Spoločnosť SAP bola vyhlásená za lídra na globálnom trhu so softvérom CRM

SAP AG bo­la vy­hlá­se­ná za líd­ra z hľa­dis­ka cel­ko­vé­ho po­die­lu na tr­hu so sof­tvé­rom na ria­de­nie vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi (CRM). Pod­ľa sprá­vy spo­loč­nos­ti Gar­tner, Inc. - „In­for­má­cie o po­die­le na tr­hu: sof­tvér CRM, 2011", spo­loč­nosť SAP zos­ta­la tr­ho­vou jed­not­kou s 19,3-per­cen­tným po­die­lom na cel­ko­vom ob­ra­te tr­hu s CRM v ro­ku 2011. V po­rov­na­ní s ro­kom 2010 to pred­sta­vu­je ná­rast o 16,3 per­cen­ta.

„Tá­to sprá­va je dô­ka­zom ús­peš­nos­ti na­šej mi­sie, kto­rou je po­má­hať pod­ni­kom lep­šie ria­diť, in­te­li­gen­tnej­šie pre­dá­vať, pos­ky­to­vať lep­šie služ­by a vy­ko­ná­vať cie­le­ný mar­ke­ting," po­ve­dal An­tho­ny Lea­per, se­nior vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ma­na­žér z od­de­le­nia Li­ne-of-Bu­si­ness Cus­to­mer So­lu­tions SAP. „SAP je líd­rom na tr­hu a po­nú­ka sú­bor rie­še­ní, kto­ré spo­loč­nos­tiam umož­nia pl­niť sľu­by zá­kaz­ní­kom a zlep­šiť svo­je hos­po­dár­ske vý­sled­ky."

Jed­na zlož­ka sof­tvé­ru SAP Bu­si­ness Sui­te, kto­rou je ap­li­ká­cia SAP Cus­to­mer Re­la­tion­ship Ma­na­ge­ment (SAP CRM), umož­ňu­je fir­mám za­bez­pe­čiť vy­ni­ka­jú­cu úro­veň spo­koj­nos­ti ich zá­kaz­ní­kov a maxima­li­zo­vať efek­ti­vi­tu vo všet­kých od­vet­viach vrá­ta­ne pre­da­ja, mar­ke­tin­gu, slu­žieb, fi­nan­cií, do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca, lo­gis­ti­ky, vý­ro­by a ľud­ských zdro­jov.

Pod­ľa sprá­vy Gar­tner „ho­rú­ci­mi ob­las­ťa­mi pre in­ves­tí­cie v CRM, kto­ré vy­vo­la­li ras­tú­ci zá­ujem o ná­kup, je mo­bi­li­ta, so­ciál­ne mé­diá a tech­no­ló­gie, webo­vé ana­lý­zy a elek­tro­nic­ké ob­cho­do­va­nie." Aj v up­ly­nu­lom ro­ku SAP po­má­ha­la pod­ni­kom zlep­šo­vať stra­té­giu ria­de­nia spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­kov, pri­čom dob­re vy­uží­va­la ino­va­tív­ne sof­tvé­ro­vé rie­še­nia, vrá­ta­ne mo­bil­ných a so­ciál­nych rie­še­ní a rie­še­ní pre „veľ­ké dá­ta".

Zdroj: GartnerOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter