ZyXEL rozširuje radu Bestseller o nové designové Gigabit Ethernet switche

ZyXEL dnes pred­sta­vu­je no­vé Gi­ga­bi­to­vé Et­her­ne­to­vé swit­che pre do­má­cich uží­va­te­ľov, kto­ré roz­ši­ru­jú rad pro­duk­tov kam­pa­ne Bes­tseller. Ide o mo­de­ly GS-105S a GS-108S. Vďa­ka in­te­li­gen­tným fun­kciám QoS mô­žu do­má­ci uží­va­te­lia nas­ta­viť dá­to­vú prio­ri­tu pod­ľa svoj­ho roz­hod­nu­tia a za­ru­čiť tak vy­so­kú kva­li­tu strea­mo­va­nia pri ná­roč­ných ap­li­ká­ciách (napr. vi­deo dá­ta ale­bo on­li­ne hry)

Mo­de­ly ZyXEL GS-105S/GS-108S umož­ňu­jú k do­má­cim sie­ťam pri­po­jiť päť/ osem mul­ti­me­diál­nych za­ria­de­ní, ako nap­rík­lad: mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­če, hra­cie kon­zo­ly ale­bo smart TV a vy­užiť pri­tom de­sať­ná­sob­ne vy­ššiu rých­losť ako po­nú­ka tra­dič­ný Et­her­net 100Mbps. Exklu­zív­na fun­kcia QoS sa sta­rá o pri­de­le­nie prio­rít jed­not­li­vým ty­pom dát - úpl­ne ľu­bo­vol­ne môž­me pri­ra­diť tri rôz­ne prio­ri­ty (vy­so­ké, stred­né, níz­ke). Napr. po­kiaľ je prio­ri­tou kva­lit­né mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­nie, môž­me k por­tu s vy­so­kou prio­ri­tou pri­po­jiť preh­rá­va­če a smart TV, a nás­led­ne si uží­vať kriš­tá­ľo­vo čis­tý 3D ob­raz. Po­kiaľ dá­va­te pred­nosť on­li­ne hrám, sta­čí k por­tu s vy­so­kou prio­ri­tou pri­po­jiť hra­ciu kon­zo­lu. Os­tat­né za­ria­de­nia bu­dú mať niž­šiu prio­ri­tu a ne­bu­dú ob­me­dzo­vať pre­nos hra­cích dát.

Ra­da GS-105S/GS-108S má plug-and-play konštruk­ciu a ne­pot­re­bu­je žiad­nu kon­fi­gu­rá­ciu. To­to od­ce­nia naj­mä do­má­ci uží­va­te­lia. Za­ria­de­nie má no­vý čier­ny de­sign, kto­rý sym­bo­li­zu­je sta­bi­li­tu a spo­ľah­li­vosť za­ria­de­ní ZyXEL, oži­ve­ný vl­no­vým vzo­rom, kto­rý zná­zor­ňu­je strea­mo­vé sie­ťo­vé dá­ta. Ce­lok je pod­čiarknu­tý lo­gom fri­my ZyXEL na leš­te­nom pa­ne­ly. Vďa­ka no­vé­mu de­sig­nu sa za­ria­de­nie sta­ne sú­čas­ťou mo­der­né­ho inter­iéru.

Mo­de­ly GS-105S/GS-108S ne­za­bú­da­jú ani na ochra­nu prí­ro­dy. Spĺňa­jú štan­dard 802.3az EEE (Ener­gy Ef­fi­cient Et­her­net), kto­rý zna­me­ná niž­šiu spot­re­bu v re­ži­me spán­ku. Prí­kon za­ria­de­nia sa ďa­lej auto­ma­tic­ky up­ra­vu­je pod­ľa poč­tu ak­tív­nych, pri­po­je­ných sie­ťo­vých za­ria­de­ní a di­aľ­ke káb­lu - men­ší po­čet pri­po­je­ných za­ria­de­ní a krat­ší ká­bel, zna­me­na­jú vý­raz­ne men­šiu spot­re­bu. Pou­ží­vaj­te mul­ti­me­diál­ny ob­sah a sú­čas­tne šet­ri­te prí­ro­du.

Za­tial­čo sú mo­de­ly GS-105S/GS-108S ur­če­né pre do­má­cich uží­va­te­ľov, kto­rým po­nú­ka naj­lep­šiu kva­li­tu pre strea­mo­va­nie dát, ďal­šie no­vé mo­de­ly GS-105B v2/GS-108B v2 mie­ria na ma­lé a stred­ne veľ­ké or­ga­ni­zá­cie. Tie­to mo­de­ly za­ru­ču­jú sta­bil­ný sie­ťo­vý vý­kon pri ná­roč­ných ap­li­ká­ciách ako napr. VoIP.

Zdroj: ZyXEL


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter