ČR: LetterGen migráciou na Red Hat Enterprise Virtualization ušetril náklady a zvýšil výkon

Hat, Inc. (NY­SE: RHT), před­ní světo­vý pos­ky­to­va­tel open sour­ce řeše­ní, ozná­mil, že Let­ter­Gen NV, bel­gic­ký vý­rob­ce softwaru pro sprá­vu do­ku­mentů, mig­ro­val své vir­tua­li­zač­ní sys­té­my z VMware na Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion. Let­ter­Gen oče­ká­vá od mig­ra­ce na Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion a Red Hat En­terpri­se Li­nux sní­že­ní nák­ladů o 60 %, op­ti­ma­li­za­ci sys­témů pro údr­žbu a zlep­še­ní slu­žeb pro ev­rop­ské zá­kaz­ní­ky.

BTR Servic­es, ses­ter­ská spo­leč­nost Let­ter­Gen, patří me­zi nej­ry­chle­ji ros­tou­cí tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti. V nej­novějším žebříč­ku Tech­no­lo­gy Fast 500 EMEA spo­leč­nos­ti De­loit­te se umís­ti­la na 292. místě. Spo­leč­nost Let­ter­Gen chce i na­dá­le rych­le růst, a pro­to vy­ža­do­va­la šká­lo­va­tel­nou a sta­bil­ní IT infra­struk­tu­ru, kte­rá po­ros­te spo­lu s fir­mou a zá­ro­veň ne­bu­de příliš nák­lad­ná. Let­ter­Gen dříve vir­tua­li­zo­va­la znač­nou část IT infra­struk­tu­ry s pou­ži­tím VMware, ale řeši­la prob­lé­my se šká­lo­va­tel­nos­tí a sprá­vou. Řada inter­ních testů přesvědči­la Let­ter­Gen, že Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion spl­ní po­ža­dav­ky na sys­tém a přispěje k úspěchu.

„Z různých důvodů jsme uděla­li stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tí a přeš­li na Red Hat. Předev­ším jsme by­li ale oh­ro­me­ni mo­de­lem před­plat­né­ho, kte­rý ne­má žá­dné vy­so­ké li­cen­ční pop­lat­ky za poříze­ní a nák­la­dy jsou stej­né kaž­dý rok. Před­pok­lá­dá­me, že mož­nos­ti vir­tua­li­za­ce v rám­ci mo­de­lu před­plat­né­ho Red Hat En­terpri­se Li­nux po­ve­dou ke sní­že­ní sou­vi­se­jí­cích IT nák­ladů o ví­ce než 60 pro­cent," říká Luc Van­der­go­ten, CEO ve spo­leč­nos­ti Let­ter­Gen. „Mig­ra­ce na no­vou infra­struk­tu­ru by­la rych­lá a bez stre­su i dí­ky fun­kci Li­ve Mig­ra­tion, kte­rá je sou­čás­tí Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion. Náš IT tým ny­ní může účinně vy­uží­vat vir­tua­li­za­ci přesu­nu­tím vir­tuál­ních strojů z jed­no­ho hos­to­va­né­ho stro­je na ji­ný bez ov­livnění vý­ko­nu. Na­víc fun­kce pro říze­ní údr­žby umož­ňu­jí up­gra­do­vat hos­ti­tel­ské stro­je a udr­žo­vat je, i když vir­tuál­ní stro­je běží. Vý­sled­kem je mno­hem méně pros­tojů a mno­hem vy­šší dos­tup­nost."

Let­ter­Gen vy­uží­vá pro mig­ra­ci spo­leč­nost BTR Servic­es , kte­rá má sta­tus Red Hat Ad­van­ced Bu­si­ness Par­tner a spe­cia­li­zu­je se na Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion. BTR Servic­es auto­ma­tic­ky převedl stro­je ze stá­va­jí­cí­ho for­má­tu na for­mát Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion s pou­ži­tím nás­trojů Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion V2V. BTR Servic­es vir­tua­li­zo­va­la 95 pro­cent infra­struk­tu­ry spo­leč­nos­ti Let­ter­Gen, včetně webo­vých serverů, sou­bo­ro­vých serverů za­lo­že­ných na Red Hat En­terpri­se Li­nux, Ac­ti­ve Di­rec­to­ry, da­ta­bá­zo­vých serverů, pro­jektů JBoss Com­mu­ni­ty, včetně ce­lé­ho vý­vo­jo­vé­ho a tes­to­va­cí­ho prostředí. Na vir­tuál­ních server­ech je pou­ži­ta kom­bi­na­ce Red Hat En­terpri­se Li­nux 5 a 6.

„Původ­ní vir­tua­li­zo­va­né IT prostředí v Let­ter­Gen prostě ne­by­lo schop­no spl­nit dlou­ho­do­bé po­ža­dav­ky na šká­lo­va­tel­nost," říká Vin­cent Van der Kus­sen, sys­té­mo­vý in­že­nýr di­vi­ze Open Sys­tems ve spo­leč­nos­ti BTR Servic­es. „Po řadě inter­ních testů jsme by­li schop­ni pro­ká­zat, že všech­ny fun­kce, kte­ré v Let­ter­Gen potřebu­jí, jsou k dis­po­zi­ci v jed­nom ba­líč­ku Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion. Důle­ži­tou ro­li ta­ké hrá­lo, že Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion na­bí­zí pok­ro­či­lé fun­kce za niž­ší ce­nu než kon­ku­ren­ce."

Ce­lou přípa­do­vou stu­dii spo­leč­nos­ti Let­ter­Gen naj­de­te na strán­ce http://www.red­hat.com/re­sour­ce­lib­ra­ry/ca­se-stu­dies/.

Pro ví­ce in­for­ma­cí o Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion nav­štiv­te www.red­hat.com/rhev.

Bez­plat­nou 60den­ní ver­zi Red Hat En­terpri­se Vir­tua­li­za­tion lze stáh­nout ze strán­ky www.red­hat.com/rhe­v3.

Pro ví­ce in­for­ma­cí o spo­leč­nos­ti Red Hat nav­štiv­te www.red­hat.com ne­bo www.press.red­hat.com.

Zdroj: HatOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter