Spoločnosť IFS vyhlásila súťaž Innovation Award

Spo­loč­nosť IFS, glo­bál­ny do­dá­va­teľ pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, vy­zva­la pod­ni­ka­te­ľov, štu­den­tov, ino­vá­to­rov a ďal­ších jed­not­liv­cov, aby sa zú­čas­tni­li pr­vé­ho roč­ní­ka sú­ťa­že „IFS In­no­va­tion Award - od ná­pa­du k ob­chod­nej hod­no­te". Us­pieť mô­že kaž­dý kon­cepč­ný ná­pad, kto­rý uká­že, ako no­vým a ino­va­tív­nym spô­so­bom up­lat­niť v praxi in­for­mač­né tech­no­ló­gie a do­siah­nuť tak zvý­še­nie ob­chod­nej hod­no­ty vo všet­kých ob­las­tiach pod­ni­ka­nia. Ví­ťaz zís­ka fi­nan­čnú od­me­nu vo vý­ške 10 000 Eur a je­ho zlep­šo­va­cí návrh bu­de pre­me­ne­ný do po­do­by pro­duk­to­vé­ho pro­to­ty­pu. Ví­ťa­za vy­hlá­si Alas­tair Sor­bie, CEO spo­loč­nos­ti IFS, na sve­to­vej kon­fe­ren­cii spo­loč­nos­ti IFS 15. ok­tób­ra 2012 v Göte­bor­gu vo Švéd­sku.

„Mám veľ­kú ra­dosť, že mô­žem poz­vať ino­vá­to­rov z ce­lé­ho sve­ta, aby sa s na­mi po­de­li­li o svo­je ná­pa­dy. Ve­rím, že všet­ci krea­tív­ni účas­tní­ci, kto­rí sa usi­lu­jú o zvý­še­nie ob­chod­nej hod­no­ty pros­tred­níc­tvom lep­šie­ho vy­uži­tia pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru, oce­nia príl­eži­tosť vi­dieť a za­žiť, ako sa ich ná­pad roz­ví­ja do po­do­by reál­ne­ho sof­tvé­ro­vé­ho pro­to­ty­pu." po­ve­dal CEO spo­loč­nos­ti IFS Alas­tair Sor­bie.

Ví­ťaz­ný pro­jekt vy­be­rie po­ro­ta, v kto­rej bu­dú za­sa­dať Alas­tair Sor­bie, CEO spo­loč­nos­ti IFS, Joe Bar­kai, vice­pre­zi­dent vý­sku­mu a stra­té­gie pro­duk­to­vé­ho ži­vot­né­ho cyk­lu pre IDS Ma­nu­fac­tu­ring, Mag­nus Höij, šéf­re­dak­tor ča­so­pi­su IDG Inter­networld, Cin­dy Jau­don, pre­zi­den­tka a CEO spo­loč­nos­ti IFS Ame­ri­cas, Dan Mat­thews, ve­dú­ci la­bo­ra­tó­rií IFS, a Tho­mas Säld, ve­dú­ci od­de­le­nia vý­sku­mu a vý­vo­ja spo­loč­nos­ti IFS.

Po­ro­ta bu­de hod­no­tiť naj­mä nas­le­du­jú­ce kri­té­riá:

  • ori­gi­na­li­ta návr­hu
  • do­pad návr­hu
  • prak­tic­ká strán­ka vý­vo­ja návr­hu
  • mož­nosť me­rať prí­no­sy návr­hu

„Vždy hľa­dá­me in­te­li­gen­tné rie­še­nia, kto­ré pod­ni­kom ale­bo pou­ží­va­te­ľom zjed­no­du­šia pra­cov­ný pro­ces. Aj keď na­šou am­bí­ciou nik­dy ne­bo­lo vy­tvá­rať no­vé tren­dy, neus­tá­le hľa­dá­me ino­va­tív­ne spô­so­by, ako skom­bi­no­vať exis­tu­jú­ce ná­pa­dy tak, aby pri­nies­li sku­toč­nú ob­chod­nú hod­no­tu. Pý­ta­me sa sa­mi se­ba: ‚Ako mô­že tá­to tech­no­ló­gia pris­pieť pou­ží­va­te­ľo­vi?‛ Ak od­po­veď znie ‚ne­mô­že‛, po­ne­chá­me ta­kú tech­no­ló­giu bo­kom. Ak v da­nom ná­pa­de vi­dí­me sku­toč­ný po­ten­ciál, za­čle­ní­me ju do náš­ho por­tfó­lia," do­dá­va Dan Mat­thews, CTO spo­loč­nos­ti IFS.

Prih­láš­ky je mož­né za­slať na ad­re­su in­no­va­tio­naward@ifsworld.com do 1. sep­tem­bra 2012. Pod­rob­né in­for­má­cie o pod­mien­kach sú­ťa­že a re­gis­trá­cii sú na webo­vých strán­kachwww.ifsworld.com/in­no­va­tion.

Zdroj: IFSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter