Súťaž: Skvelé softvérové nápady pre prax

fi­ná­le sú­ťa­že tí­mo­vých pro­jek­tov - TP Cup 2012.
1. jú­na od 9,00 hod - 12,00 hod
FIIT STU Il­ko­vi­čo­va 3, pos­lu­chá­reň BC 300

V krát­kych a dy­na­mic­kých 90 se­kun­do­vých vstu­poch pre­zen­tu­jú štu­den­ti in­ži­nierske­ho štú­dia vý­sled­ky prá­ce svo­jich tí­mov. Cie­ľom je vy­tvo­riť za­ují­ma­vé a ino­va­tív­ne sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie, kto­ré sú zá­ro­veň pou­ži­teľ­né v praxi.

TP CUP je ur­či­tou mi­ni-si­mu­lá­ciou fun­go­va­nia sku­pi­ny vý­vo­já­rov. Štu­den­ti ma­jú mož­nosť po­čas rie­še­nia okú­siť in­špi­ra­tív­nu a dy­na­mic­kú at­mos­fé­ru tí­mo­vej spo­lup­rá­ce, za­ži­jú si tí­mo­vé búr­ky, ale aj zá­ba­vu a ra­dosť, keď sa im da­rí.

Do se­mi­fi­ná­le sa prep­ra­co­va­li nas­le­dov­né pro­jek­ty:
- od­ha­ľo­va­nie pla­giátov na webe,
- po­čí­ta­čo­vá hra,
- mo­ni­to­ro­va­nie po­hy­bu mo­bi­lom,
- pre­hliad­ka vir­tuál­nou bu­do­vou FIIT,
- di­gi­tál­ne di­vad­lo,
- pod­po­ra tvor­by webo­vé­ho ob­sa­hu,
- šta­tis­tic­ký prek­lad voľ­né­ho textu,
- si­mu­lá­cia da­vu,
- per­so­na­li­zo­va­né od­po­rú­ča­nie in­for­má­cií,
- or­ga­ni­zá­cia zna­los­tí a zruč­nos­tí štu­den­tov,
- texto­vý edi­tor obo­ha­te­ný o gra­fic­ké pr­vky.

Če­reš­nič­kou na tor­te bu­de pre­zen­tá­cia ví­ťa­za slo­ven­ské­ho ko­la sú­ťa­že Ima­gi­ne Cup 2012, kto­rý sa za­čiat­kom jú­la zú­čas­tní ce­los­ve­to­vé­ho fi­ná­le v aus­trál­skom Syd­ney, tí­mu OwNet z FIIT STU. Ich ap­li­ká­cia zlep­šu­je prís­tup k inter­ne­tu v ob­las­tiach s ob­me­dze­ný­mi mož­nos­ťa­mi, ako nap­rík­lad v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách ale­bo lo­ka­li­tách so slab­ším ale­bo po­mal­ším inter­ne­to­vým pok­ry­tím.

Toh­to­roč­ná po­ro­ta je zlo­že­ná naj­mä z exper­tov z IT prie­mys­lu: Ján Ba­hid­ský (New Fron­tier Slo­va­kia), Alojz Čas­ný (Tem­pest), Pa­vol Frič (Di­tec), Da­li­bor Rak (QBSW), To­máš Ky­se­la (Po­sAm), Ri­chard Schwartz (Uni­corn), Ju­raj Čer­veň (Sof­tec). Pred­se­dom po­ro­ty je prof. Má­ria Bie­li­ko­vá z FIIT STU.

Zdroj: FIIT STUOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter