ČR: Epicor Customer Profit Analyzer ponúka jednoduché a ľahko implementovateľné riešenie Business Intelligence

Spo­loč­nosť Epi­cor Software Cor­po­ra­tion, pop­red­ný do­dá­va­teľ sof­tvé­ro­vých rie­še­ní pre ria­de­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov v or­ga­ni­zá­ciách z od­vet­via vý­ro­by, dis­tri­bú­cie, pre­da­ja a slu­žieb, uvá­dza nás­troj Epi­cor Cus­to­mer Pro­fit Ana­ly­zer. Ide o rie­še­nie z ka­te­gó­rie Bu­si­ness In­telli­gen­ce (BI), kto­ré dis­tri­bú­to­rom umož­ní ur­čiť naj­zis­ko­vej­ších aj naj­me­nej zis­ko­vých zá­kaz­ní­kov. Na po­sú­de­nie zá­kaz­ní­kov slú­žia rov­ni­ce kom­bi­nu­jú­ce množ­stvo fak­to­rov. Tým­to spô­so­bom bu­dú môcť dis­tri­bú­to­ri tiež zis­tiť, aký je vzťah me­dzi hru­bou mar­žou pri tran­sak­ciách so zá­kaz­ník­mi a sku­toč­ným zis­kom spo­loč­nos­ti.

„Zis­tiť, kto­rí zá­kaz­ní­ci ge­ne­ru­jú naj­väč­ší zisk - a pre­čo - mô­že v akom­koľ­vek od­bo­re pod­ni­ka­nia umož­niť pod­stat­né zlep­še­nie eko­no­mic­kých vý­sled­kov," uvá­dza Ro­bert Ruisl, Terri­to­ry Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Epi­cor Software Slo­va­kia. Na roz­diel od tra­dič­ných sys­té­mov Ac­ti­vi­ty-Ba­sed Cos­ting (spô­sob pri­ra­ďo­va­nia nák­la­dov po­mo­cou ich roz­po­čí­ta­nia na jed­not­li­vé pro­ce­sy), kto­ré sú ob­vyk­le neú­mer­ne zlo­ži­té a nák­lad­né na im­ple­men­tá­ciu, po­nú­ka nás­troj Epi­cor Cus­to­mer Pro­fit Ana­ly­zer jed­no­du­chý spô­sob, ako si dis­tri­bú­to­ri mô­žu svo­je pod­ni­ka­nie roz­de­liť na jed­not­li­vé seg­men­ty, v nich ana­ly­zo­vať zá­kaz­ní­kov a na zá­kla­de vý­sled­kov up­ra­viť svo­ju pod­ni­ka­teľ­skú stra­té­giu.


Nás­troj Cus­to­mer Pro­fit Ana­ly­zer umož­ňu­je s po­mo­cou úda­jov zís­ka­ných zo zá­kaz­ní­kov­ho ERP sys­té­mu zod­po­ve­dať napr. tie­to kľú­čo­vé otáz­ky:
- Do­ká­že­te iden­ti­fi­ko­vať svo­jich 10 naj­zis­ko­vej­ších zá­kaz­ní­kov? Ak áno, čo ro­bí­te pre to, aby ste si ich udr­ža­li?
- Vie­te, koľ­ko zá­kaz­ní­kov je pre vás v sú­čas­nos­ti stra­to­vých?
- Vie­te, aká sku­pi­na zá­kaz­ní­kov pred­sta­vu­je pre va­še pod­ni­ka­nie naj­väč­šiu zá­ťaž a čo tre­ba uro­biť, aby sa prob­lém kle­sa­jú­cich mar­ží vy­rie­šil?

Cus­to­mer Pro­fit Ana­ly­zer pos­ky­tu­je od­po­ve­de na tie­to otáz­ky v pros­tre­dí uží­va­teľ­sky preh­ľad­ných ria­dia­cich pa­ne­lov, z kto­rých mož­no ľah­ko zis­tiť aj tren­dy (vý­kon­nosť kto­rých zá­kaz­ní­kov stú­pa naj­rý­chlej­šie a kto­rých nao­pak kle­sá). Pre kaž­dé­ho zá­kaz­ní­ka je tu vy­tvo­re­ná po­lož­ka zis­kov a strát, kto­rá kom­ple­ti­zu­je ce­nu zá­kaz­ní­ko­vej čin­nos­ti. Ta­ká­to úro­veň Bu­si­ness In­telli­gen­ce umož­ňu­je pri­jať náp­rav­né opat­re­nia eš­te skôr, než sa tren­dy pok­le­su sta­nú zá­važ­ným prob­lé­mom.

Nás­troj Cus­to­mer Pro­fit Ana­ly­zer umož­ňu­je dis­tri­bú­to­rom pri­ra­diť vlas­tnú re­la­tív­nu dô­le­ži­tosť jed­not­li­vým hod­no­tia­cim fak­to­rom pod­ľa to­ho, ako sa­mi vní­ma­jú ich dô­le­ži­tosť pre hod­no­te­nie zá­kaz­ní­kov. Tak­to vo­li­teľ­ný­mi pa­ra­met­ra­mi sú napr. ob­je­my pre­da­jov, zis­ko­vosť / mar­že, po­čet ob­jed­ná­vok, splat­nosť fak­túr, po­čet fak­túr, bo­ni­ta (úve­ro­vá si­tuácia) zá­kaz­ní­ka a pod. Rov­na­ké kri­té­riá sú po­tom na zá­kla­de dát z ERP sys­té­mu up­lat­ne­né na všet­kých zá­kaz­ní­kov. Zís­ka­né vý­sled­ky pred­sta­vu­jú zá­klad­nú orien­tá­ciu umož­ňu­jú­cu maxima­li­zo­vať bu­dú­ci vzťah so zá­kaz­ní­kom. Nás­led­ne by napr. ob­chod­ní zá­stup­co­via dis­tri­bú­to­ra ma­li do­ká­zať ur­čiť, ako rea­go­vať na rôz­ne po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov tý­ka­jú­ce sa zliav - a to nie na zá­kla­de sub­jek­tív­nych po­ci­tov, ale sku­toč­ných dát.

Cus­to­mer Pro­fit Ana­ly­zer je mož­né na­sa­diť v rám­ci sys­té­mov zá­kaz­ní­ka ale­bo je k dis­po­zí­cii ako hos­to­va­né rie­še­nie. Ide o nad­stav­bu pre ERP sys­té­my Epi­cor Prop­het 21 ale­bo Ec­lip­se.

Zdroj: Epicor Software CorporationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter