ČR: Pardubická spoločnosť Reti je úspešná so špeciálnym softvérom pre záznam a analýzu hlasu

Češ­tí vědci a prog­ra­má­toři si mo­hou přip­sat dal­ší úspěch. Par­du­bic­ká spo­leč­nost RE­TIA se kromě vo­jen­ských prog­ramů, za­bý­vá i vý­vo­jem a ino­va­ce­mi spe­ciál­ní­ho sys­té­mu Re­Dat, kte­rý zce­la uni­kátně za­zna­me­ná­vá a ana­ly­zu­je hla­so­vou kon­ver­za­ci. A to jak te­le­fo­nic­kou, tak i tu inter­per­so­nál­ní, tj. tu kte­rá pro­bí­há napřík­lad na po­boč­kách. Za pos­led­ních šest měsíců RE­TIA uzavře­la hned něko­lik vý­znam­ných pro­jektů. „Vy­hrá­li jsme něko­li­ka­ko­lo­vý tendr ma­ďar­ské Raiffeisen­bank, úspěšně im­ple­men­tu­je­me Re­Dat u vý­znam­né fin­ské bez­peč­nos­tní slož­ky, a jsme těsně před pod­pi­sem roz­sáh­lých kon­traktů v Již­ní Ame­ri­ce," vy­jme­no­vá­vá úspěchy pos­led­ních měsíců Jiří Kris­tek, člen před­sta­ven­stva zod­pověd­ný za pro­jekt Re­Dat. Vý­voj slu­žeb a řeše­ní tak hra­je stá­le důle­žitější ro­li. Pod­le Kris­tka se za­hra­nič­ní tr­žby na cel­ko­vých příj­mech Re­Da­tu již dos­ta­ly na třeti­nu cel­ko­vé­ho ob­ra­tu.

Par­du­bic­ká RE­TIA přitom patří k lídrům tu­zem­ské­ho tr­hu se zá­zna­mo­vý­mi sys­té­my. Vý­vo­jáři se v di­vi­zi Re­Dat dlou­ho­době věnu­jí zá­zna­mu a ana­lý­ze hla­su a je­jí­mu vy­uži­tí u ko­mer­čních sub­jektů. A sys­te­ma­tic­ká prá­ce za­čí­ná nést ovo­ce. „V loň­ském ro­ce jsme uved­li na trh něko­lik no­vi­nek. Byl to ne­jen přev­rat­ný zá­znam a ana­lý­za mo­bil­ní ko­mu­ni­ka­ce pod ozna­če­ním Re­Dat Mo­bi­le­Re­cor­der, ale ta­ké jsme roz­šíři­li zá­klad­ní sys­tém, kte­rý dos­tal ná­zev Re­Dat eXpe­rien­ce," upo­zor­ňu­je Kris­tek. Kromě vědec­ké­ho vý­vo­je se RE­TIA za­měři­la na za­hra­nič­ní tr­hy. „Eko­no­mic­ká kri­ze přímo roz­tá­čí náš byz­nys. Sle­do­vá­ní efek­ti­vi­ty za­městnanců, ope­rá­torů v call cen­trech ne­bo chy­bo­vých hlá­še­ní na dis­pe­čin­cích, je to­tiž stá­le vý­znamnější. Jed­ním z nás­trojů sni­žo­vá­ní nák­ladů a zá­ro­veň do­sa­že­ní větší efek­ti­vi­ty je to­tiž vy­uži­tí ino­va­tivnější­ho tech­nic­ké­ho řeše­ní," vy­světlu­je Jiří Kris­tek a jed­ním de­chem do­dá­vá: „Náš ob­chod­ní a mar­ke­tin­go­vý tým od­vá­dí skvělou prá­ci. Za­měřuje se to­tiž ne­jen na Ev­ro­pu, ale svo­ji po­zor­nost soustředí i na roz­ví­je­jí­cí se tr­hy. Dnes jsme vel­mi da­le­ko v jed­ná­ní s vý­znam­ným od­běra­te­lem v Již­ní Ame­ri­ce a zá­ro­veň se uchá­zí­me o veřej­nou za­káz­ku v jed­nom z in­dic­kých států."

V Ev­ropě si RE­TIA připi­su­je kromě vý­znam­ných par­tner­ství s te­le­ko­mu­ni­kač­ní­mi a ban­kov­ní­mi sub­jek­ty ta­ké za­káz­ku s vý­znam­nou bez­peč­nos­tní slož­kou Fin­ska. Vel­mi vý­znam­né je i uzavření smlou­vy s ma­ďar­skou Reif­fei­sen­bank.

„Loň­ská no­vin­ka Re­Dat Mo­bi­le­Re­cor­der před­sta­vu­je přelo­mo­vou fun­kci, kte­rá naj­de své up­latnění ne­jen v kon­tak­tních cen­trech a dis­pe­čin­cích, ale i u mno­ha spo­leč­nos­tí, je­jichž za­městnan­ci pou­ží­va­jí v roz­šířené míře mo­bil­ní te­le­fo­ny," říká Jiří Kris­tek, člen před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti RE­TIA a pou­ka­zu­je na sku­teč­nost, že dí­ky té­to ino­va­ci je ny­ní mož­né spra­vo­vat ne­jen ho­vo­ry, ale i texto­vé zprá­vy. Me­zi hlav­ní vý­ho­dy no­vin­ky patří za­bez­pe­če­ní a průkaz­nost mo­bil­ní ko­mu­ni­ka­ce, může na­po­mo­ci zry­chlit roz­ho­do­va­cí pro­ce­sy a ta­ké za­bra­ňu­je zneu­ží­vá­ní např. mo­bil­ních slu­žeb­ních te­le­fonů. Někte­ré spo­leč­nos­ti chtějí ome­zit vy­uží­vá­ní mo­bil­ních te­le­fonů za­městnan­ci pou­ze na pra­cov­ní zá­le­ži­tos­ti. „Ny­ní jsme schop­ni spra­vo­vat a uk­lá­dat ne­jen všech­ny mo­bil­ní hla­so­vé zá­zna­my na za­bez­pe­če­ný server a nás­ledně je prostřed­nic­tvím ap­li­ka­ce Re­Dat eXpe­rien­ce ana­ly­zo­vat, ale do­ká­že­me za­zna­me­ná­vat i všech­ny od­cho­zí a přícho­zí sms," říká Jiří Kris­tek a zá­ro­veň do­dá­vá, že no­vin­ka sni­žu­je i ri­zi­ko úni­ku ob­chod­ních in­for­ma­cí. Nes­por­nou vý­ho­dou je bez­prob­lé­mo­vé řeše­ní sporů se zá­kaz­ní­ky ne­bo případ­né bu­dou­cí spo­ry a soud­ní vý­lo­hy. Nic­méně vý­zkum na hla­so­vých ana­lý­zách neus­tá­le pok­ra­ču­je.

Zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti RE­TIA pod­le Kris­tka vel­mi oce­ňu­jí ta­ké no­vou služ­bu za­bez­pe­čo­va­nou po­mo­cí těchto sys­témů, kte­rou před­sta­vu­je ana­lý­za tzv. osob­ní ko­mu­ni­ka­ce. „Jed­ná se o ana­lý­zu ho­vorů se zá­kaz­ní­ky na přepáž­kách," vy­světlu­je Jiří Kris­tek a upřes­ňu­je, že do­sud ta­ko­vé­to ho­vo­ry ne­by­lo mož­né mo­ni­to­ro­vat.

Zdroj: RETIAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter