V. Británia: Náhodný dotyk muža zvyšuje telesnú teplotu žien

Te­les­ná tep­lo­ta žien sa pri ná­hod­nom do­ty­ku cu­dzin­ca zvy­šu­je - a to naj­mä vte­dy, ak ide o opač­né poh­la­vie. Do­ká­za­la to no­vá štú­dia, v kto­rej ved­ci po­zo­ro­va­li zvý­še­nie tep­lo­ty na žen­skej tvá­ri. Naj­vý­raz­nej­šie sa pre­ja­vo­va­lo pri do­ty­ku na tvá­ri ale­bo hru­di, kto­ré sú mi­mo­riad­ne in­tím­ny­mi mies­ta­mi, pri­čom sta­či­lo, aby tr­val len dve se­kun­dy.

Na vý­sku­me sa zú­čas­tni­lo 16 mla­dých žien, kto­ré ma­li v prie­me­re 21 ro­kov. Mys­le­li si, že im ma­lým prís­tro­jom me­ra­jú far­bu po­kož­ky, no v sku­toč­nos­ti zis­ťo­va­li tep­lo­tu na rôz­nych čas­tiach ich tvá­re. Po do­ty­ku vý­skum­ní­ka ale­bo vý­skum­níč­ky na akej­koľ­vek čas­ti te­la sa tep­lo­ta zvý­ši­la v prie­me­re o 0,1 stup­ňa Cel­zia. Ak sa muž dot­kol tvá­re ale­bo hru­de, prie­mer­né zvý­še­nie bo­lo už 0,3 stup­ňa Cel­zia, pri­čom u nie­koľ­kých žien to bol tak­mer je­den stu­peň. Naj­viac sa tep­lo­ta zvý­ši­la v oko­lí úst - až o 0,46 stup­ňa Cel­zia. Ta­ké­to zme­ny sú pod­ľa ved­cov veľ­mi vý­raz­né, keď­že zvy­čaj­ne bý­va­jú spo­je­né skôr so sil­ný­mi emó­cia­mi či stre­som. "Bol to ne­patr­ný so­ciál­ny kon­takt s vý­skum­ní­kom a ony ma­li sku­toč­ne vý­raz­né reak­cie," vy­jad­ri­la sa ve­dú­ca vý­sku­mu Aman­da Hahn zo škót­skej Uni­ver­si­ty of St An­drews pre por­tál Li­veS­cien­ce. Účas­tníč­ky vý­sku­mu pri­tom na se­be žiad­ne zme­ny ne­po­zo­ro­va­li a len štvr­ti­na z nich uvied­la, že do­tyk vy­vo­lal ne­ja­ký po­cit či emó­ciu.

Ved­ci sa chcú ďa­lej za­obe­rať tým, či zvý­še­nie tep­lo­ty sú­vi­sí s vy­šším prekr­ve­ním tvá­re pri do­ty­ku, kto­rá pre sfar­be­nie vy­ze­rá at­rak­tív­nej­šie. To mô­že byť spo­je­né s mier­nym sexuál­nym vzru­še­ním, ale nao­pak aj s rôz­ny­mi nep­rí­jem­ný­mi po­cit­mi, ako nap­rík­lad han­ba. Ak si te­da zme­nu na tvá­ri oko­lie všim­ne, mô­že byť dô­le­ži­tou sú­čas­ťou ne­ver­bál­nej ko­mu­ni­ká­cie.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter