UPC opäť výrazne rozširuje televíznu ponuku

Spo­loč­nosť UPC BROAD­BAND SLO­VA­KIA, naj­väč­ší káb­lo­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku, opäť vý­raz­ne skva­lit­ňu­je te­le­víz­nu po­nu­ku. Od piat­ka 1. jú­na roz­ši­ru­je prog­ra­mo­vú po­nu­ku di­gi­tál­nej káb­lo­vej te­le­ví­zie UPC DI­GI­TAL hneď o päť sta­níc, a to No­va Sport, No­va Sport HD, Euros­port 2 HD, te­le­víz­ny ka­nál pre že­ny s náz­vom TLC a Zá­pa­dos­lo­ven­skú te­le­ví­ziu.

„Za­ra­de­nie no­vých prog­ra­mov pred­sta­vu­je ďal­ší krok v napĺňa­ní na­šej prio­ri­ty, kto­rou je pos­ky­to­va­nie naj­šir­šej a naj­at­rak­tív­nej­šej po­nu­ky te­le­víz­nych sta­níc. Je to zá­ro­veň potvr­de­ním na­šej sna­hy vy­chá­dzať v ús­tre­ty po­žia­dav­kám a pred­sta­vám di­vá­kov, čo­ho vý­sled­kom je aj sú­čas­ný po­čet viac ako 130 te­le­víz­nych sta­níc, z to­ho 15 v HD kva­li­te, v po­nu­ke UPC DI­GI­TAL," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ UPC BROAD­BAND SLO­VA­KIA Mar­tin Miller.

Naj­viac špor­tu je v UPC: Za­ra­de­ním no­vých sta­níc spo­loč­nosť UPC po­sil­ňu­je v pr­vom ra­de po­nu­ku ur­če­nú di­vá­kom špor­to­vých prog­ra­mov. Po pri­da­ní sta­níc No­va Sport, No­va Sport HD a Euros­port 2 HD sa tá­to stá­va pres­ved­či­vo naj­bo­hat­šou v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi ope­rá­tor­mi. Ob­sa­hu­je to­tiž až 13 sta­níc so špor­to­vou te­ma­ti­kou, z kto­rých tri vy­sie­la­jú v HD kva­li­te. Ide o nas­le­dov­né prog­ra­my: SPORT1, SPORT2, Euros­port, Euros­port2 Bun­des­li­ga, Euros­port HD, Euros­port 2 HD, ESPN, No­va Sport, No­va Sport HD, Extre­me Sports Chan­nel, Fis­hing & Hun­ting, SportM a Sport 5.

Všet­ky tri no­vé sta­ni­ce, kto­ré pri­bud­nú od 1. jú­na, bu­dú za­ra­de­né do naj­ob­ľú­be­nej­šie­ho di­gi­tál­ne­ho ba­líč­ka Ba­sic, a sta­ni­ca No­va Sport bu­de za­ra­de­ná aj do po­nu­ky Roz­ší­re­né­ho sú­bo­ru ana­ló­go­vej káb­lo­vej te­le­ví­zie. Všet­ky uve­de­né sta­ni­ce vy­sie­la­jú 24 ho­dín den­ne, v čes­kom a slo­ven­skom, ja­zy­ku, resp. čias­toč­ne v pô­vod­nom an­glic­kom zne­ní. No­va Sport pop­ri iných špor­toch pri­ná­ša pria­me pre­no­sy ob­ľú­be­nej ho­ke­jo­vej NHL, a Euros­port 2 HD pria­me pre­no­sy z ne­mec­kej fut­ba­lo­vej Bun­des­li­gy, ale i vý­znam­ných te­ni­so­vých tur­na­jov, cyk­lis­tic­kých pre­te­kov a ďal­ších špor­tov.

TLC - no­vý te­le­víz­ny ka­nál pre že­ny: Štvr­tý te­le­víz­ny ka­nál, kto­rý roz­ší­ri po­čet prog­ra­mov UPC DI­GI­TAL od 1. jú­na, má ná­zov TLC. Ide o jed­no z naj­po­pu­lár­nej­ších li­fes­ty­lo­vých te­le­víz­nych vy­sie­la­ní ur­če­ných žen­ské­mu pub­li­ku. TLC pri­ná­ša prí­be­hy o me­dzi­ľud­ských vzťa­hoch, o osu­doch oby­čaj­ných aj neo­by­čaj­ných ľu­dí, prí­be­hy zo sve­ta ku­li­nár­stva, mó­dy, re­lá­cie o ro­di­čov­stve, svad­bách, ces­to­va­ní a iných za­ují­ma­vých té­mach. Sta­ni­ca TLC bu­de od piat­ku sú­čas­ťou ba­líč­ka Plus, kde nah­ra­dí sta­ni­cu Dis­co­ve­ry Tra­vel & Li­ving, kto­rá kon­čí svo­je vy­sie­la­nie.

Zá­pa­dos­lo­ven­ská te­le­ví­zia - no­vá re­gio­nál­na te­le­ví­zia: Ako ho­vo­rí sa­mot­ný ná­zov, ide o te­le­ví­ziu, kto­rá svo­je vy­sie­la­nie sús­tre­ďu­je na di­anie a ži­vot v ob­las­ti Zá­pad­né­ho Slo­ven­ska. Jej ob­sah tvo­ria naj­mä pub­li­cis­tic­ké a spra­vo­daj­ské re­lá­cie, no ne­chý­ba­jú ani prog­ra­my o ces­to­va­ní, dis­ku­sie so za­ují­ma­vý­mi oso­ba­mi spo­lo­čen­ské­ho a kul­túr­ne­ho ži­vo­ta atď. Zá­pa­dos­lo­ven­ská te­le­ví­zia vy­sie­la den­ne od 7:00 do 24:00 hod. a v UPC DI­GI­TAL bu­de sú­čas­ťou ba­líč­ka Ba­sic v Bra­tis­la­ve.

UPC po­nú­ka až 15 sta­níc v HD kva­li­te: Za­ra­de­ním ďal­ších dvoch sta­níc v HD kva­li­te sa cel­ko­vá po­nu­ka prog­ra­mov vo vy­so­kom roz­lí­še­ní v služ­be UPC DI­GI­TAL roz­ší­ri na až 15 sta­níc. Od piat­ku tak bu­de ob­sa­ho­vať nas­le­dov­né prog­ra­my: Dis­co­ve­ry HD, Na­tio­nal Geog­rap­hic HD, His­to­ry HD, Euros­port HD, Euros­port 2 HD, ČT HD, Spek­trum HD, HBO HD, Fil­mBox HD, HD+, No­va Sport HD, Mar­kí­za HD, Joj HD, Joj plus HD a Jed­not­ku HD.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter