ČR: Tieto vyhralo európsku súťaž spoločnosti SAP o inovatívne riešenia v oblasti mobilných aplikácií pre podporu výroby

Ap­li­ka­ce spo­leč­nos­ti Tie­to Mo­bi­le Mill Hub zvítězi­la v soutěži Euro­pean SAP In­no­va­tion Challen­ge mo­bil­ních ap­li­ka­cí pro pod­po­ru vý­ro­by. Ap­li­ka­ce by­ly hod­no­ce­ny z hle­dis­ka užit­né hod­no­ty, řeše­ní prob­lé­mu, ino­va­ce a jed­no­du­chos­ti ov­lá­dá­ní. Mo­bi­le Mill Hub je mo­bil­ní ap­li­ka­ce pro sys­tém SAP, kte­rá umož­ňu­je ma­na­žerům zís­kat přís­tup ke kri­tic­kým pro­cesům dřevoz­pra­cu­jí­cí­ho pod­ni­ku. Po­má­há rych­le rea­go­vat na změ­ny a za­jis­tit hlad­ký pro­voz.

Z mno­ha vy­ni­ka­jí­cích ap­li­ka­cí pro SAP v ob­las­ti vý­ro­by, kte­ré by­ly do soutěže přih­lá­še­ny, vy­bra­la po­ro­ta ja­ko vítěze ap­li­ka­ci Tie­to Mo­bi­le Mill Hub. „Hlav­ním důvo­dem na­še­ho úspěchu by­lo to, že jsme na­ši ap­li­ka­ci pre­zen­to­va­li spo­lu s přípa­dy uži­tí, kte­ré ma­na­žeři při své prá­ci potřebu­jí den­no­denně pro­vádět, bez oh­le­du na to, kde právě jsou," poz­na­me­nal Tho­mas Schenk, ve­dou­cí od­děle­ní SAP Mo­bi­li­ty ve spo­leč­nos­ti Tie­to.

Ino­va­tiv­ní mo­bil­ní řeše­ní Mo­bi­le Mill Hub je vý­sled­kem dlou­ho­le­té prá­ce spo­leč­nos­ti Tie­to v ob­las­ti vý­ro­by, pro­cesů SAP a mo­bil­ních řeše­ní.

„To­to ocenění do­ka­zu­je, že jsme schop­ni pos­ky­to­vat ap­li­ka­ce, kte­ré přiná­še­jí zá­kaz­níkům hod­no­tu i prak­tic­ké vý­ho­dy a kte­ré mění je­jich pra­cov­ní pos­tu­py. Je to důle­ži­tý mil­ník v úsi­lí spo­leč­nos­ti Tie­to o růst ob­cho­du v ob­las­ti ap­li­ka­cí SAP," říká Ro­bert Kaup, ředi­tel SAP Growth Bu­si­ness.

Pod­ni­ko­vá mo­bil­ní řeše­ní jsou důle­ži­tou sou­čás­tí stra­te­gie spo­leč­nos­ti Tie­to, pro­to­že právě vy­uži­tí mož­nos­tí mo­bil­ních tech­no­lo­gií zá­sadně mění fun­go­vá­ní fi­rem. Tie­to na­bí­zí svým klientům in­di­vi­duál­ní a sys­te­ma­tic­ký přís­tup při na­sa­zo­vá­ní mo­bil­ních za­říze­ní pro pod­po­ru je­jich pro­cesů, po­čí­na­je spo­leč­ný­mi wor­ksho­py, přes stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti, ověření vhod­nos­ti kon­krét­ních mo­bil­ních řeše­ní a vý­běr op­ti­mál­ní tech­no­lo­gie, až po kom­plexní in­teg­ra­ci, říze­ní pro­vo­zu a sprá­vu ži­vot­ní­ho cyk­lu na­sa­ze­ných řeše­ní. Tie­to má vlas­tní vý­vo­jo­vé pra­co­viště, kde je­ho vý­vo­jáři, v úz­ké spo­lup­rá­ci s vý­rob­ci chyt­rých te­le­fonů, im­ple­men­tu­jí in­tui­tiv­ní ap­li­ka­ce pro ja­kou­ko­li plat­for­mu.

Pod­robnější po­pis ap­li­ka­ce Tie­to Mo­bi­le Mill Hub je k dis­po­zi­ci na www.tie­to.com/MMH.

Zdroj: Tieto Mobile Mill HubOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter