nej vo­dy 1,6 l, cel­ko­vá ka­pa­ci­ta 2,3 l, LED in­di­ká­tor opot­re­bo­va­nia filtra, vhod­ná do umý­vač­ky ria­du, úz­ke te­lo pa­su­jú­ce do chlad­nič­ky, extra rých­la filtrá­cia

Filtrač­ná kan­vi­ca EWFSJ1 (bie­le vy­ho­to­ve­nie) - ka­pa­ci­ta filtro­va­nej vo­dy 1,2 l, cel­ko­vá ka­pa­ci­ta 1,6l, LED in­di­ká­tor opot­re­bo­va­nia filtra, vhod­ná do umý­vač­ky ria­du, úz­ke te­lo pa­su­jú­ce do chlad­nič­ky, extra rých­la filtrá­cia

Od­po­rú­ča­ná pre­daj­ná ce­na vrá­ta­ne DPH: 29,90 € (veľ­ká filtrač­ná kan­vi­ca), 19,90 € (ma­lá filtrač­ná kan­vi­ca).

Zdroj: ElectroluxOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter