HP zrýchľuje nasadenie cloudových aplikácií z mesiacov iba na minúty

Spo­loč­nosť HP pred­sta­vi­la no­vé rie­še­nia, kto­ré v ná­roč­nom pod­ni­ko­vom pros­tre­dí s roz­sia­hlou IT infra­štruk­tú­rou po­nú­ka­jú zjed­no­du­še­né na­sa­de­nie ap­li­ká­cií a de­fi­no­va­nie rôz­no­ro­dých bez­peč­nos­tných pra­vi­diel pre sie­te i pou­ží­va­te­ľov. Od­stra­ňu­jú nut­nosť ma­nuál­nej kon­fi­gu­rá­cie a umož­ňu­jú za­ra­diť no­vé ap­li­ká­cie do exis­tu­jú­ce­ho IT pros­tre­dia už v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút.

Na vý­vo­ji rie­še­ní, kto­ré pok­rý­va­jú ap­li­kač­né i sie­ťo­vé bez­peč­nos­tné po­li­ti­ky, HP dl­ho­do­bo spo­lup­ra­cu­je so spo­loč­nos­ťou F5, líd­rom v ob­las­ti sie­ťo­vé­ho pros­tre­dia op­ti­ma­li­zo­va­né­ho pre ap­li­ká­cie (Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry Networ­king, ADN) a bez­peč­nos­tné ar­chi­tek­tú­ry. Spo­loč­ne vy­vi­nu­té no­vé rie­še­nia po­nú­ka­jú uce­le­nú sprá­vu sie­te pros­tred­níc­tvom nás­tro­ja HP In­telli­gent Ma­na­ge­ment Cen­ter a pri­ná­ša­jú zá­kaz­ní­kom rých­losť i pris­pô­so­bi­vosť pot­reb­nú na pre­chod do clou­do­vej pre­vádz­ky.

No­vé rie­še­nia kom­bi­nu­jú to naj­lep­šie z tech­no­ló­gie HP Vir­tual Ap­pli­ca­tion Networks, kto­rá vir­tua­li­zu­je sie­ťo­vé pros­tried­ky a auto­ma­ti­zu­je pro­ce­sy za­bez­pe­ču­jú­ce ich kon­fi­gu­rá­ciu, a z tech­no­ló­gie F5 ADN, kto­rá rov­na­ké ak­ti­vi­ty vy­ko­ná­va pri jed­not­li­vých ap­li­ká­ciách.

„Tra­dič­né sie­te sú príl­iš sta­tic­ké, nep­ris­pô­so­bi­vé a vy­ža­du­jú veľ­ké množ­stvo ma­nuál­nych úp­rav, aby zvlád­li bez­peč­né do­ru­čo­va­nie clou­do­vej ap­li­ká­cie a služ­by pou­ží­va­te­ľom," po­ve­dal Joe Sko­ru­pa, vice­pre­zi­dent a pop­red­ný ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Gar­tner. „Vďa­ka auto­ma­ti­zá­cii sprá­vy sie­te a pok­ro­či­lej­šie­mu up­lat­ne­niu bez­peč­nos­tných po­li­tík pri sie­ťo­vých ap­li­ká­ciách mô­žu or­ga­ni­zá­cie znač­ne urý­chliť na­sa­de­nie ap­li­ká­cií a pri­tom pod­stat­ne zní­žiť ri­zi­ko po­ten­ciál­nych chýb spô­so­be­ných ruč­nou kon­fi­gu­rá­ciou."

Spre­vádz­ko­va­nie ap­li­ká­cií v tra­dič­nom dá­to­vom cen­tre vy­ža­du­je me­sia­ce ruč­nej kon­fi­gu­rá­cie jed­not­li­vých sys­té­mov na­prieč rôz­ny­mi vrstva­mi sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry. Ďal­šie týž­dne si po­tom vy­žia­da „sprie­vod­ná" kon­fi­gu­rá­cia sú­vi­sia­cich pre­vádz­ko­vých de­tai­lov, kam pa­tria nap­rík­lad úp­ra­vy pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­lov pre fi­rem­né i pou­ží­va­teľ­ské za­ria­de­nia, kto­ré pra­cu­jú v pros­tre­dí da­nej pod­ni­ko­vej sie­te. Ty­pic­ká pod­ni­ko­vá sieť ob­slu­hu­jú­ca dá­to­vé cen­trum mô­že vy­ža­do­vať viac než 250 000 ruč­ne vlo­že­ných prí­ka­zov na adap­tá­ciu naj­rôz­nej­ších pra­vi­diel a vy­še 100 000 kon­fi­gu­rač­ných kro­kov na jed­not­li­vé ap­li­ká­cie, čo je ča­so­vo veľ­mi ná­roč­ný a na zly­ha­nie ľud­ské­ho fak­to­ra vy­so­ko ná­chyl­ný pro­ces.

S tým, ako sa or­ga­ni­zá­cie zo všet­kých prie­my­sel­ných od­vet­ví stá­le viac prik­lá­ňa­jú na stra­nu clou­do­vých tech­no­ló­gií a ďal­ších dy­na­mic­kých vý­poč­to­vých pros­tre­dí, ma­nuál­na kon­fi­gu­rá­cia a nas­ta­ve­nie ap­li­ká­cií stá­le viac strá­ca zmy­sel i vý­znam.

„IT pros­tre­die pot­re­bu­je dr­žať krok s rých­los­ťou vý­vo­ja da­nej or­ga­ni­zá­cie, av­šak pre tra­dič­né ap­li­ká­cie a ob­me­dze­né nas­ta­ve­nie sie­te i pou­ží­va­teľ­ských práv je veľ­mi ťaž­ké ten­to trend dl­ho­do­bo udr­žia­vať," po­ve­da­la Bet­ha­ny Mayer, se­nior vice­pre­zi­den­tka a ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka di­ví­zie HP Networ­king. „Vďa­ka HP Vir­tual Ap­pli­ca­tion Networks a na­šej spo­lup­rá­ce s F5 bu­dú môcť zá­kaz­ní­ci vir­tua­li­zo­vať a auto­ma­ti­zo­vať kon­fi­gu­rač­né pro­ce­sy v rám­ci ce­lé­ho IT pros­tre­dia - od jed­not­li­vých ap­li­ká­cií a pou­ží­va­te­ľov až po kom­plexnú sie­ťo­vú kon­fi­gu­rá­ciu - pod­ľa de­tail­ných in­di­vi­duál­nych pra­vi­diel a uviesť ap­li­ká­cie do reál­nej pre­vádz­ky, t.j. sprís­tup­niť ich jed­not­li­vým pou­ží­va­te­ľom, už po­čas nie­koľ­kých mi­nút - a nie až o nie­koľ­ko týž­dňov či me­sia­cov, ako to bo­lo do­te­raz ob­vyk­lé."

Sie­ťo­vá evo­lú­cia vďa­ka HP Vir­tual Ap­pli­ca­tion Networks a F5 ADN
Rie­še­nie HP Vir­tual Ap­pli­ca­tion Networks pos­ky­tu­je or­ga­ni­zá­ciám uce­le­ný preh­ľad o ich sie­ti a umož­ňu­je im tran­sfor­mo­vať za­sta­ra­nú fy­zic­kú sie­ťo­vú štruk­tú­ru na prog­ra­mo­va­teľ­nú a vy­so­ko flexibil­nú vir­tua­li­zo­va­nú sieť, kto­rú mož­no ľah­ko pris­pô­so­biť kľú­čo­vým ap­li­ká­ciám.

Nás­troj HP Vir­tual Ap­pli­ca­tion Networks, kto­rý spa­dá do por­tfó­lia HP kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry, sa do­ká­že spo­jiť s in­te­li­gen­tný­mi pr­vka­mi in­teg­ro­va­ný­mi pria­mo v server­och, dá­to­vých úlo­žis­kách a sie­ťo­vých pr­vkoch a auto­ma­ti­zo­vať pri­de­ľo­va­nie či kon­fi­gu­rá­ciu jed­not­li­vých pra­cov­ných úloh pri sú­čas­nej op­ti­ma­li­zá­cii vý­ko­nu. HP Vir­tual Ap­pli­ca­tion Networks ta­kis­to ak­tív­ne vy­uží­va jed­not­li­vé sú­čas­ti tech­no­ló­gie Software De­fi­ned Networ­king (SDN), kto­ré po­má­ha­jú zrý­chle­né­mu na­sa­de­niu a sprá­ve ap­li­ká­cií.

Me­dzi kon­fi­gu­ro­va­teľ­né SDN tech­no­ló­gie pat­rí napr. ne­dáv­no uve­de­ná Open­Flow, dos­tup­ná vo vy­bra­ných sie­ťo­vých pre­pí­na­čoch HP; pred­sta­vu­je per­spek­tív­nu sie­ťo­vú vir­tua­li­zač­nú tech­no­ló­giu na flexibil­nú, pok­ro­či­lú kon­tro­lu a jed­no­duch­šiu kon­fi­gu­rá­ciu i sprá­vu sie­ťo­vých za­ria­de­ní pod­ľa vy­so­ko špe­ci­fic­kých po­žia­da­viek pou­ží­va­te­ľov. Vďa­ka Open­Flow mô­že HP Vir­tual Ap­pli­ca­tion Networks pra­co­vať so šab­ló­na­mi a po­núk­nuť zá­kaz­ní­kom ty­pic­ké mo­de­ly na pos­ky­to­va­nie slu­žieb či nás­tro­ja na auto­ma­tic­kú kon­fi­gu­rá­ciu sie­te.

HP Vir­tual Ap­pli­ca­tion Networks zá­ro­veň pred­sta­vu­je stra­té­giu, kto­rej cie­ľom je nah­ra­diť roz­hra­nie prí­ka­zo­vé­ho riad­ku (CLI), kto­ré sa pou­ží­va v pros­tre­dí star­ších sie­tí k ruč­ným zá­pi­som jed­not­li­vých prí­ka­zov na kon­fi­gu­rá­ciu sie­te. Na roz­diel od iných rie­še­ní na sprá­vu sie­te do­ká­že HP Vir­tual Ap­pli­ca­tion Networks pra­co­vať s fy­zic­ký­mi i vir­tua­li­zo­va­ný­mi pros­tre­dia­mi v je­di­nom sys­té­me a pod­stat­ne tak zrý­chliť a zjed­no­du­šiť kon­tro­lu nad sie­ťo­vou infra­štruk­tú­rou.

Rie­še­nie F5 ADN po­nú­ka zá­kaz­ní­kom pok­ro­či­lú sprá­vu pro­ce­sov za­bez­pe­ču­jú­cich pos­ky­to­va­nie a bez­peč­nosť ap­li­ká­cií na­prieč ce­lou ich IT infra­štruk­tú­rou. Mô­žu tak jed­no­du­cho šká­lo­vať a pris­pô­so­bo­vať ap­li­ká­cie ob­chod­ným po­žia­dav­kám pod­ľa ak­tuál­nych po­trieb, zá­ro­veň je za­bez­pe­če­ná aj maximál­na bez­peč­nosť, rých­losť a dos­tup­nosť ap­li­ká­cií. Nás­tro­je F5 ADN vy­tvá­ra­jú dy­na­mic­kú infra­štruk­tú­ru, kto­rá maxima­li­zu­je vý­kon a dos­tup­nosť fy­zic­kých i vir­tuál­nych za­ria­de­ní pri sprá­ve pos­ky­to­va­nia ap­li­ká­cií rôz­ny­mi druh­mi prís­tro­jov.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter