Konferencia SAP FORUM SLOVENSKO

Hlav­ný­mi fe­no­mén­mi dneš­ka v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov sú mo­bi­li­ta a schop­nosť v reál­nom ča­se ana­ly­zo­vať ob­rov­ské ob­je­my dát. SAP po­nú­ka rie­še­nia, ako na tie­to vý­zvy rea­go­vať a spra­viť z nich vlas­tnú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du na tr­hu. Pred stov­ka­mi náv­štev­ní­kov to spo­loč­nosť pre­zen­to­va­la na vý­roč­nej kon­fe­ren­cii SAP FO­RUM SLO­VEN­SKO, kto­rá sa vče­ra ko­na­la v Kem­pin­ski Ho­tel Ri­ver Park Bra­tis­la­va.

„Ak chce­te mať pred se­bou ús­peš­nú bu­dúc­nosť, je ne­vyh­nut­né za­me­rať sa na ino­vá­cie a mať jas­nú ví­ziu," skon­šta­to­val na úvod po­du­ja­tia Ro­man Knap, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAP Slo­ven­sko. Pre­to aj hlav­ným bo­dom prog­ra­mu kon­fe­ren­cie bo­li ino­va­tív­ne tech­no­ló­gie SAP - pred­sta­ve­nie re­vo­luč­nej no­vin­ky v ob­las­ti in-me­mo­ry com­pu­ting - SAP HA­NA, rie­še­nia SAP pre pod­po­ru mo­bil­ných za­ria­de­ní ako aj stra­té­gie v ob­las­ti da­ta­báz.

Prá­ve SAP HA­NA pred­sta­vu­je v sú­čas­nos­ti naj­pok­ro­ko­vej­šie rie­še­nie ur­če­né na ana­lý­zy ob­rov­ských ob­je­mov dát, a to až sto­ti­síc­ná­sob­ne rých­lej­šie ako v prí­pa­de štan­dar­dných ap­li­ká­cií. „Ale nie je to len o ro­be­ní ve­cí rých­lej­šie, ale aj o ot­vá­ra­ní no­vých mož­nos­tí, kto­ré bo­li s iný­mi tech­no­ló­gia­mi do­te­raz ne­mož­né," upo­zor­nil na jej ďal­ší as­pekt Man­fred Jo­seph, Ma­na­ging Di­rec­tor SAP pre ob­lasť stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. To potvr­dil aj Bra­nis­lav Si­tár, pop­red­ný slo­ven­ský ve­dec, kto­rý sa po­die­ľa aj na vý­sku­moch v Európ­skej or­ga­ni­zá­cie pre jad­ro­vý vý­skum (CERN). Pod­ľa je­ho ná­zo­ru by sa prá­ve SAP HA­NA da­la v bu­dúc­nos­ti vy­užiť nap­rík­lad pri pro­jek­toch sme­ru­jú­cich k auto­ma­ti­zá­cii ria­de­nia auto­mo­bi­lov a dop­ra­vy v mes­tách.

Ap­li­ká­cie SAP HA­NA si moh­li účas­tní­ci kon­fe­ren­cie pria­mo vy­skú­šať aj v špe­ciál­nom showca­se. Rov­na­ko ma­li k dis­po­zí­cii mo­bi­li­ty cor­ner, v kto­rom si na iPA­De moh­li otes­to­vať SAP mo­bil­né ap­li­ká­cie. Tie tvo­ria in­teg­rál­nu sú­časť rie­še­ní SAP a umož­ňu­jú tak prís­tup k dô­le­ži­tým in­for­má­ciam a mož­nosť ria­de­nia fi­riem bez oh­ľa­du na mies­to a čas.

Na kon­fe­ren­cii re­zo­no­va­la aj naj­nov­šia ak­vi­zí­cia spo­loč­nos­ti SAP, kto­rá potvr­dzu­je jej zá­ujem byť vý­znam­ným hrá­čom aj v ob­las­ti cloud com­pu­tin­gu. SAP AG a Ari­ba, Inc. to­tiž ozná­mi­li, že dcér­ska spo­loč­nosť SAP Ame­ri­ca, Inc. uzav­re­li zmlu­vu o kú­pe spo­loč­nos­ti Ari­ba, kto­rá je pop­red­nou pod­ni­ko­vou ob­chod­nou sie­ťou na bá­ze clou­du, za 45,00 do­lá­rov za ak­ciu, čo pred­sta­vu­je prib­liž­ne 4,3 mi­liar­dy do­lá­rov za ce­lý pod­nik. Tá­to ak­vi­zí­cia spo­jí ús­peš­nú sieť Ari­ba za­me­ra­nú na spo­lup­rá­cu me­dzi ku­pu­jú­ci­mi a pre­dá­va­jú­ci­mi so ši­ro­kou zá­kaz­níc­kou zá­klad­ňou spo­loč­nos­ti SAP a jej špič­ko­vý­mi zna­los­ťa­mi pod­ni­ko­vých pro­ce­sov. Cie­ľom je vy­tvo­riť no­vé mo­de­ly pre ob­chod­nú spo­lup­rá­cu me­dzi pod­nik­mi na bá­ze bu­si­ness-to-bu­si­ness (B2B) v pros­tre­dí clou­du.

Veľ­ký dô­raz kla­die SAP Slo­ven­sko aj na ob­lasť ve­rej­nej sprá­vy. Ob­čan to­tiž od sa­mos­prá­vy oča­ká­va rov­na­kú kva­li­tu slu­žieb ako v ko­mer­čnej sfé­re. Z to­ho dô­vo­du na SAP FO­RUM pre­zen­to­va­li od­bor­ní­ci spo­loč­nos­ti aj rie­še­nia ur­če­né pre ve­rej­nú sprá­vu. Rov­na­ko vý­znam­ný pries­tor ve­no­va­li aj pod­ni­ko­vým ap­li­ká­ciam SAP, kto­ré po­nú­ka­jú kom­plexné nás­tro­je pre sprá­vu a ria­de­nie fi­riem.

Zdroj: SAPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter