ČR: NETGEAR predstavuje prvé prístroje na svete podporujúce bezdrôtové dátové prenosy rýchlosťou až 1,75 Gb / s

No­vé dvou­pás­mo­vé rou­te­ry a adap­tér NET­GEAR až troj­ná­sobně zvy­šu­jí stá­va­jí­cí rych­lost Wi-Fi op­ro­ti stan­dar­du 802.11n

Spo­leč­nost NET­GEAR, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), ce­losvěto­vý do­da­va­tel tech­no­lo­gic­ky pok­ro­či­lých znač­ko­vých sí­ťo­vých řeše­ní pro do­má­cí uži­va­te­le, fi­rem­ní sítě a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, ozná­mi­la uve­de­ní no­vé pro­duk­to­vé řady bez­drá­to­vých přís­trojů 802.11ac, na­bí­ze­jí­cí Wi-Fi připo­je­ní pá­té ge­ne­ra­ce (5G Wi-Fi) s přeno­so­vou rych­los­tí až 1,75 Gb/s. I přes dra­ma­tic­ké na­vý­še­ní maximál­ní přeno­so­vé rych­los­ti jsou no­vé pro­duk­ty zpětně kom­pa­ti­bil­ní se stan­dar­dy 802.11a/b/g/n a ga­ran­tu­jí te­dy op­ti­mál­ní spo­lup­rá­ci s tra­dič­ní­mi Wi-Fi za­říze­ní­mi.

Wi-Fi 802.11ac před­sta­vu­je evo­lu­ci sou­čas­ných Wi-Fi stan­dardů a dí­ky gi­ga­bi­to­vým rych­los­tem na­bí­zí ne­kom­pro­mis­ní vý­kon zej­mé­na pro ob­last ná­roč­ných mul­ti­me­diál­ních ap­li­ka­cí. Vy­šší rych­lost tech­no­lo­gie 802.11ac je ideál­ní ta­ké pro mo­bil­ní za­říze­ní, ja­ko jsou např. smar­tpho­ny či tab­le­ty, pro­to­že na­bí­zí až třik­rát vy­šší vý­kon při takřka stej­ných ener­ge­tic­kých ná­ro­cích ja­ko v případě Wi-Fi stan­dar­du 802.11n.

Me­zi no­vé Wi-Fi pro­duk­ty patří dva dvou­pás­mo­vé gi­ga­bi­to­vé rou­te­ry a dvou­pás­mo­vý USB adap­tér, kte­rý na­bí­zí mož­nost vy­uží­vat vý­kon­nost Wi-Fi sí­tí 802.11ac i v po­čí­ta­čích a no­te­boo­cích ještě před tím, než bu­dou sou­čás­tí je­jich stan­dar­dní vý­ba­vy potřeb­né přijí­ma­če.

Pr­vní no­vin­kou je mo­del R6300, kte­rý byl ne­dáv­no před­sta­ven v ce­losvěto­vé pre­miéře ja­ko pr­vní 802.11ac rou­ter na tr­hu. Wi-Fi rou­ter NET­GEAR R6300, vy­uží­va­jí­cí či­py Broad­com 5G Wi-Fi IEEE 802.11ac, na­bí­zí až třik­rát vy­šší rych­lost ve srov­ná­ní se sou­čas­ný­mi 802.11n rou­te­ry. Ele­gan­tní de­sign dobře za­pad­ne do kaž­dé­ho inter­iéru, vy­sí­la­cí vý­kon vý­razně roz­šiřuje sou­čas­né mož­nos­ti pok­ry­tí Wi-Fi sí­tí 802.11n. Mo­del R6300 na­bí­zí rych­los­ti až 1 300 Mb/s v 5GHz pás­mu a 450 Mb/s ve 2,4GHz pás­mu, tak­že uži­va­telům zpřís­tup­ňu­je webo­vý ob­sah na kte­rém­ko­li připo­je­ném za­říze­ní během pod­statně krat­ší­ho ča­su, kte­rý by si vy­žá­da­lo pou­ži­tí rou­te­ru pra­cu­jí­cí­ho se star­ší­mi Wi-Fi stan­dar­dy.

Dru­hou no­vin­kou je rou­ter NET­GEAR R6200, je­hož dvě frek­ven­ční pás­ma na­bí­ze­jí kom­bi­no­va­nou přeno­so­vou rych­lost Wi-Fi až 1,2 Gb/s, a pos­led­ní no­vin­ku pak před­sta­vu­je NET­GEAR A6200 - pr­vní dvou­pás­mo­vý 802.11ac adap­tér na tr­hu.

Zá­klad­ní cha­rak­te­ris­ti­ka rou­te­ru NET­GEAR R6300:
• Pr­vní 802.11ac duál­ní gi­ga­bi­to­vý rou­ter na tr­hu pod­po­ru­jí­cí Wi-Fi sítě pá­té ge­ne­ra­ce (5G Wi-Fi) při rych­los­tech 450 Mb/s ve frek­ven­čním pás­mu 2,4 GHz (802.11n) + 1 300 Mb/s ve frek­ven­čním pás­mu 5 GHz (802.11ac).
• Maximál­ní mož­ná rych­lost a do­sah Wi-Fi pro mo­bil­ní za­říze­ní v do­má­cí sí­ti.
• Zpětná kom­pa­ti­bi­li­ta s Wi-Fi stan­dar­dy 802.11a/ b/g/n, ideál­ní řeše­ní pro sou­čas­né i příš­tí ge­ne­ra­ce Wi-Fi za­říze­ní.
• Dva USB 2.0 por­ty, dí­ky nimž lze sou­časně sdí­let ob­sah exter­ní­ho da­to­vé­ho USB úlo­žiště a vy­uží­vat např. fun­kci sí­ťo­vé­ho tis­ku.

Zá­klad­ní cha­rak­te­ris­ti­ka rou­te­ru NET­GEAR R6200:
• 802.11ac duál­ní gi­ga­bi­to­vý rou­ter pod­po­ru­jí­cí Wi-Fi sítě pá­té ge­ne­ra­ce (5G WiFi) při rych­los­tech 300 Mb/s ve frek­ven­čním pás­mu 2,4 GHz (802.11n) + 900 Mb/s ve frek­ven­čním pás­mu 5 GHz (802.11ac).
• Špič­ko­vá rych­lost a do­sah, vy­ni­ka­jí­cí Wi-Fi mo­bi­li­ta.
• Zpětná kom­pa­ti­bi­li­ta s Wi-Fi stan­dar­dy 802.11a/ b/g/n, ideál­ní řeše­ní pro sou­čas­né i příš­tí ge­ne­ra­ce Wi-Fi za­říze­ní.
• Je­den USB 2.0 port např. pro sdí­le­ní ob­sa­hu exter­ní­ho da­to­vé­ho USB úlo­žiště ne­bo vy­uží­vá­ní fun­kce sí­ťo­vé­ho tis­ku.

Zá­klad­ní cha­rak­te­ris­ti­ka adap­té­ru NET­GEAR A6200:
• Mož­nost vy­uží­vat vý­kon­nost Wi-Fi sí­tí 802.11ac ve stá­va­jí­cích po­čí­ta­čích a no­te­boo­cích.
• Zpětná kom­pa­ti­bi­li­ta s 802.11 a/b/g/n Wi-Fi rou­te­ry.
• Špič­ko­vá rych­lost Wi-Fi ideál­ní pro vy­sí­lá­ní mul­ti­mé­dií v HD.
• Otoč­né klou­by, dí­ky nimž lze zvo­lit nej­vhodnější po­lo­hu an­té­ny pro maximál­ní vý­kon.
• Flexibil­ní mož­nos­ti umístění včetně do­ko­va­cí zá­klad­ny.

Me­zi dal­ší pok­ro­či­lé fun­kce Wi-Fi rou­terů NET­GEAR R6300 a 6200 patří:
• NET­GEAR Ge­nie®: Ta­to zdar­ma dos­tup­ná ap­li­ka­ce je k dis­po­zi­ci pro PC, Mac, iOS, smar­tpho­ny či tab­le­ty. Umož­ňu­je snad­no ov­lá­dat, sle­do­vat, op­ra­vo­vat a spra­vo­vat do­má­cí síť dí­ky jed­no­du­ché­mu a ele­gan­tní­mu gra­fic­ké­mu roz­hra­ní. Uži­va­te­lé si mo­hou NET­GEAR Ge­nie stáh­nout z webu www.net­gear.cz/ge­nie, Goog­le Play či App Sto­re.
• NET­GEAR My­Me­diaTM: Mo­bil­ní ap­li­ka­ce NET­GEAR Ge­nie do­ká­že na­lézt fo­tog­ra­fie, vi­deo či hu­deb­ní sou­bo­ry kde­ko­li v do­má­cí sí­ti a přeh­rát je na DL­NA kom­pa­ti­bil­ním mul­ti­me­diál­ním přeh­rá­va­či.
• Pod­po­ra tech­no­lo­gie AirPrint TM: Ap­li­ka­ce NET­GEAR Ge­nie uži­va­telům umož­ňu­je tis­knout na kte­ré­ko­li tis­kárně připo­je­né k rou­terům prostřed­nic­tvím USB por­tu, ne­bo na sí­ťo­vé tis­kárně přímo ze za­říze­ní iPad ne­bo iP­ho­ne.
• Pod­po­ra Guest přís­tupů: Ap­li­ka­ce NET­GEAR Ge­nie za­jiš­ťu­je snad­nou kon­fi­gu­ra­ci sítě pro přís­tup hostů, kteří se mo­hou rych­le připo­jit bez nut­nos­ti pou­ži­tí přih­lá­še­ní pro úpl­né za­bez­pe­če­ní sítě. Sa­mozřejmě ale ne­ma­jí přiděle­na prá­va k pro­chá­ze­ní sou­borů os­tat­ních uži­va­telů, vy­uži­tí tis­ká­ren, da­to­vých úlo­žišť ani dal­ších za­říze­ní.
• Rea­dyS­HA­RE® Prin­ter: Ze kte­ré­ko­li stá­va­jí­cí USB tis­kár­ny vy­tvoří rou­te­ry plně fun­kční sí­ťo­vou tis­kár­nu, kom­pa­ti­bil­ní s po­čí­ta­či s ope­rač­ní­mi sys­té­my Mac a Win­dows.
• DL­NA mul­ti­me­diál­ní server: Rou­te­ry R6300 a R6200 plně pod­po­ru­jí tech­no­lo­gii DL­NA a umož­ňu­jí strea­mo­vat mul­ti­me­diál­ní sou­bo­ry do kte­ré­ho­ko­li DL­NA kom­pa­ti­bil­ní­ho za­říze­ní v sí­ti, a to včetně nej­novějších chyt­rých te­le­fonů, Blu-ray přeh­rá­vačů, mul­ti­me­diál­ních přeh­rá­vačů, her­ních kon­zol, tab­letů apod.
• NET­GEAR Li­ve Pa­ren­tal Con­trols: Cen­tra­li­zo­va­né, flexibil­ní a vy­so­ce spo­leh­li­vé řeše­ní pro ome­ze­ní přís­tu­pu uži­va­telů k nev­hod­ným či ne­bez­peč­ným webo­vým strán­kám ze všech připo­je­ných za­říze­ní, te­dy jak z po­čí­tačů s ope­rač­ní­mi sys­té­my Mac a Win­dows, tak i smar­tphonů či tab­letů. Lze tak snad­no za­jis­tit bez­peč­né sur­fo­vá­ní inter­ne­tem pro dě­ti ne­bo třeba vy­šší pro­duk­ti­vi­tu prá­ce za­městnanců. Pou­ži­tí je kom­pletně zdar­ma!
• Auto­ma­tic­ké za­bez­pe­če­ní Wi-Fi připo­je­ní: Již ve vý­cho­zím nas­ta­ve­ní obou rou­terů je ak­ti­vo­vá­no bez­peč­né bez­drá­to­vé připo­je­ní s před­de­fi­no­va­ným sí­ťo­vým náz­vem a hes­lem pro okam­ži­tou ochra­nu da­to­vé ko­mu­ni­ka­ce v sí­ti.
• Snad­ná in­sta­la­ce: Uve­de­ní za­říze­ní do pro­vo­zu ne­vy­ža­du­je pou­ži­tí in­sta­lač­ní­ho CD; uži­va­te­lé ma­jí mož­nost pro­vést úvod­ní kon­fi­gu­ra­ci v jed­no­du­chém roz­hra­ní webo­vé­ho proh­lí­že­če ne­jen na po­čí­ta­či, ale i po­mo­cí smar­tphonů či tab­letů.
• USB por­ty: Dva por­ty pro souběžné pou­ži­tí exter­ní­ho USB da­to­vé­ho úlo­žiště a připo­je­ní USB tis­kár­ny jsou k dis­po­zi­ci v rou­te­ru R6300. Mo­del R6200 ob­sa­hu­je je­den USB port pro střída­vé připo­je­ní různých pe­ri­fer­ních za­říze­ní pod­le potřeby.

Snad­ná in­sta­la­ce, nas­ta­ve­ní i pou­ží­vá­ní
In­sta­lač­ní pro­ces pro­bí­há u všech no­vi­nek v jed­no­du­chém prostředí webo­vé­ho proh­lí­že­če a je maximálně jed­no­du­chý. Dí­ky zdar­ma dos­tup­né ap­li­ka­ci NET­GEAR Ge­nie mo­hou uži­va­te­lé nás­ledně snad­no spra­vo­vat svou do­má­cí síť, za­tím­co s mo­bil­ní ap­li­ka­cí NET­GEAR My­Me­dia ma­jí mož­nost rych­le vy­hle­dá­vat a přesu­no­vat svá mul­ti­mé­dia i prostřed­nic­tvím vzdá­le­né­ho přís­tu­pu.

„802.11ac, no­vá ge­ne­ra­ce Wi-Fi, před­sta­vu­je bez­drá­to­vé sítě bu­douc­nos­ti, kte­ré ov­lád­nou bez­drá­to­vý pros­tor přib­ližně v ho­ri­zon­tu tří let," řekl Pe­ter Coo­ney, ředi­tel di­vi­ze pro bez­drá­to­vá připo­je­ní ve spo­leč­nos­ti ABI Re­search. „Wi-Fi 802.11ac rych­le zdo­mác­ní napříč vše­mi pro­duk­to­vý­mi seg­men­ty, ať už půjde o rou­te­ry, smar­tpho­ny, PC, mul­ti­me­diál­ní tab­le­ty či dal­ší spotřeb­ní elek­tro­ni­ku."

„NET­GEAR vy­vi­nul no­vou řadu 802.11ac přís­trojů, aby do­ká­zal již ny­ní na­bíd­nout zá­kaz­níkům kom­plexní bez­drá­to­vý eko­sys­tém bu­douc­nos­ti bez rych­los­tních ome­ze­ní, kte­rý mo­hou pou­ží­vat do­kon­ce i se svý­mi stá­va­jí­cí­mi po­čí­ta­či a no­te­boo­ky," do­dal Da­vid Hen­ry, vice­pre­zi­dent pro re­tai­lo­vý pro­dej ve spo­leč­nos­ti NET­GEAR. „Ta­to vi­zio­nářská řada pro­duktů je nej­lep­ší ukáz­kou na­še­ho zá­vaz­ku na­bí­zet zá­kaz­níkům nej­mo­dernější tech­no­lo­gie v co nej­krat­ší době, aby je moh­li vy­užít pro vy­tvoření bez­drá­to­vých sí­tí, přís­tu­pu k inter­ne­tu a přeno­sy vel­kých ob­jemů dat ab­so­lut­ní­mi rych­los­tmi na hra­ni­ci mož­nos­tí sou­čas­ných tech­no­lo­gií."

Ce­ny a dos­tup­nost
Nad­chá­ze­jí­cí 802.11ac stan­dard před­sta­vu­je nej­ry­chlej­ší Wi-Fi na světě, kte­rá je schop­na na­bíd­nout přeno­so­vé rych­los­ti v řádu gi­ga­bajtů. I nej­ná­ročnější webo­vý ob­sah lze tak zpra­co­vá­vat takřka okam­žitě, a sta­ho­vat sou­bo­ry či syn­chro­ni­zo­vat mul­ti­mé­dia mno­hem rych­le­ji, než do­sud v sí­tích 802.11n. Maximál­ní rych­lost 802.11ac tech­no­lo­gie je ideál­ní pro mo­bil­ní za­říze­ní, kte­rá mo­hou vy­užít až třik­rát vy­šší bez­drá­to­vý vý­kon při po­dob­né spotřebě ener­gie ja­ko u sou­čas­ných za­říze­ní 802.11n stan­dar­du.

Rou­ter NET­GEAR R6300 bu­de na čes­kém tr­hu dos­tup­ný během čer­vna 2012 za oče­ká­va­nou do­po­ru­če­nou ce­nu 4 600 Kč vč. DPH. Rou­ter NET­GEAR R6200 a adap­tér NET­GEAR A6200 bu­dou dos­tup­né během po­dzi­mu le­toš­ní­ho ro­ku za před­pok­lá­da­né do­po­ru­če­né kon­co­vé ce­ny 4 100 Kč vč. DPH, resp. 1 600 Kč vč. DPH.

Ví­ce in­for­ma­cí
Pod­rob­nos­ti o no­vin­kách lze naj­ít na těchto webo­vých strán­kách:

• www.net­gear.cz/ho­me/pro­ducts/sdi­le­ni/ul­ti­mat­ni/R6300.aspx (NET­GEAR R6300)
• www.net­gear.cz/ho­me/pro­ducts/sdi­le­ni/ul­ti­mat­ni/R6200.aspx (NET­GEAR R6200)
• www.net­gear.cz/ho­me/pro­ducts/sdi­le­ni/ul­ti­mat­ni/A6200.aspx (NET­GEAR A6200)

Dal­ší za­jí­ma­vos­ti jsou k dis­po­zi­ci na webu www.net­gearcz.cz/cs/pod­po­ra/stan­dard-802-11ac.html či www.net­gear.com/fas­testwifi, in­for­ma­ce o tech­no­lo­gii 802.11ac a 5G ge­ne­ra­ci Wi-Fi lze naj­ít na webu www.net­gear.com/80211ac a www.5GWiFi.org, PDF do­ku­ment s po­pi­sem tech­no­lo­gie 802.11ac je mož­né stáh­nout z od­ka­zu www.net­gear.cz/ima­ges/80211ac­Fi­nal66-54105.pdf.

Zdroj: NETGEAR


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter