ČR: InterSystems vyhlasuje víťaza celosvetovej súťaže vo vývoji aplikácií Globals Challenge

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý pos­ky­to­va­tel pok­ro­či­lých softwaro­vých tech­no­lo­gií, vy­hlá­si­la vítěze v pořadí již čtvr­té soutěže pro vý­vo­jáře přev­rat­ných ap­li­ka­cí Glo­bals Challen­ge. Vítězem se stal William Cheung, softwaro­vý po­rad­ce z ka­nad­ské­ho To­ron­ta, s ap­li­ka­cí pro osob­ní po­čí­ta­če Glo­bals Big Geos­pa­tial Da­ta Map­Re­du­cer (GGSMR), kte­rá zná­zor­ňu­je 5,2 mi­lionů da­to­vých bodů po­pi­su­jí­cích pohl­co­vá­ní oxidu uh­li­či­té­ho oceá­ny v le­tech 1957-2011.

Cí­lem soutěže Glo­bals Challen­ge je podněco­vat a pod­po­ro­vat ino­va­ce pos­ta­ve­né na da­ta­bá­zo­vé tech­no­lo­gii Inter­Sys­tems Glo­bals. Ten­to da­ta­bá­zo­vý sys­tém je bez­platně k dis­po­zi­ci na http://www.glo­balsdb.org. Inter­Sys­tems Glo­bals je prověřená tech­no­lo­gie vy­zna­ču­jí­cí se vy­so­kým vý­ko­nem, ma­siv­ní šká­lo­va­tel­nos­tí a snad­no pou­ži­tel­ný­mi API. Glo­bals před­sta­vu­je rych­lou, snad­no pou­ži­tel­nou a vy­so­ce flexibil­ní da­ta­bá­zi, kte­rá fun­gu­je ja­ko prověřená zá­kla­do­vá tech­no­lo­gie v ti­sí­cích ap­li­ka­cí běží­cích na softwaru Inter­Sys­tems.

Úko­lem účas­tníků čtvr­té­ho běhu soutěže Glo­bals Challen­ge by­lo vy­tvořit software, kte­rý dí­ky ino­va­tiv­ní prá­ci s da­ty vy­řeší ak­tuál­ní prob­lém, us­po­ko­jí ur­či­tý po­ža­da­vek sou­čas­né­ho tr­hu či vy­tvoří trh no­vý. No­vá ap­li­ka­ce smě­la být ur­če­na pro ja­ký­ko­li obor a moh­la být orien­to­vá­na ko­merčně, ne­bo kon­ci­po­vá­na ja­ko software s otevřeným zdro­jo­vým kó­dem. Vý­vo­jáři moh­li buď vy­užít ales­poň jed­no­ho roz­hra­ní pro prog­ra­mo­vá­ní ap­li­ka­cí v Glo­bals, ne­bo pou­žít kte­rou­ko­li ap­li­ka­ci s Glo­bals, kte­rá by­la vy­tvořena v rám­ci někte­ré z před­cho­zích soutěží Glo­bals Challen­ge, případně obo­jí.

Vítěznou ce­nu 3 500 do­larů si ze čtvr­té soutěže Glo­bals Challen­ge od­nesl William Cheung, softwaro­vý po­rad­ce z ka­nad­ské­ho To­ron­ta. W. Cheung vy­tvořil ap­li­ka­ci pro osob­ní po­čí­ta­če Glo­bals Big Geos­pa­tial Da­ta Map­Re­du­cer (GGSMR), kte­rá zná­zor­ňu­je 5,2 mi­lionů da­to­vých bodů po­pi­su­jí­cích pohl­co­vá­ní oxidu uh­li­či­té­ho oceá­ny v le­tech 1957-2011. Vý­sled­ky jsou zob­ra­zo­vá­ny ve webo­vém sys­té­mu Glo­bals for the En­vi­ron­ment. William Cheung, kte­rý zvítězil v soutěži Glo­bals Challen­ge již pod­ru­hé, pra­cu­je ja­ko smluv­ní par­tner spo­leč­nos­ti iRis za­bý­va­jí­cí se pod­ni­ko­vým vi­zua­li­zač­ním softwarem pro ob­chod­ní ap­li­ka­ce.

„Vítězná ap­li­ka­ce Willia­ma Cheun­ga je dok­la­dem to­ho, jak moc­ný je vy­so­ce efek­tiv­ní da­to­vý sklad Glo­bals," ko­men­tu­je soutěžní software Ro­bert Nag­le, vice­pre­zi­dent Inter­Sys­tems pro vý­voj softwaru. „Expo­no­va­ná roz­hra­ní za­jiš­ťu­jí přís­tup k více­rozměrným struk­tu­rám a pos­ky­tu­jí tak při uk­lá­dá­ní ten nej­vyš­ší vý­kon a všes­tran­né mož­nos­ti. Vý­sled­kem je rych­lý vý­voj i rych­lý běh ap­li­ka­ce, což do­ka­zu­je rych­lá prá­ce W. Cheun­ga s vel­ký­mi ob­je­my dat.

„Pod­mín­kou soutěží Glo­bals Challen­ge je, že vítězné ap­li­ka­ce jsou pos­ky­to­vá­ny ko­mu­nitě Glo­bals," pok­ra­ču­je R. Nag­le. „Dou­fá­me, že ros­tou­cí množ­ství ino­va­tiv­ní prá­ce pod­ní­tí spo­lup­rá­ci všech ko­legů na Glo­balsDB.org a pomůže ve vý­vo­jářské ko­mu­nitě vy­tvořit tr­va­lý proud ino­va­cí."

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter