ČR: Acer predstavuje špičkový dotykový Ultrabook - Aspire S7

Spo­leč­nost Acer dnes před­sta­vi­la na ve­letr­hu Com­pu­tex Tai­pei svůj nej­novější špič­ko­vý Ultra­book s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 8 - As­pi­re S7. Ty­to nej­ten­čí a nej­men­ší do­ty­ko­vé po­čí­ta­če Ultra­book s Full HD roz­li­še­ním bu­dou na­bí­ze­ny ve dvou ve­li­kos­tech 13.3" a 11.6". Oba mo­de­ly s ten­kým ko­vo­vým uni­fi­ko­va­ným ša­si z hli­ní­ku na­bí­ze­jí fas­ci­nu­jí­cí zá­žit­ky. Větší mo­del je na­víc opatřen les­klým skleněným ví­kem, kte­ré mu do­dá­vá tren­do­vý a ele­gan­tní vzhled.

Po­čí­ta­če S7 Ultra­bookTM v hli­ní­ko­vém pro­ve­de­ní s uni­fi­ko­va­ným ša­si jsou vý­ji­mečně ten­ké a leh­ké, av­šak dos­ta­tečně od­ol­né, aby vy­dr­že­ly ná­ro­ky kaž­do­den­ní­ho pou­ží­vá­ní. 13.3" mo­del až s dva­nác­ti­ho­di­no­vou vý­dr­ží ba­te­rie a 11.6" mo­del až s de­ví­ti­ho­di­no­vou vý­dr­ží vám na je­di­né na­bi­tí umož­ňu­jí ce­lo­den­ní pra­cov­ní vy­uži­tí ne­bo zá­ba­vu. Účin­né chla­ze­ní a op­ti­mál­ní te­pel­ný kom­fort za­jiš­ťu­je ino­va­tiv­ní chla­di­cí sys­tém Acer Twin Air vy­vi­nu­tý spo­leč­nos­tí Acer, kte­rý umož­ňu­je do­sáh­nout op­ti­mál­ní­ho vý­ko­nu jed­not­li­vých dí­lů.

Acer S7 je dá­le vy­ba­ven pod­sví­ce­nou klá­ves­ni­cí, kte­rá auto­ma­tic­ky zjiš­ťu­je světel­né pod­mín­ky a přizpůso­bu­je jim in­ten­zi­tu pod­sví­ce­ní klá­ves.

No­vá řada S7 je tvořena jed­not­ný­mi ultra­mo­bil­ní­mi po­čí­ta­či, kte­ré spo­ju­jí vý­kon, at­rak­tiv­ní vzhled, uži­va­tel­sky příjem­né fun­kce a pos­kyt­nou vám ty nej­do­ko­na­lej­ší a nejpříjemnější zá­žit­ky.

Zdroj: Acer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter