DATALAN IT FORUM: Ako môžu firmy profitovať z moderných technológií?

Aj na tú­to otáz­ku da­la od­po­veď net­ra­dič­ná od­bor­ná kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM 2012. Ko­na­la sa pred pár dňa­mi, 30. má­ja v ho­te­li NH Ga­te One v Bra­tis­la­ve. Po­du­ja­tie s pod­ti­tu­lom Vy­šší vý­kon pre fir­mu, lep­šie služ­by pre zá­kaz­ní­kov os­lo­vi­lo vy­še 200 pred­sta­vi­te­ľov slo­ven­ské­ho biz­ni­su, IT od­bor­ní­kov, zá­stup­cov fi­riem, ve­rej­ných in­šti­tú­cií, sa­mos­práv aj mé­dií. Ča­ka­li na nich naj­nov­šie tren­dy, špič­ko­vé ino­vá­cie, biz­nis vý­zvy, ví­zie od­bor­ní­kov, aj skú­se­nos­ti z praxe.

Ako rásť a pri­ná­šať no­vé pro­duk­ty, či služ­by? Ako si udr­žať zá­kaz­ní­ka a byť o krok vpred pred kon­ku­ren­ciou? Kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM 2012 pred­sta­vi­la fir­mám mož­nos­ti zlep­še­nia vý­ko­nu a skva­lit­ne­nia slu­žieb zá­kaz­ní­kom pros­tred­níc­tvom IT. Pod­ľa Sla­vo­mí­ra Pše­ná­ka zo spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN sú dneš­ní zá­kaz­ní­ci netr­pez­li­ví, me­nej lo­jál­ni a ma­jú vy­ššie oča­ká­va­nia. Na dru­hej stra­ne ma­jú však fir­my v sú­čas­nos­ti no­vé mož­nos­ti, ako zá­kaz­ní­kov zís­kať a nes­tra­tiť: „Dnes mô­že­te byť k zá­kaz­ní­ko­vi nao­zaj blíz­ko. Web 3.0, vy­hľa­dá­va­nie, mo­bil­né rie­še­nia, peer-to-peer plat­by, so­ciál­ne sie­te pre pod­po­ru pre­da­ja, event dri­ven kam­pa­ne - sta­čí si vy­brať." Sla­vo­mí­ra Pše­ná­ka skú­se­nos­ťa­mi z praxe dopl­nil Jo­zef Os­tro­dic­ký z VOL­KSBANK Slo­ven­sko. Ban­ka spo­loč­ne s DA­TA­LA­Nom im­ple­men­tu­je ví­ziu mo­der­nej ban­ky dos­tup­nej pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných za­ria­de­ní a zá­kaz­ní­kom pri­ná­ša ap­li­ká­ciu Smar­tban­king. Skú­se­nos­ti z praxe pri­dal aj Pa­vel Ki­rá­ly zo Stre­dos­lo­ven­skej vo­dá­ren­skej pre­vádz­ko­vej spo­loč­nos­ti, člen sku­pi­ny Veolia. Pred­sta­vil rie­še­nie elek­tro­ni­zá­cie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov s vy­uži­tím in­te­li­gen­tných mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­ré pre StVPS reali­zo­val prá­ve DA­TA­LAN.

Kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM 2012 pri­nies­la aj exklu­zív­nu pre­mié­ru. No­vá služ­ba na zá­lo­ho­va­nie a ob­no­vu dát CeR­Be­ruS, alias Cloud and Re­co­ve­ry Bac­kup So­lu­tion, je uni­kát­na tým, že ne­zá­lo­hu­je iba dá­ta, ale kom­plet­nú IT pre­vádz­ku - je to spo­je­nie tech­no­ló­gií vir­tua­li­zá­cie, zá­lo­ho­va­nia, cloud prís­tu­pu a slu­žieb ako out­sour­cing. Ján Har­man z DA­TA­LA­Nu ve­rí, že no­vý trend - cloud si už čos­ko­ro náj­de vo fir­mách svo­je vy­uži­tie. Ar­gu­men­tu­je struč­ne: „Cloud jed­nou ve­tou? Služ­by a zdro­je dos­tup­né pod­ľa pot­re­by, rých­lo a bez veľ­kých in­ves­tí­cií." Stá­le ak­tuál­nu té­mu out­sour­cing uvie­dol Da­li­bor Šlo­sár z DA­TA­LA­Nu: „Úspeš­né fir­my sa ve­nu­jú len to­mu, čo ve­dia ro­biť naj­lep­šie - vlas­tné­mu biz­ni­su! Kom­plexné IT pro­jek­ty ne­chá­va­jú na od­bor­ní­kov". Potvr­de­ním jed­noz­nač­ných vý­hod spo­lup­rá­ce s od­bor­ník­mi bo­la aj prí­pa­do­vá štú­dia Vir­tuál­na IT infra­štruk­tú­ra, s kto­rou účas­tní­kov kon­fe­ren­cie oboz­ná­mil Jo­zef Mu­žík zo Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty. Uni­kát­ne rie­še­nie reali­zo­va­né DA­TA­LA­Nom bo­lo oce­ne­né aj 1. mies­tom v sú­ťa­ži Ce­na ITA­PA 2011.

Dô­le­ži­tou ob­las­ťou, v kto­rej sa uk­rý­va pri­da­ná hod­no­ta kaž­dej fir­my, sú dá­ta. Fir­my dis­po­nu­jú čo­raz väč­ším množ­stvom dát, a pot­re­bu­jú sa v nich orien­to­vať a vy­ťa­žiť z nich čo naj­viac. Ako na to prez­ra­dil Pe­ter Štolc z DA­TA­LA­Nu. Pod­ľa pries­ku­mov plá­nu­je v ro­ku 2012 až 71 % ma­lých a stred­ných fi­riem in­ves­tí­ciu do ECM. Ako uvie­dol Pe­ter Štolc, aj ten­to trend sa po­sú­va eš­te ďa­lej a po­zor­nosť sa za­me­ria­va na sprá­vu zá­kaz­níc­kych in­for­má­cií v clou­de: „Cloud En­terpri­se Con­tent Ma­na­ge­ment je tu - a ja osob­ne som pres­ved­če­ný, že ho ča­ká svet­lá bu­dúc­nosť."

Bu­dúc­nos­ťou sú aj bez­pa­pie­ro­vé kan­ce­lá­rie. To­máš Tu­ne­ga z DA­TA­LA­Nu spo­lu s ne­mec­kým ko­le­gom, Ulri­chom Pan­towom zo Softpro, pred­sta­vil expres­né služ­by v bez­pa­pie­ro­vých po­boč­kách, a ak­ti­vá­ciu slu­žieb a pla­tieb pros­tred­níc­tvom eSign. „Do­ku­men­ty na pod­pis klien­tom? Tla­čiť ich už ne­mu­sí­te! Rie­še­ním je bio­met­ric­ký di­gi­tál­ny pod­pis."

Rie­še­niam, kto­ré zme­nia bu­dúc­nosť fi­riem a re­vo­luč­ným tech­no­lo­gic­kým tren­dom sa ve­no­va­li aj špe­ciál­ni hos­tia John Go­le z IDC CE­MA, An­drej Cre­pin­sek z IBM CEE a Mar­tin Ven­hart z Fy­zi­kál­ne­ho ús­ta­vu SAV, ho­vor­ca expe­ri­men­tu IS521 v CER­Ne.

DA­TA­LAN IT FO­RUM 2012 však os­lo­vi­lo nie­len od­bor­ný­mi pre­zen­tá­cia­mi, ale aj prí­tom­nos­ťou IT exper­tov, kto­rí umož­ni­li hos­ťom vy­skú­šať si ino­va­tív­ne služ­by v praxi. Zá­ujem vy­vo­la­li aj ná­zo­ry vý­znam­ných slo­ven­ských ma­na­žé­rov. Ivan Go­lian z Oran­ge Slo­ven­sko, Bra­nis­lav Ada­mo­vič z KOO­PE­RA­TI­VA pois­ťov­ňa, Bra­nis­lav Šebo z IBM Slo­ven­sko a ďal­ší sa k té­me IT tren­dov, vy­uži­tia mo­der­ných tech­no­ló­gií v biz­ni­se a prio­rít pre naj­bliž­šie ob­do­bie vy­jad­ri­li exklu­zív­ne pre kon­fe­ren­ciu DA­TA­LAN IT FO­RUM 2012.

Kon­fe­ren­ciu DA­TA­LAN IT FO­RUM 2012 or­ga­ni­zo­va­la spo­loč­nosť DA­TA­LAN, par­tner­mi po­du­ja­tia bo­li IBM Slo­ven­sko a Cis­co. Me­diál­ny­mi par­tner­mi bo­li IN­FOWARE, PC RE­VUE a týž­den­ník TREND. Pre viac in­for­má­cií o po­du­ja­tí, od­bor­né pre­zen­tá­cie, fo­to­ga­lé­riu a vi­deo­ko­men­tá­re slo­ven­ských ma­na­žé­rov klik­ni­te na www.da­ta­lan.sk/it­fo­rum

Zdroj: DATALANOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter