ČR: SEO pre mobilný web? Obsah sa musí páčiť návštevníkom

Goog­le přišel ne­dáv­no s jas­ný­mi po­ky­ny a do­po­ru­če­ní­mi pro op­ti­ma­li­za­ci mo­bil­ní­ho webu. Tím­to vy­dal vel­mi cen­nou in­for­ma­ci oh­ledně pou­ži­tí web­de­sig­nu pro fir­my, kte­ré v ob­las­ti inter­ne­to­vé­ho mar­ke­tin­gu pod­ni­ka­jí. Pod­le vy­jádření Mar­ti­na Vin­še, ma­na­že­ra kon­zul­tantů fir­my Ef­fec­tix.com, za­bý­va­jí­cí se SEO a vý­kon­nos­tním on­li­ne mar­ke­tin­gem, tím ko­nečně jasně potvr­zu­je, že co se lí­bí návštěvníkům, lí­bí se i Goog­lu.

Po­kud je pro Goog­le zá­sad­ní, aby do­ká­zal správně inter­pre­to­vat ob­sah strán­ky, je po­cho­pi­tel­né, že sa­mot­ný ob­sah strán­ky je pro SEO zá­sadně důle­ži­tý. Potvr­zu­je tím, že vše směřuje k zá­klad­ní­mu pra­vid­lu - co je dob­ré pro návštěvní­ka. To zna­me­ná, že naj­de na webu, co hle­dal, ne­bo dos­ta­ne za­jí­ma­vé, ak­tuál­ní in­for­ma­ce, to je dob­ré pro Goog­le.

Před ne­dáv­nem na kon­fe­ren­ci Search Mar­ke­ting Expo (SMX Ad­van­ced) v Seatt­lu, během pa­ne­lu věnu­jí­cí­mu se SEO, ozná­mil Pierre Far, Ana­ly­tik Goog­le Web­mas­ter Trends, no­vé a poměrně jas­né po­ky­ny a do­po­ru­če­ní pro op­ti­ma­li­za­ci webu na mo­bil­ních za­říze­ních. Ve zkrat­ce, Goog­le do­po­ru­ču­je pou­žít me­to­du tzv. res­pon­ziv­ní­ho web de­sig­nu. Na vy­světle­nou se jed­ná o způsob sty­lo­vá­ní HTML do­ku­men­tu, kte­ré za­ru­čí, že zob­ra­ze­ní strán­ky bu­de op­ti­ma­li­zo­vá­no pro nejrůznější za­říze­ní (mo­bi­ly, no­te­boo­ky, net­boo­ky, tab­le­ty, aj.). Předev­ším dí­ky vlas­tnos­ti Me­dia Queries, kte­rá je za­hr­nu­ta ve spe­ci­fi­ka­ci CSS3, lze roz­poz­nat vlas­tnos­ti za­říze­ní, na němž je strán­ka proh­lí­že­na a přizpůso­bit tak sa­mot­nou strán­ku a je­jí ob­sah.

Po­kud však ne­ní mož­né vy­užít me­to­du res­pon­ziv­ní­ho web de­sig­nu, lze pou­žít dal­ší dvě me­to­dy tvor­by mo­bil­ních strá­nek pod­lé­ha­jí­cím ur­či­tým pra­vidlům při ko­mu­ni­ka­ci webu s vy­hle­dá­va­cím ro­bo­tem.

Proč je to zá­sad­ní pro bu­do­vá­ní mo­bil­ních webů?
Goog­le v mi­nu­lých le­tech vy­dá­val poměrně proti­chůdné ra­dy, jak op­ti­ma­li­zo­vat mo­bil­ní web. Ny­ní si ko­nečně vzal čas na roz­myš­le­nou a nas­bí­ral zpětnou vaz­bu od web­mas­terů mo­bil­ních strá­nek. Přichá­zí se svý­mi ofi­ciál­ní­mi do­po­ru­če­ní­mi, jak bu­do­vat mo­bil­ní webo­vé strán­ky, kte­ré jsou pou­ži­tel­né pro uži­va­te­le a zá­ro­veň je bu­de mít rád i vy­hle­dá­va­cí al­go­rit­mus a to je, mys­lím, vel­mi pouč­né a uži­teč­né.

Tři me­to­dy de­sig­nu mo­bil­ní­ho webu dle Goog­lu
Goog­le říká, že exis­tu­jí tři zá­klad­ní kon­fi­gu­ra­ce, kdy bu­de web Goog­le­bo­tem roz­poz­nán ja­ko mo­bil­ní, ale vel­mi silně je do­po­ru­čo­ván tzv. res­pon­si­ve web de­sign (v ČR se ob­čas pou­ží­vá Res­pon­ziv­ní web de­sign):

  1. Strán­ky pou­ží­va­jí­cí zmíně­ný re­pon­si­ve web de­sign. Te­dy strán­ky, kte­ré jsou op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro všech­na za­říze­ní (no­te­boo­ky, tab­le­ty atd.) dí­ky pou­ži­tí sty­lo­vá­ní CSS3. Kaž­dá strán­ka má jed­nu uni­kát­ní URL ad­re­su a stej­ný HTML kód. Jen na zá­kladě pou­ži­tí sty­lo­vá­ní CSS3 (a zde vlas­tnos­ti Me­dia Queries) pak web roz­poz­ná, o ja­ké za­říze­ní se jed­ná a to­mu přizpůso­bí zob­ra­ze­ní strán­ky a je­jí­ho ob­sa­hu. To­to je Goog­lem do­po­ru­če­ná me­to­da a i v Ef­fec­tixu ji pou­ží­vá­me při tvorbě mo­bil­ních webů.
  2. Dy­na­mic­ké strán­ky. Strán­ka má uni­kát­ní URL, ale zob­ra­zu­je od­liš­ný HTML a CSS kód v zá­vis­los­ti na tom, zda uži­va­tel pou­ží­vá stol­ní ne­bo mo­bil­ní za­říze­ní.
  3. Strán­ky, kte­ré ma­jí svo­ji sa­mos­tat­nou ver­zi pro mo­bil­ní te­le­fo­ny.

Res­pon­ziv­ní web de­sign a SEO pro mo­bil­ní web
Goog­le sám říká, že po­kud je to mož­né, pou­žij­te res­pon­ziv­ní web­de­sign. Zde po­mo­cí CSS3 mění­te způsob, ja­kým je strán­ka zob­ra­zo­vá­na na mo­bil­ních za­říze­ních. Tím, že je zde jed­na URL a je­den HTML kód má Goog­le­bot us­nadněnou prá­ci s roz­poz­ná­ním ob­sa­hu strán­ky. Pro­to může snadněji přiřadit os­tat­ní SEO fak­to­ry strán­ky své­ho al­go­rit­mu k in­dexova­né strán­ce a za­řadit ji do vý­sledků vy­hle­dá­vá­ní. Ten­to tech­nic­ký fak­tor te­dy má vliv na doh­le­da­tel­nost strán­ky ve fulltextu, což Goog­le ny­ní ofi­ciálně potvr­zu­je, a tím pá­dem na SEO.

Sa­mozřejmě, správ­ný vý­běr tech­nic­ké­ho řeše­ní je pou­ze jed­ním z mno­ha kroků jak mít op­ti­ma­li­zo­va­ný mo­bil­ní web. Po­kud však Goog­le říká, že je pro něj zá­sad­ní, aby do­ká­zal správně inter­pre­to­vat ob­sah strán­ky, je po­cho­pi­tel­né, že sa­mot­ný ob­sah strán­ky je pro SEO vel­mi důle­ži­tý. Pro­to vše, i přes ta­to no­vá do­po­ru­če­ní vy­hle­dá­vačů, jak ma­jí web­mas­teři a vý­vo­jáři ko­mu­ni­ko­vat s je­jich vy­hle­dá­va­cí­mi ro­bo­ty, či poz­nat­ky agen­tur, stejně směřuje k zá­klad­ní­mu pra­vid­lu - co je dob­ré pro návštěvní­ka, to je dob­ré pro i Goog­le.

Zdroj: GoogleOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter