ČR: Druhý ročník konferencie Gartner IT Leadership Trends 2012

Ve čtvr­tek 24 května se v Pra­ze ko­nal dru­hý roč­ník kon­fe­ren­ce Gar­tner IT Lea­der­ship Trends. Jed­ná se o je­di­nou kon­fe­ren­ci, kte­rou spo­leč­nost Gar­tner pořádá v ce­lém re­gio­nu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py s vý­jim­kou Rus­ka. Kon­fe­ren­ci or­ga­ni­zo­va­la spo­leč­nost KPC-Group, vý­hrad­ní za­stou­pe­ní Gar­tner pro Čes­kou re­pub­li­ku, Slo­ven­sko a Ru­mun­sko.

Prog­ram kon­fe­ren­ce, přilá­kal ví­ce než 200 účas­tníků, předev­ším IT lídrů z vý­znam­ných fi­rem a in­sti­tu­cí. Hlav­ní nápl­ní by­lo osm před­ná­šek ana­ly­tiků Gar­tner. Na prog­ra­mu by­la ta­ké pa­ne­lo­vá dis­ku­se před­ních šéfů in­for­ma­tik, mo­de­ro­va­ná bý­va­lou mi­nis­try­ní in­for­ma­ti­ky ČR Da­nou Bé­ro­vou, kte­rá v KPC-Group za­stá­vá po­zi­ci Bu­si­ness De­ve­lop­ment Di­rec­tor.

„Na­ším cí­lem by­lo přinést jak in­spi­ra­ci, tak kon­krét­ní ra­dy všem, kdo hle­da­jí v IT zdroj kon­ku­ren­ční vý­ho­dy. Z vel­ké­ho zá­jmu IT lídrů a top ma­na­žerů vý­znam­ných fi­rem je vidět, že právě to­to je dnes pro IT klí­čo­vý úkol," uvedl John Ma­ho­ney, vice­pre­zi­dent spo­leč­nos­ti Gar­tner a prog­ra­mo­vý ředi­tel kon­fe­ren­ce.

„Zá­jem o le­toš­ní roč­ník kon­fe­ren­ce Gar­tner IT Lea­der­ship Trends překo­nal na­še oče­ká­vá­ní: uká­za­lo se, že té­ma­ta ja­ko říze­ní IT, ná­kup clou­do­vých slu­žeb ne­bo Big Da­ta op­rav­du hý­bou IT světem. Tu­to kon­fe­ren­ci, kte­rá je v re­gio­nu střed­ní Ev­ro­py uni­kát­ní, us­pořádá­me i příš­tí rok," uvedl Oldřich Přík­lenk, ředi­tel KPC-Group.

Bliž­ší in­for­ma­ce o kon­fe­ren­ci včetně de­tail­ní­ho prog­ra­mu a pro­fi­lu ana­ly­tiků naj­de­te na http://kpc-group.cz/gar­tner-it-lea­der­ship-trends/

Zdroj: KPC-GroupOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter