Xperia go – nový štýlový, trvácny a vode odolný smartfón od Sony

Spo­loč­nosť So­ny Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tions ("So­ny Mo­bi­le") in­for­mo­va­la o uve­de­ní no­vé­ho smar­tfó­nu z ra­dy Xpe­ria pre uží­va­te­ľov, kto­rí hľa­da­jú pr­vo­tried­ne vlas­tnos­ti a nád­her­ný di­zajn v spo­je­ní s extra tr­vác­nos­ťou a vo­deo­dol­nos­ťou. Smar­tfón Xpe­ria go má dis­plej z mi­ne­rál­ne­ho sk­la, kto­rý je od­ol­ný pro­ti poš­kria­ba­niu a spĺňa štan­dar­dy a nor­my IP ra­tin­gu ochra­ny pro­ti pra­chu a po­no­re­niu do vo­dy.

xperia_go.jpg

Smar­tfón Xpe­ria go umož­ňu­je jed­no­du­ché pri­po­je­nie, vďa­ka kto­ré­mu je mož­né zdie­ľať a uží­vať si ob­sah na TV, smar­tfó­ne, lap­to­pe ale­bo tab­le­te. Do­dá­va sa tiež s vop­red nain­šta­lo­va­ný­mi hu­dob­ný­mi a vi­deo ap­li­ká­cia­mi Mu­sic a Vi­deo Un­li­mi­ted od So­ny En­ter­tain­ment Network, čím uží­va­te­lia zís­ka­jú prís­tup hollywood­skym tr­há­kom, te­le­víz­nym se­riá­lom a mi­lió­nom hu­dob­ných nah­rá­vok. Smar­tfón Xpe­ria go bu­de ce­los­ve­to­vo dos­tup­ný od tre­tie­ho štvrťro­ku 2012.

Do­pyt spot­re­bi­te­ľov po tr­vác­nych a vo­de od­ol­ných smar­tfó­noch
Pries­kum v rám­ci od­vet­via uka­zu­je, že spot­re­bi­te­lia pri kú­pe smar­tfó­nu po­va­žu­jú tr­vác­nosť a vo­de od­ol­nosť za veľ­mi dô­le­ži­té vlas­tnos­ti. Nap­rík­lad, pod­ľa štú­die reali­zo­va­nej v Ja­pon­sku spo­loč­nos­ťou Mo­bi­le Mar­ke­ting Da­ta La­bo je vo­de od­ol­nosť me­dzi tro­mi naj­dô­le­ži­tej­ší­mi vlas­tnos­ťa­mi, na kto­ré sa uží­va­te­lia pri kú­pe te­le­fó­nu za­me­ria­va­jú. A ne­dáv­ny pries­kum v rám­ci Fa­ce­book ko­mu­ni­ty spo­loč­nos­ti So­ny Mo­bi­le uká­zal, že viac ako tre­ti­na účas­tní­kov uvá­dza tr­vác­nosť ako naj­dô­le­ži­tej­ší fak­tor pri vý­be­re smar­tfó­nu.

Xpe­ria go - štý­lo­vý So­ny smar­tfón s extra od­ol­nos­ťou
Xpe­ria go po­nú­ka ob­sah a tech­no­ló­giu So­ny vo vy­lep­še­nom ba­le­ní, kto­ré je obo­ha­te­né o naj­vyš­šiu úro­veň ochra­ny pro­ti pra­chu a vo­de, aká bo­la u smar­tfó­nov do­siah­nu­tá.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti smar­tfó­nu Xpe­ria go

  • 3.5" " dis­plej ver­ne zob­ra­zu­jú­ci reali­tu s Mo­bi­le BRA­VIA En­gi­ne, kto­rý pos­ky­tu­je do­ko­na­le os­trý a jas­ný ob­raz
  • 5MPx fo­toa­pa­rát s fun­kciou rých­le­ho za­chy­te­nia, kto­ré ho stis­nu­tím je­di­né­ho tla­čid­la uve­die z re­ži­mu spán­ku do pre­vádz­ky len za nie­čo viac ako se­kun­du
  • Dis­plej s mi­ne­rál­nym sklom od­ol­ným pro­ti poš­kria­ba­niu s mož­nos­ťou ov­lá­da­nia mok­rým pr­stom
  • Naj­vyš­ší stu­peň od­ol­nos­ti pro­ti pra­chu a vo­de pre smar­tfó­ny - IP67 Ra­ting
  • 1GHz dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor uží­va­te­ľom za­bez­pe­ču­je extra rých­ly vý­kon
  • Uvá­dza sa na plat­for­me An­droid 2.3 (Gin­gerbread), s mož­nos­ťou ak­tua­li­zo­vať na An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich)
  • Dos­tup­ný v troch far­bách - čier­na, bie­la a žl­tá

Zdroj: Sony MobileOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter