Epson získal dve prestížne ocenenia TIPA

Spo­loč­nosť Ep­son, pop­red­ný sve­to­vý vý­rob­ca zob­ra­zo­va­cích pro­duk­tov, zís­ka­la od aso­ciá­cie TI­PA (Tech­ni­cal Ima­ge Press As­so­cia­tion) dve z naj­výz­nam­nej­ších európ­skych oce­ne­ní v od­bo­re fo­tog­ra­fic­kých a zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií pre rok 2012. Me­dzi pro­duk­ty Ep­son, kto­ré uz­na­nie aso­ciá­cie TI­PA zís­ka­li, sa ten­to rok za­ra­di­li pro­jek­tor Ep­son EH-TW9000W, kto­rý zís­kal ti­tul „Best Pho­to Pro­jec­tor", a tla­čia­reň Ep­son Sty­lus Pho­to 1500W, ví­ťaz­ka v ka­te­gó­rii „Best Expert Pho­to Prin­ter".

Ma­ry McNul­ty, ria­di­teľ­ka od­de­le­nia PR a ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nos­ti Ep­son Euro­pe, do­dá­va: „Je pre nás veľ­kou cťou, že sme v tom­to ro­ku zís­ka­li tie­to dve oce­ne­nia TI­PA. Spo­loč­nosť Ep­son neus­tá­le hľa­dá no­vé rie­še­nia a spô­so­by, ako náš pro­duk­to­vý rad zdo­ko­na­liť, a to­to uz­na­nie je dô­ka­zom náš­ho úsi­lia a mo­ti­vá­ciou k od­hod­la­niu aj na­ďa­lej pos­ky­to­vať na­šim zá­kaz­ní­kom vý­ni­moč­né di­gi­tál­ne zob­ra­zo­va­cie pro­duk­ty."

Aso­ciá­cia TI­PA exis­tu­je už 21 ro­kov; zdru­žu­je člen­ské re­dak­cie od­bor­ných ča­so­pi­sov z de­via­tich európ­skych kra­jín a Aus­trá­lie, Ka­na­dy, Čí­ny, USA a Juž­nej Af­ri­ky. V od­bo­re zob­ra­zo­va­cích a tla­čia­ren­ských tech­no­ló­gií je jed­nou z naj­väč­ších a naj­vplyv­nej­ších or­ga­ni­zá­cií na sve­te. Kaž­dý rok re­dak­to­ri zdru­že­ní v aso­ciá­cii TI­PA vy­be­ra­jú naj­lep­šie vý­rob­ky, kto­ré bo­li po­čas pred­chá­dza­jú­cich 12 me­sia­cov uve­de­né na trh. Aso­ciá­cia ak­tua­li­zu­je ka­te­gó­rie v sú­la­de s vý­vo­jom tech­no­ló­gií dos­tup­ných na tr­hu, pri­čom be­rie do úva­hy ino­vá­cie, mo­der­né tech­no­ló­gie, di­zajn, jed­no­du­chosť ob­slu­hy a po­mer vý­ko­nu k ce­ne pro­duk­tov.

In­for­má­cie o pro­duk­toch
Bez­drô­to­vá tla­čia­reň Ep­son Sty­lus Pho­to 1500W
for­má­tu A3+ pred­sta­vu­je bez­kon­ku­ren­čnú kom­bi­ná­ciu po­ho­dlia a vý­ni­moč­ných tech­nic­kých špe­ci­fi­ká­cií, za­ru­ču­jú­cich vy­so­kú kva­li­tu les­klých fo­tog­ra­fic­kých vý­stu­pov. Vďa­ka in­teg­ro­va­né­mu roz­hra­niu Wi-Fi, kto­rým je mo­del 1500W vy­ba­ve­ný, mô­žu uží­va­te­lia tla­čiť bez oh­ľa­du na to, kde sa prá­ve na­chá­dza­jú. Tak je umož­ne­ná rých­la a jed­no­du­chá tlač z lap­to­pov, stol­ných po­čí­ta­čov a pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Ep­son iP­rint do­kon­ca aj z naj­nov­šej ge­ne­rá­cie mo­bil­ných za­ria­de­ní iP­ho­ne a iPad.

Full HD 3D pro­jek­tor Ep­son EH-TW9000W je vy­ba­ve­ný ra­dom ľah­ko ov­lá­da­teľ­ných fun­kcií, vrá­ta­ne bez­drô­to­vé­ho pre­no­su ob­ra­zu v pl­nom roz­lí­še­ní, a za­ru­ču­je všet­kým fil­mo­vým nad­šen­com, hrá­čom a špor­to­vým fa­nú­ši­kom sil­ný 3D zá­ži­tok, kto­rý si mô­žu vy­chut­nať v po­hod­lí do­mo­va, aj pre­mie­ta­nie veľ­mi kva­lit­né­ho 2D ob­ra­zu. Naj­vyš­šie v tom­to ra­de pro­jek­to­rov sto­jí mo­del EH-TW9000W, kto­rý pros­tred­níc­tvom rov­na­ko vy­so­ké­ho bie­le­ho aj fa­reb­né­ho sve­tel­né­ho vý­stu­pu do­sa­hu­jú­ce­ho až 2400 lú­me­nov a vy­so­ké­ho kon­tras­tné­ho po­me­ru 200000:1 po­nú­ka do­ko­na­lý troj­roz­mer­ný zá­ži­tok. Všet­ko dopĺňa rad nad­štan­dar­dných tech­nic­kých fun­kcií. Ok­rem to­ho je mo­del EH-TW9000W pr­vým Full HD 3D pro­jek­to­rom na tr­hu, kto­rý umož­ňu­je in­šta­lá­ciu bez nevzhľad­ne sa po­va­ľu­jú­cich káb­lov.

Zdroj: EpsonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter