Neefektívne finančné reportovanie bráni v kvalifikovanom rozhodovaní

Vý­skum spo­loč­nos­tí Orac­le a Ac­cen­tu­re uka­zu­je, že veľ­ké or­ga­ni­zá­cie po ce­lom sve­te v pos­led­nom ča­se vý­znam­ne in­ves­to­va­li do sys­té­mov pre fi­nan­čné vý­kaz­níc­tvo (re­por­ting). Tie­to in­ves­tí­cie bo­li ale čas­to us­ku­toč­ňo­va­né ad hoc, a fir­my v dôs­led­ku to­ho zís­ka­li nee­fek­tív­ne rie­še­nia. Ne­ma­jú te­raz pre­to čas­to o svo­jich fi­nan­čných úda­joch dos­ta­toč­ný preh­ľad, ma­jú ich k dis­po­zí­cii v zlej kva­li­te a ma­na­žé­ri si sú ve­do­mí, že sa na ne ne­mô­žu pl­ne spo­ľah­núť.

Štú­dia Challen­ges of Cor­po­ra­te Fi­nan­cial Re­por­ting (Vý­zvy pre fi­nanč­ný re­por­ting v pod­ni­ko­vom sek­to­re) uka­zu­je, že pod­ni­ky ne­ma­jú dos­ta­toč­ný preh­ľad ani o nák­la­doch na fi­nanč­ný re­por­ting. Až 60 % zod­po­ved­ných ma­na­žé­rov ne­poz­ná cel­ko­vé nák­la­dy na tie­to sys­té­my.

Zo štú­die vy­plý­va od­po­rú­ča­nie, že spo­loč­nos­ti by ma­li zme­niť svo­je in­ves­tič­né stra­té­gie. Inak im hro­zia vy­so­ké nák­la­dy, nee­fek­tív­ne fi­nan­čné vý­ka­zy, ne­dodr­ža­nie kľú­čo­vých ter­mí­nov (vy­ža­do­va­ných či už inter­ne, ale­bo exter­ne le­gis­la­tí­vou) a ďal­šie z to­ho po­ten­ciál­ne vy­plý­va­jú­ce prob­lé­my.

Naj­dô­le­ži­tej­šie zis­te­nie štú­die:

• Spo­loč­nos­ti si uve­do­mu­jú, že pre zvý­še­nie efek­ti­vi­ty mu­sia in­ves­to­vať do no­vých sys­té­mov pre fi­nanč­ný re­por­ting, tvor­bu úč­tov­ných uzá­vie­rok a evi­den­ciu ope­rá­cií. V pos­led­ných 3 ro­koch tu us­ku­toč­ni­lo zme­ny 82 % pod­ni­kov. Z do­py­to­va­ných fi­riem 47 % do tých­to sys­té­mov vý­znam­ne in­ves­to­va­lo v pos­led­ných 12 me­sia­coch.

• Aj na­priek tým­to in­ves­tí­ciám sa k fi­nan­čné­mu re­por­to­va­niu, pre­dov­šet­kým na den­nej bá­ze, na­ďa­lej pou­ží­va­jú ta­buľ­ko­vé pro­ce­so­ry (72 % prí­pa­dov) a e-mail (68 %). Uka­zu­je to, že vy­na­lo­že­né in­ves­tí­cie veľ­mi čas­to nep­ri­nies­li oča­ká­va­né vý­sled­ky a no­vé, nák­lad­né sys­té­my nie sú dos­ta­toč­ne efek­tív­ne.

• 71 % fi­nan­čných ma­na­žé­rov uvá­dza, že efek­ti­vi­ta ich prá­ce je zní­že­ná v dôs­led­ku prob­lé­mov s ana­lý­zou fi­nan­čných úda­jov.

• 68 % res­pon­den­tov ne­má dos­ta­toč­ný preh­ľad o pro­ce­soch re­por­to­va­nia, 84 % fi­nan­čných ma­na­žé­rov má prob­lém ria­diť a kon­tro­lo­vať kva­li­tu fi­nan­čných úda­jov. V dôs­led­ku neis­to­ty oh­ľa­dom kva­li­ty tých­to úda­jov sa prob­le­ma­ti­zu­je aj ria­de­nie vý­kon­nos­ti (per­for­man­ce ma­na­ge­ment).

• 15 % fi­riem zú­čas­tne­ných v pries­ku­me ne­do­ká­za­lo kvô­li prob­lé­mom s vý­kaz­níc­tvom spl­niť zá­kon­né ter­mí­ny pre re­por­ting fi­nan­čných úda­jov. V dôs­led­ku to­ho sa vy­sta­vu­jú ri­zi­ku san­kcií či iných pos­ti­hov, čo mô­že mať vplyv aj na ce­nu ak­cií dot­knu­tých spo­loč­nos­tí.

• Or­ga­ni­zá­cie však vní­ma­jú nut­nosť v nas­tú­pe­nom tren­de ďa­lej pok­ra­čo­vať a zlep­šo­vať svo­je pos­tu­py. Až 86 % res­pon­den­tov uvie­dlo, že ich fir­ma je v bu­dú­cich 5 ro­koch prip­ra­ve­ná do sys­té­mov pre fi­nanč­ný re­por­ting opäť vý­znam­ne in­ves­to­vať.

Štú­dia bo­la na ob­jed­náv­ku spo­loč­nos­tí Orac­le a Ac­cen­tu­re vy­ko­na­ná agen­tú­rou Dy­na­mic Mar­kets. Do­py­to­va­ných bo­lo 1 123 špe­cia­lis­tov na fi­nan­cie vo veľ­kých pod­ni­koch v 12 kra­ji­nách vrá­ta­ne USA, Veľ­kej Bri­tá­nie, Fran­cúz­ska, Ne­mec­ka, Špa­nielska a Rus­ka.

Kom­plet­né vý­sled­ky štú­die Challen­ges of Cor­po­ra­te Fi­nan­cial Re­por­ting sú k dis­po­zí­cii na webe http://bit.ly/Ka­cUof.

Zdroj: Oracle, Accenture



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter